Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Diweddariad Clwb STEM

STEM Club logoMae ein cylchlythyr Clybiau STEM yn cynnwys gwybodaeth a syniadau defnyddiol i redeg Clwb STEM yn eich ysgol. Gallwch ei ddarllen ar-lein yn a chael gwybod am yr adnoddau diweddaraf, cystadlaethau a grantiau sydd ar gael i Glybiau STEM mewn ysgolion.

Os ydych yn arweinydd y Clwb STEM neu os hoffech sefydlu Clwb STEM yn eich ysgol gellir cysylltu â ni drwy clybiau-stem@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Gallwn eich ychwanegu at ein rhestr bostio Clybiau STEM.

Nawr fod ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST yn RHAD AC AM DDIM, gallech ystyried cynnal y Gwobrau hyn yn eich clwb. Am fwy o fanylion cysylltwch â crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Chwilio am rywun proffesiynol o fyd STEM i gefnogi eich clwb (er enghraifft, i weithredu fel mentor, i redeg dadl, rhoi sgwrs ryngweithiol)? Yna gofynnwch am Lysgennad STEM i ymweld â’ch clwb yma.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

 • Wythnos Clybiau STEM: 1-5 Chwefror 2016. Yn dilyn llwyddiant yr Wythnos Clybiau STEM cyntaf yn 2015, mae y dyddiad bellach wedi cael ei osod ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cadwch lygad ar wefan Clybiau STEM am fwy o fanylion.
 • Wythnos Wyddoniaeth Prydain: 11-20 Mawrth 2016. Un o uchafbwyntiau’r calendr STEM bob amser yw Wythnos Wyddoniaeth Prydain – Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ym mis Mawrth. Beth am gymryd rhan yn y Diwrnod Demo neu weithgaredd arall yn yr ysgol?
 • Ffair Big Bang: 16-19 Mawrth, 2016. Wedi ei amseru i gyd-fynd ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd FfairY Big Bang yn yr NEC yn Birmingham, unwaith eto yn agor ei drysau i filoedd o fyfyrwyr, athrawon a Llysgenhadon STEM.

Cynllun Gwobr Crest yn awr yn rhad ac am ddim yng Nghymru!

Mae Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yng Nghymru yn ariannu costau y Gwobrau CREST (Darganfod, Efydd, Arian ac Aur) ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn llawn. CREST yw cynllun gwobrwyo y DU ar gyfer gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae Gwobrau CREST yn cael eu cydnabod gan UCAS a gellir eu defnyddio tuag at yr elfen sgiliau o Wobr Dug Caeredin.

Am fwy o wybodaeth am y Gwobrau CREST a sut i gofrestru, cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth, eich cydlynydd lleol ar gyfer y cynllun Gwobr CREST yng Nghymru, ar crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ffoniwch 02920 344727.

nol i'r cychwynDydd Gwener Darganfod yn ôl am 2016

Gall unrhyw fyfyrwyr 11-14 oed gyda Gwobr Darganfod CREST (neu brosiect STEM tebyg a gynhaliwyd mewn diwrnod / 10 awr neu lai) gael eu henwebu i fod yn rhan o’r arddangosfa gwych hwn a fydd yn digwydd drwy’r dydd ar ddydd Gwener 18 Mawrth yn y Ffair Y Big Bang.

Enwebwch eich prosiectau eich hunain o 1 Tachwedd, 2015 – 1 Ionawr, 2016 am gyfle i fod yn rhan o’r sioe arddangos 2016. Bydd cefnogaeth bwrsari ar gael i’r rhai a all fod ei angen. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â crest@britishscienceassociation.org

Cynhadledd ASE – Creadigrwydd mewn Gwyddoniaeth

21 Tachwedd, 10am – 3pm. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd

ASE logoAr gyfer athrawon gwyddoniaeth cynradd ac uwchradd, athrawon dan hyfforddiant, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb yn y maes. Cyfle i drafod ffyrdd cyffrous ac arloesol o archwilio creadigrwydd mewn gwyddoniaeth i mewn ac allan o’r ystafell ddosbarth. Mae’r diwrnod yn cynnwys sgyrsiau ysbrydoledig a gweithdai ymarferol gyda’r nod o ddatblygu hyder mewn gwyddoniaeth, addysgu a darparu digon o syniadau ar gyfer eich gwersi.

Prif Gyflwyniad: Yr Athro Dan Davies – Athro Addysg Gwyddoniaeth a Thechnoleg a Deon Ysgol Addysg Caerdydd. Mae’n gyn-athro cynradd ac awdur Addysgu Gwyddoniaeth Creadigol. Bydd yn trafod ‘Creadigrwydd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg – Dimensiwn Donaldson’.

Darlith gan: Dr Rhys Jones – cyflwynydd gwyddoniaeth y BBC sydd yn fwyaf adnabyddus am ‘Rhys to the Rescue’. Mae hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae ganddo PhD mewn Geneteg, Daearyddiaeth Esblygol, Parasitoleg a Herpetoleg.

Sesiynau gweithdy o Gyfnod Sylfaen i CA4 yn cynnwys:

 • Dulliau Creadigol i ddysgu mathemateg
 • Crefft Planedau
 • Cymhwyster gwyddoniaeth newydd CBAC
 • Cyflwyno gwyddoniaeth trwy theatr
 • OPAL – Arolwg pridd a pryfed genwair
 • Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – ‘Dwr – arbrawf byd-eang’

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda cerianangharad@ase.org.uk – 029 205 73240. Ney defbyddiwch y ddolen http://asecymruconference2015.eventbrite.co.uk i sicrhau lle.

GE Healthcare: Rhaglen Cyswllt Ysgolion

Mae Rhaglen Ymgysylltu Ysgolion GE Healthcare yn gwahodd dosbarthiadau chweched dosbarth lleol i ddysgu am waith y cwmni yng Nghanolfan Maynard yng Nghaerdydd. Mae’r ymweliadau am ddim yn cael eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr UG a Safon Uwch sydd yn ddelfrydol yn astudio Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Y dyddiadau ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ymweliadau yw:

 • 16 a 17 Chwefror
 • 15 a 16 Mawrth
 • 19 a 20 Ebrill
 • 17 a 18 Mai

Bydd pob digwyddiad yn rhedeg o 9am tan 12:30, gyda uchafswm o 16 o fyfyrwyr ac mae am ddim (heb gynnwys cludiant). Y nod yw rhoi cipolwg ar y gwaith gwyddoniaeth a pheirianneg a gynhelir yng Nghanolfan Maynard o ran y cynnyrch GE Healthcare sydd yn cael ei werthu a’r ymchwil y mae’n cynnal. Bydd sgyrsiau, teithiau a gweithgareddau yn cael eu cyflwyno gan aelodau profiadol o’r staff a’r rhai sy’n cwblhau interniaeth. Bydd hefyd cyfle i rwydweithio gydag aelodau o staff o ystod amrywiol o gefndiroedd a cyfle i ofyn cwestiynau a all fod yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n ystyried gyrfaoedd mewn ardaloedd o’r fath.

GE yn anelu at: Hyrwyddo gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg; hyrwyddo interniaethau y dyfodol; rhoi’r profiad o amgylchedd labordy i fyfyrwyr; er mwyn ehangu gorwelion gyrfa; rhoi cyfle i ofyn i’r arbenigwyr; hyrwyddo GE LifeSciences fel partner yn y gymuned.

I drefnu ymweliad, cysylltwch â Richard Roberts ar richard.D.roberts@ge.com neu ar 02920 526 183. Caiff lleoedd eu dyfarnu ar sail y cyntaf i’r felin.

Wythnos Prydain 11-20 Mawrth 2016: Gwefan newydd, cyfleoedd ariannu newydd

British Science Week bannerEwch i wefan newydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Mae’r wefan yn cynnig adnoddau ar gyfer cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Gallwch gofrestru digwyddiadau, gwneud cais am grantiau a gofyn am becyn marchnata AM DDIM, yn ogystal â chael gwybod am gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddonol a rhai o’n digwyddiadau blaenllaw.

Grantiau ar gyfer ysgolion i gefnogi ysgolion mewn amgylchiadau heriol

Grantiau Kick Start: hyd at £300 ar gyfer eich ysgol i gynnal gweithgaredd yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain; neu grantiau Kick Start More: hyd at £700 ar gyfer eich ysgol i gynnal digwyddiad gwyddoniaeth neu weithgaredd sy’n ymgysylltu eich myfyrwyr a’r gymuned leol.

Cystadleuaeth Peirianneg Cenedlaethol i Ferched bellach ar agor

National Engineering Competition for GirlsTalent 2030 Cystadleuaeth Peirianneg Cenedlaethol i Ferched Mae yn gwahodd merched 11-18 ar draws y DU i ddatrys prif heriau’r 21ain ganrif, i fod yn greadigol, yn ddechrau meddwl ond yn bennaf oll – i gael hwyl! Mae’r gystadleuaeth rhad ac am ddim yn cynnig gwobr o £1,000, mentor peirianneg, y cyfle i arddangos eu gwaith yn y Ffair Big Bang 2016 a llawer mwy!

Bydd yr holl ymgeiswyr yn y gystadleuaeth, yn cael cyfle i ennill Gwobr Efydd, Arian neu Aur CREST. Bydd y cystadleuwyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i arddangos eu ceisiadau yn y Ffair Big Bang a bydd £200 yn cael ei ddyfarnu am yr esboniad prosiect ac arddangosfa gorau ar y diwrnod.

Mae 3 categori gwahanol 11-14 (Blwyddyn 7-9), 15-16 (Blwyddyn 10-11) a 17-18 (Blwyddyn 12-13). Gall merched gofrestru yn unigol neu mewn grwpiau o hyd at 6. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6pm ar 18 Rhagfyr 2015.

nol i'r cychwynA all eich ysgol gysylltu’r digyswllt?

Little Big Awards logoRydym yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd: ar ein cyfrifiaduron, ar dabledi a ffonau symudol. Gallwch wylio teledu, gwneud galwadau ffôn, anfon lluniau, a siopa – i gyd ar y rhyngrwyd. Ond hyd yn oed heddiw mae llai nag 1% ol bethau wedi cael eu cysylltu â’r rhyngrwyd. Beth fyddai yn digwydd os byddai eich microdon, eich gwres canolog, eich car, neu hyd yn oed efallai eich llyfrau gwaith ysgol yn cael eu cysylltu â’r rhyngrwyd?

Mae Cisco a STEM Learning yn gwahodd eich myfyrwyr ym mlynyddoedd 9-11 i gymryd rhan yng Ngwobrau bach BIG i ddangos sut y maent yn credu y gallai bywyd gael ei wneud yn well drwy gysylltu pethau bob dydd at eu gilydd.

Bydd disgyblion yn gweithio fel tîm gyda chymorth gan un neu fwy o lysgenhadon diwydiant i ddatrys problem; dylunio, datblygu a prototeip; ac adeiladu cynllun busnes o gwmpas eu syniad. Bydd Llysgenhadon STEM wrth law i ymweld ag ysgolion (neu gysylltu â hwy o bell) a helpu a darparu gweithgareddau strwythuredig ar hyd y ffordd.

Mae Gwobrau Bach BIG yn cael eu cysylltu’n agos â’r cwricwlwm ar gyfer Cyfrifiadureg yn CA3 a CA4.

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.littlebigawards.co.uk a a chofrestru ar gyfer eich ysgol.

Pobl Fel Fi

People Like Me logoMae Ymgyrch WISE wedi cynhyrchu pecyn adnoddau newydd o’r enw Pobl Fel Fi.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r adroddiad diweddar “Ddim i Bobl fel Fi”, mae pecyn adnoddau Pobl fel Fi yn mabwysiadu dull newydd sy’n defnyddio tuedd naturiol merched i greu a mynegi eu hunaniaeth gyda ansoddeiriau i’w helpu i weld eu hunain yn gweithio yn hapus a llwyddiannus mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (STEM).

Mae’r pecyn adnoddau yn arfogi athrawon a Llysgenhadon STEM gyda deunyddiau gan gynnwys cwis sy’n gallu dangos i ferched o amrywiaeth eang o gefndiroedd, os byddant yn parhau gydag o leiaf un pwnc STEM ôl-16,y byddant yn debygol o gael gwell rhagolygon a mwy o ddewis gyrfa.

Beth am roi cynnig ar y cwis eich hun a’i ddefnyddio fel ffordd wahanol i ymgysylltu merched pan fyddwch yn siarad â nhw am eich swydd? Mae adnoddau Pobl fel Fi ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan WISE.

Clwb TG ar ôl ysgol y tu allan i’r bocs

TechFuture Girls logoTechFuture Girls yw clwb ar ôl ysgol y tu allan i’r bocs-sydd wedi’i chynllunio’n benodol i annog merched i ymwneud â TG.

Mae’n helpu merched i ddatblygu eu sgiliau mewn TG drwy gyfres o heriau wedi eu graddio yn ofalus, ar themau – fel ffasiwn, cerddoriaeth, chwaraeon ac enwogion. I redeg Clwb TechFuture Girls nid oes angen unrhyw arbenigedd TG neu feddalwedd, mae’n cydymffurfio’n llawn gyda’r cwricwlwm-, ac mae merched wrth eu bodd. Mae’n cefnogi dysgu merched mewn TG ac ar draws y cwricwlwm, ac mae eu hyder a’u hunan-barch yn cynyddu.

Mewn partneriaeth â STEM Learning, mae TechFuture Girls yn ymgysylltu technoleg a gweithwyr proffesiynol digidol ar draws y sector i gefnogi’r rhaglen fel Llysgenhadon TechFuture.

Ers 2005, mae mwy na 150,000 o ferched mewn dros 4,500 o ysgolion wedi cael profiad o TechFuture Girls.

 • Mae 84% o ferched yn datgan eu bod yn fwy tebygol o ystyried addysg bellach neu yrfa mewn technoleg o ganlyniad.
 • Mae 98% o’r athrawon sy’n rhedeg y clybiau yn dweud bod lefelau hyder TG aelodau wedi gwella ac mae.
 • TechFuture Girls ar gael am ddim i bob ysgol yn y DU.

nol i'r cychwynAwr y Cod

Hour of Code logoMae Awr y Cod (07-13 Rhagfyr) yn fudiad byd-eang sydd yn cyrraedd degau o filiynau o fyfyrwyr mewn 180+ o wledydd. Gall unrhyw un, yn unrhyw le y gall d`refnu digwyddiad Awr o ddigwyddiad Cod. Sesiynau tiwtorial un-awr ar gael mewn dros 30 o ieithoedd. Nid oes angen profiad. Oedrannau 4-104.

Into Space Cystadleuaeth Ffilmiau

Mae cystadleuaeth gwneud Ffilmiau Into Space yn cynnwys gweithgareddau am ddim ar gyfer pobl ifanc 5-19 oed ar thema gofod ac archwilio, gan gynnwys cystadleuaeth ffilm sy’n cynnig y cyfle am chwe disgybl ffodus i budduanfon y ceisiadau buddigol i’w sgrinio mewn orbit o gwmpas y Ddaear i Tim Peake yn ystod ei daith i’r Orsaf Ofod Ryngwladol.

Cystadlaethau Bioleg Ysgolion

Mae cofrestru’n awr yn agored i athrawon gofrestru eu myfyrwyr 16-19 oed ar gyfer Olympiad Bioleg Prydeinig y Gymdeithas Fioleg Frenhinol.

Mae cofrestru hefyd yn agored i athrawon i gofrestru eu hysgolion yr Her Bioleg. Mae’r gystadleuaeth ar gyfer yr bob myfyriwr rhwng 13-15 mlwydd oed.

Gwobrau Athrawon: galw am enwebiadau Gwobrau IOP 2016 ar agor

Mae’r IOP yn awr yn chwilio am enwebiadau ar gyfer gwobrau 2016 ac mae angen eich help chi i enwebu’r ffisegwyr mwyaf eithriadol yn eu priod feysydd o ffiseg. Mae ein gwobrau yn cydnabod a gwobrwyo llwyddiannau eithriadol mewn diwydiant, busnes ac ymchwil yn ogystal â chyfraniadau a wnaed i allgymorth ac addysg. Ceir manylion llawn am yr holl wobrau, cymhwyster a sut i enwebu ar y wefan, neu e-bostiwch awards@iop.org. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 29 Ionawr 2016.

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Mae CAT wedi lansio eu Gweithgareddau ac Adnoddau Ynni STEM newydd ac wedi diweddaru ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 ac maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Gall gweithdai ynni diweddaraf CAT ddarparu sylfaen gynhwysfawr ym maes dyfodol ynni os yw sawl sesiwn yn cael eu dewis ar y cyd. Mae’r ystod o weithgareddau ac adnoddau newydd yn cynnwys gweithdy ‘Energy Trumps’ newydd yn seiliedig ar y gêm boblogaidd o ‘Trumps’ sy’n galluogi disgyblion i gymharu gwahanol ffynonellau egni ond y tro hwn cael yr ennill effaith leiaf!

Mae’r gweithgaredd troed carbon CAT ‘Sut y gallwn wneud gwahaniaeth’ hefyd wedi cael ei huwchraddio gydag adnodd ar-lein o’r enw y ‘Ty Gwyrdd’. Gellir gweld hyn, a gellir llawrlwytho cardiau dwyieithog Energy Trumps AM DDIM yma

I gael gwybod mwy am hyn a’n gweithgareddau ynni eraill sydd wedi cael eu hailddatblygu gan gynnwys ‘ZDyfodol carbon Sero’ a ‘Ble mae’r Effaith – ffonau symudol’ ewch yma.

Bwrsariaethau ar gael ar gyfer CA3, CA4 a 5 i grwpiau STEM o ysgolion a choleg yng Ngogledd Cymru.

Cysylltwch â Gabrielle Ashton 01654 705983 / education@cat.org.uk.

Bydd arbrofion disgyblion yn cael eu perfformio ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol

Lewis School ISS projectLewis School ISS project decalBu Ken Bowersox cyn beilot gwennol NASA a rheolwr yr Orsaf Ofod Ryngwladol yn ymweld ag Ysgol Lewis Pengam yn ystod hanner tymor i weithio gyda disgyblion ar y rhaglen Cenhadaeth Darganfod ISSET. Mae disgyblion o Ysgol Lewis Pengam ac Ysgol Gyfun Pontllanfraithyn gweithio ar y cyd i greu cenhadaeth go iawn a fydd yn cael ei lansio i’r Orsaf Ofod Ryngwladol ymhen 18 mis. Bydd “Suns o Ananke” y tîm buddugol yn awr yn gweithio gyda Dr J Keeble o Goleg y Brenin Llundain i gwblhau rhan ar y ddaear o’u arbrawf i ymchwilio i’r defnydd o facteria probiotig i’w ddefnyddio fel antiseptig yn y gofod.

nol i'r cychwynRhyfeddodau Cemeg ym Mhrifysgol De Cymru

Chemistry at Work eventMae Cemeg wyddoniaeth gydag effaith gwirioneddol ar unwaith! Canolbwyntiodd y digwyddiad hwn yn llwyddiannus ar y gyrfaoedd amrywiol y gall cymhwyster mewn Cemeg ei gynnig. Trefnwyd y digwyddiad gan Helen Reardon Obee o Brifysgol De Cymru gyda chefnogaeth gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, cafodd y digwyddiad Cemeg yn y Gwaith ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ei wneud yn bosibl drwy arbenigedd pedwar o Lysgenhadon STEM.

Dr Rachel Hopkins, Dr Steve Capper, Dr Mark Elliott a Liam Thomas – pob un yn darparu 4 sesiwn yn y digwyddiad hwn. Roedd pob Llysgennad yn cyflwyno sgyrsiau rhyngweithiol ar eu maes arbenigol:

Ymatebodd y disgyblion yn frwdfrydig i’r sesiynau, a wnaeth Cemeg berthnasol i’r byd gwaith go iawn. Gyda chymaint o ddylanwadau yn cystadlu, mae’n werthfawr i ddangos sut y gall cysyniad anodd gael eu gwneud yn haws i’w deall drwy ddefnyddio cysylltiadau bob dydd gyda rhywbeth cyfarwydd. Gall golau UV mewn dŵr tonic fod yn arddangosiad dadlennol cemeg cegin i oedolion a disgyblion fel eu gilydd.

Ysgolion yn bresennol oedd: Coleg Tonypandy; Ysgol Gyfun Mountain Ash; Ysgol Uwchradd Llysweri ac Ysgol Gyfun Heolddu.

FMSP: Cynorthwyo gyda Mathemateg Safon Uwch yng Nghymru

FMSP logoSut y gall mathemateg gael ei ddefnyddio i helpu i greu gemau cyfrifiadur ar-lein, a sut y gallwn dorri darn o bapur a’i blygu i greu dwy galon cydgysylltiol? Dim ond dau o’r cwestiynau a ofynnwyd i fyfyrwyr Blwyddyn 11 TGAU Mathemateg o wyth ysgol Gogledd Cymru (Ysgol Ardudwy, Ysgol y Berwyn, Ysgol David Hughes, Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Eifionydd, Ysgol Glan y Môr, Ysgol Tryfan ac Ysgol Uwchradd Tywyn) oedd rhain yng Nghynhadledd ‘Mathemateg – eich Dyfodol’, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor ar 17 Medi.

FMSP - jugglingNod Rhaglen Cymorth Mathemateg Pellach (FMSP) yng Nghymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw codi ymwybyddiaeth o werth astudio Mathemateg ar lefel uwch, ac i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio Mathemateg UG a Safon Uwch a Mathemateg Bellach. Er mwyn gwneud hyn trefnir diwrnodau astudio, sesiynau adolygu a chynadleddau ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth Blwyddyn 11, a darperir cyrsiau DPP ar gyfer athrawon mewn digwyddiadau, ac yn fyw ar-lein. Mae croeso i bob ysgol uwchradd a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru fynychu’r digwyddiadau sydd am ddim a gynhelir fel arfer ym Mangor, Caerdydd, Abertawe a Hwlffordd.

Cafodd y sesiynau ysbrydoledig yn y gynhadledd ym Mangor ym mis Medi eu cyflwyno gan: Dr Iestyn Pierce (Prifysgol Bangor), Dr Sofya Lyakhova (FMSP), Gaz Thomas (datblygwr gemau cyfrifiadurol / Syniadau Mawr Cymru), a Dr Colin Wright (Prifysgol Keele / Solipsys a jyglwr anghyffredin), gydag arddangosfa derfynol o geisiadau mathemategol y pendil dwbl gan Dr Vitaly Moroz (Prifysgol Abertawe).

Am wybodaeth bellach am yr hyn y gallai’r Rhaglen Cymorth Mathemateg Bellach (FMSP) yng Nghymru gynnig i eich myfyrwyr Mathemateg TGAU a Safon Uwch ewch i www.furthermaths.org.uk/wales.

Llun: Dr Colin Wright (Prifysgol Keele) yn dangos mathemateg jyglo!

Digwyddiad ‘Codi STEM’ yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd a gyrfaoedd STEM

Visitors to the 'Big Ideas Wales' stand compete to beat the 'Tangerine Panic' scoreCafodd dros 600 o fyfyrwyr Blwyddyn 9 o bob rhan o Ynys Môn a Gogledd Gwynedd gipolwg ar y dyfodol ar dydd Iau 22 Hydref, pan drefnodd Gyrfa Cymru, Grŵp Llandrillo Menai ac Ynys Ynni ar y cyd ddigwyddiad ‘Codi STEM’ yn y Ganolfan Ynni a Chanolfan Adeiladu, Llangefni.

Cefnogwyd y digwyddiad gan ystod o ddarparwyr gyrfaoedd STEM a sefydliadau gan gynnwys: Babcock, CITB, Dawnus, First Hydro, Marine Caergybi, Horizon Nuclear Power, Jones Bros Peirianwyr Sifil, Lloyds Bank, y Grid Cenedlaethol, GIG Cymru, Academi Ffotonig Cymru @ Bangor, RWE, Scottish Power, Syniadau Mawr Cymru, Grŵp Watkin Jones, Dŵr Cymru, Menywod mewn STEM ac Ynys Ynni Ynys Môn.

Roedd cefnogwyr Gweld Gwyddoniaeth a Llysgenhadon STEM hefyd yn bresennol drwy gydol y dydd, gan roi cyngor i ddisgyblion ar yrfaoedd STEM, yn ogystal â cynghori athrawon ar adnoddau STEM presennol a’r cyfleoedd cyllido diweddaraf.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys ystod o arddangosfeydd ymarferol a gweithgareddau, gan gynnwys y cyfle i roi cynnig ar cloddiwr JCB- rhithwir! Cafodd y diwrnod dderbyniad da iawn gan y myfyrwyr a’r athrawon. Dywedodd cyfranogwr o Ysgol Uwchradd Caergybi “Cefais fy mhlesio gan y swm enfawr o wybodaeth am yrfaoedd a ddarperir gan y cwmniau. Nid oeddwn wedi sylweddoli faint o ddewis o swyddi oedd mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg.” Ysgolion eraill oedd yn bresennol oedd: Ysgol Bodedern, Ysgol David Hughes, Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Syr Thomas Jones ac Ysgol Tryfan.

nol i'r cychwynHer yr Arfordir

Coastal ChallengeMae dros 100 o fyfyrwyr o Ysgol Greenhill yn Ninbych y Pysgod wedi bod yn cymryd rhan mewn Her Arfordirol fel rhan o’u gwaith ar gyfer y cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae myfyrwyr Blwyddyn 10 wedi cael eu rhannu’n bedwar grŵp ac mae pob grŵp wedi ymweld ag ardal wahanol o fewn Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i ddysgu am ryngweithiadau a materion sy’n codi o’r gwahanol ffyrdd o ddefnyddio pob lleoliad.

Trefnwyd y diwrnod gan Fforwm Arfordir Sir Benfro, sy’n rhedeg rhaglen addysg sy’n anelu at gysylltu disgyblion gyda;’r arfordir, a gyrfaoedd posibl. Yr her yw addysgu myfyrwyr am wahanol agweddau ar bolisi sy’n ymwneud â’r arfordir gyda arbenigwyr lleol. Yna maent yn cymryd yr hyn y maent wedi ei ddysgu a rhannu’r gwybodaeth gyda grwpiau eraill, yn yr ysgol a thu hwnt. Mae materion yn cynnwys twristiaeth gynaliadwy a hamdden, parthau cadwraeth morol, newid yn yr hinsawdd ac ynni adnewyddadwy morol.

Yn St Justinian, ger Tyddewi, bu grŵp o ddeugain o ddisgyblion yn dysgu am brosiect i osod dyfais i harneisio pŵer o ynni’r llanw. Cawsant sgwrs gan ddatblygwyr y dechnoleg ffrwd llanw, clywed sut i fonitoro bywyd gwyllt, cadwraeth a’r amgylchedd, ac chafwyd trosolwg gan reolwr Ynni Morol Sir Benfro.

Big Bang Sir Benfro

Big Bang Pembrokshire Cymerodd ugeiniau o blant o ysgolion cynradd ac uwchradd ran yn y Ffair Big Bang ger Fi Fyn Noc Penfro. Cynigiodd Canolfan Arloesedd y Bont ystod o weithgareddau i ddisgyblion, gan gynnwys F1 mewn Ysgolion, Roboteg Lego, Briwsion codio cyfrifiadur. Cafwyd cyflwyniadau ar ffiseg a gitâr roc, yr SSC Bloodhound, delweddu thermol, bio- oleuedd, a sioe planetariwm awyr y nos. Roedd cyfle i’r disgyblion uwchradd gystadlu yng Nghystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg hefyd.

Mewn gweithdy blasu F1, bu James Kitson o Denford, noddwyr F1 mewn Ysgolion yn arddangos cyfarpar CAD/ CAM sy’n cael ei ddefnyddio wrthfodelu y ceir. Roedd disgyblion yn gallu gwylio corff y car yn cael ei ‘gerfio’ gan un peiriant, ac olwynion yn cael eu creu ar argraffydd 3D. Bu James yn helpu myfyrwyr i lunio car model o’r pecyn ac yna cawsant eu rasio i lawr y trac F1- 24 medr. Mae’n dweud ei fod yn gobeithio y bydd mwy o ysgolion yn gallu cymryd rhan yng Nghystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn awr gan fod canllawiau syml i’r prosesau dan sylw ar gael i athrawon ar-lein.

Llun: James Kitson o Denford yn helpu disgyblion i baratoi car model mewn gweithdy F1

Disgyblion Syr Thomas Picton yn ennill Cystadleuaeth Roboteg Cenedlaethol

Mae grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 7 yn Hwlffordd yn dechrau yn eu hysgol newydd gyda mwy o hyder y mis Medi hwn, diolch i brosiect pontio arloesol a redir gan glwb ar ôl ysgol.

Mae disgyblion yn Ysgol Syr Thomas Picton wedi ennill y Gystadleuaeth Roboteg Genedlaethol Technocamps, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwahoddwyd disgyblion o ysgolion cynradd sy’n bwydo i ymuno â nhw unwaith yr wythnos yn eu Clwb Roboteg ar ôl ysgol. Cafodd y sesiynau eu rhedeg gan Tom Long ac Adam Price (oedd ym Mlynyddoedd 9 a 10 yn y drefn honno), a oedd wedi bod yn mynychu’r clwb roboteg am dair blynedd. Buont yn arwain timau o ddisgyblion Blwyddyn 6 i greu robot, fideo a phoster. Aeth y timau i’r Gystadleuaeth Roboteg Genedlaethol ym Mhrifysgol De Cymru, lle cawsant fedalau a thystysgrifau. Dywedodd yr athrawes Vicki Price oTom ac Adam yn ysbrydoliaeth enfawr i’r disgyblion cynradd, a llysgenhadon gwych i’r ysgol.

nol i'r cychwynAr frig y dosbarth ar gyfer addysgu coetir ysbrydoledig

RFS logoYsgol Pencoed ym Mhen-y-Bont-ar-Ogwr ac Ysgol GWR Glanyfferi ger Caerfyrddin wedi ennill Aur ac Arian yn y drefn honno yng ngwobrau y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol 2015Rhagoriaeth mewn Ysgolion Coedwigaeth.

Maent wedi curo cystadleuaeth gref o bob cwr o Gymru i wneud argraff ar y beirniaid – Sue Williams sy’n arwain y Tîm Addysgu, Dysgu a Sgiliau Adnoddau Naturiol Cymru a Phil Tanner, Rheolwr Addysg y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol (RFS).

Excellence In Forestry - Pencoed SchoolMae gan Ysgol Pencoed tua 570 o ddisgyblion ac mae ganddi ei choetir ei hun a blannwyd 24 mlynedd yn ôl gan fyfyrwyr a staff fel adnodd ar gyfer cyfleoedd nid yn unig ar gyfer y myfyrwyr sy’n mynychu’r ysgol, ond y gymuned ddysgu gyfan.

Dywedodd y beiriniad Phil Tanner: “Mae’r gwaith ysbrydoledig yn dangos fod Ysgol Pencoed yn fwy na dim ond ysgol gyda chefnogaeth gan y staff yr ysgol a rhieni’r plant. Mae rhaglen ymgysylltu yr ysgol yn cael ei arwain gan wraig leol Julie Jenkins y mae ei dull o ddarparu cyfleoedd dysgu awyr agored brwdfrydig yn ganolog i lwyddiant yr ysgol.”

Dywedodd y brifathrawes Ms Sarjeant: “Yn Ysgol Gynradd Pencoed rydym yn ymdrechu i hyrwyddo cyfranogiad teulu ac i gefnogi a chreu partneriaethau gyda theuluoedd yn ein hysgol. Mae defnyddio ein Ardal Ysgol Goedwig ar gyfer hyn wedi bod yn rhan allweddol yn ein datblygiad eleni. Mae defnyddio coetiroedd ar gyfer bob agwedd ar ddysgu wedi ein ysbrydoli ac wedi cymell llawer o’n teuluoedd i fynd tu allan a mwynhau natur!

“Bydd y dyfarniad yn ein helpu i hyrwyddo’r adnodd hwn ymhellach a sicrhau ei fod yn cael ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rwyf wrth fy modd fod y gwaith caled ac ymroddiad pawb sy’n cymryd rhan wedi cael ei gydnabod.”

Excellence-in-Forestry-Schools-Awards-Ferryside-SchoolEnillydd Gwobr Arian pedd ysgol GWR Glanyfferi sydd wedi wedi ffurfio partneriaeth leol gyda choetir cydweithredol. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymweld â choetir yn eu cymuned leol sy’n cael ei reoli gan cylchdroadau coedlan ar gyfer cynhyrchu golosg, gan eu helpu i ddeall a gwerthfawrogi coedlannau o fewn cymuned leol y plant. Mae y gwaith prosiect wedi cynyddu eu gwybodaeth o goetiroedd ar raddfa fyd-eang lle maent yn dysgu am werth coedwigoedd y byd.

Dywedodd y beirniad Phil Tanner: “Mae prosiectau ar wywo onnen a’r cylch prosesu pren yn dangos y pwysigrwydd a roddir yn Ysgol Glanyfferi er mwyn i ddisgyblion fod yn ymwybodol o bwysigrwydd coed a chynnyrch coed o fewn eu bywyd bob dydd. Mae gwerth addysg goetir Glanyfferi yn amlwg o fewn yr ysgol a’r gymuned leol. Mae ennill Gwobr Rhagoriaeth Arian RFS yng ngwobrau y gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yn rhoi cydnabyddiaeth i Ysgol Glanyfferi fod eu hymdrechion i ddarparu dysgu awyr agored sy’n seiliedig ar goetiroedd o’r radd flaenaf!”

Dywedodd y Pennaeth, Jayne Davies: “Rwy’n teimlo’n hynod falch o’n llwyddiant yn y gystadleuaeth genedlaethol hynod-uchel ei barch ac yn ddiolchgar i’r holl staff, disgyblion, llywodraethwyr ac aelodau o’r gymuned leol sydd wedi gweithio mor ddiwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i sefydlu Coetir Panteg yn Glanyfferi fel offeryn dysgu ysbrydoledig. Mae profiad corfforol, ymarferol yn yr awyr agored wedi arwain at welliant cadarnhaol mewn brwdfrydedd y disgyblion ar gyfer dysgu ac wedi effeithio ar sgiliau gwybyddol a chodi safonau ym mhob maes o’r cwricwlwm. Mae’r gwaith rhagorol a wnaed fel ysgol gyfan wedi codi ymwybyddiaeth o fyd natur ar lefel leol a byd-eang.”

Derbyniodd dri ysgol Ganmoliaeth Uchel: Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt; Ysgol Portfield, Hwlffordd; Ysgol Sant Christopher, Wrecsam.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk