Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Myfyriwr o Gymru yn cyrraedd rownd derfynol Olympiad Bioleg Brydeinig 2013

BBO logoCymerodd 4200 o fyfyrwyr ran yn rownd gyntaf y Olympiad Bioleg Brydeinig ym mis Ionawr. Cafodd 155 o fyfyrwyr â'r sgoriau uchaf eu gwahodd i gymryd rhan yn yr ail rownd mwy heriol, sydd yn gyflawniad gwych sy'n adlewyrchu dyfnder ac ehangder eu gwybodaeth fiolegol.

O ganlyniad, mae 16 myfyriwr wedi cael eu dewis i gystadlu am un o'r pedwar lle yn nhîm y DU a fydd yn teithio i'r Olympiad Bioleg Rhyngwladol yn y Swistir yn ystod yr haf. Byddant yn cael profion ar eu sgiliau ymarferol ym Mhrifysgol Reading mis nesaf. Mae'r rownd derfynol yn cynnwys Samantha Chan o Coleg Chweched Dosbarth Caedydd, llongyfarchiadau a phob lwc yn y rownd derfynol!

Bydd y rowndiau terfynol yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Reading mis nesaf. Llongyfarchiadau i'r myfyrwyr am gyrraedd rownd derfynol Prydain eleni. Mae yr Olympiad Bioleg yn diolch yn fawr i'r holl fyfyrwyr eraill a gyfrannodd at y nifer mwyaf erioed eleni o gyfranogwyr. Dywedodd y Gymdeithas Bioleg a gwirfoddolwyr UKBC ill dau eu bod wrth eu bodd gyda'r nifer o fyfyrwyr a fu'n cystadlu a'r safon uchel o allu academaidd a ddangoswyd gan y myfyrwyr hyn.

nol i'r cychwynCREST cydnabod ysgolion rhagorol ac athrawon

CREST Participation logoOs ydych wedi cofrestru am 20 Gwobrau CREST neu fwy ar gyfer eich myfyrwyr yn ystod y flwyddyn 2011/2012 academaidd, dylech fod wedi derbyn tystysgrif athro yn gynnar ym mis Ionawr. Mae tystysgrifau ysgol yn cael eu hanfon at benaethiaid, ac yn y llythyr sy'n cyd-fynd rydym yn enwi yr holl athrawon yn yr ysgol a oedd wedi cefnogi myfyrwyr gyda'u prosiect CREST. Rydym hefyd yn rhoi cyfle i benaethiaid roi'r Logo cyfranogiad CREST ar wefan yr ysgol ac mae nifer o ysgolion wedi gwneud hyn yn barod! Rydym yn gobeithio y bydd y datblygiad newydd yn eich galluogi ysgolion i rannu eich llwyddiant CREST a'r cyflawniadau gydag adrannau STEM eraill yn eich ysgol, a hyd yn oed y gymuned ysgol gyfan.

Mae'r tystysgrif cyfranogiadCREST wedi cael ei anfon at dros 300 o ysgolion ar draws y DU ac o'r ysgolion hynny roeddem yn cydnabod bron i 300 o athrawon CREST. Mae hyn yn tynnu sylw at y ffaith yn y rhan fwyaf o ysgolion sydd yn gwneud CREST, fel arfer dim ond un athro sy'n cefnogi myfyrwyr gyda'u prosiectau! Rydym yn gobeithio y bydd y datblygiad newydd yn annog athrawon eraill i ystyried gwneud CREST ochr yn ochr â'u cydweithwyr STEM. Mae nifer o athrawon CREST yn falch iawn i dderbyn eu tystysgrif CREST eu hunain a byddant yn ei ddefnyddio fel tystiolaeth rhannol ar gyfer DPP.

Llongyfarchiadau i'r holl ysgolion yng Nghymru a dderbyniodd gydnabyddiaeth o'r prosiectau CREST.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynThe Dyfodol Gwyrdd – Digwyddiad STEM mewn Ynni ym Mhrifysgol Bangor

The Future's GreenCafodd myfyrwyr o Flwyddyn 12 sydd yn astudio pynciau STEM ar draws Gogledd Orllewin Cymru gyfle i gymryd rhan yn nigwyddiad Gyrfa Cymru 'STEM mewn Ynni yn yr Ysgol Peirianneg Drydanol, Prifysgol Bangor ar 21 Mawrth.

Tri gweithdy ymarferol oedd ar gael yn y bore: Y Sefydliad Ffiseg (IOP)ar Ffisseg Gronnynau'; Cymdeithas Frenhinol Cemeg (RSC) 'Sbectrosgopeg mewn Sach'; a gweithdy roboteg gan Techniquest Glyndwr.

The Future's GreenYn ystod sesiwn y prynhawn, bu grwpiau o fyfyrwyr yn cyfarfod â chyflogwyr o'r sector Ynni Gwyrdd, gan gynnwys First Hydro, National Grid, Horizon a'r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Niwclear (NSAN), gan eu galluogi i gael gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael, a sgiliau sydd eu hangen, ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol. Roedd cyfranwyr eraill i'r sesiwn hon yn cynnwys Coleg Menai, Technocamps, Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, IOP a RSC.

Yn ddiweddarach yn y prynhawn roedd gwahoddiad agored i ddisgyblion o flynyddoedd 7 i 13 i ddod ynghyd â rhieni / gwarcheidwaid i gwrdd â'r cyflogwyr ac chyfranwyr eraill, a darganfod mwy am y cyfleoedd o fewn y sector Ynni Gwyrdd lleol.

Cafodd disgyblion chweched dosbarth o bum ysgol gyfle i gymryd rhan yn y diwrnod mwyaf addysgiadol a gwerth chweil: Ysgol John Bright, Ysgol David Hughes, Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol Dyffryn Ogwen ac Ysgol Emrys ap Iwan.

nol i'r cychwynSusan yn siarad eu hiaith!

Susan Jones workshopYmwelodd Llysgennad Susan Jones Ysgol Y Strade yn Llanelli fel rhan o brosiect 'STEM ac Ieithoedd mewn Busnes a Diwydiant'. Yn y llun mae Susan llun cynnal gweithdy hynod ddeniadol ac ysgogol, a oedd yn cael ei ystyried yn llwyddiant mawr gan bawb oedd yn bresennol.

Mae arbenigedd proffesiynol mewn peirianneg wedi galluogi Susan i ddilyn llwybr gyrfa sy'n cwmpasu rolau nad ydynt yn dechnegol a chymorth busnes yn Tata Steel. Mae hi hefyd yn rhugl yn Ffrangeg a Chymraeg, a rhoddodd hyn y cyfle i ddisgyblion gyfarfod â gwir 'polymath'!

Dyma sampl o adborth y disgyblion:

nol i'r cychwynGweithio gyda mathemateg

Working with MathsWorking with MathsMae disgyblion CA3 yng Ngorllewin Cymru wedi bod yn ystyried lle y gall eu gwybodaeth o fathemateg fynd â nhw ar ôl ymweliad gan Science Made Simple.

Mae'r cyflwyniad Apps Mathemateg darluniadol sy'n egluro sut mae mathemateg yn cael ei defnyddio ar draws ystod o swyddi o drin gwallt i ffiseg feddygol, gwyddor chwaraeon a gemau cyfrifiadurol. Cymerodd fyfyrwyr ran gyda'r cyflwynydd Ezzy Pearson mewn arddangosiadau wrth iddi edrych ar y gwerth o ddefnyddio amcangyfrif, graffiau, modelu mathemategol a thebygolrwydd, gan ddefnyddio rhifyddeg pen ar hyd y ffordd.

Cafodd yr ymweliadau eu noddi gan Lywodraeth Cymru drwy'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Lluniau: Myfyriwr yn Ysgol Dyffryn Taf yn llamu o blât bwysau i helpu i ddangos y gwerth o graffiau
Mae myfyriwr o Ysgol Greenhill yn helpu gyda gwrthdystiad am gyfrolau amcangyfrif.

nol i'r cychwynGweithdai Ailgylchu

Nicola Bennet recycling workshopMae Llysgennad STEM Nicola Bennett wedi bod yn helpu pobl ifanc Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael ag ailgylchu. Mae hi wedi bod yn ymweld ag ysgolion gyda gweithdy am becynnu, sy'n canolbwyntio ar yr hyn y gall – ac na chewch – ei ailgylchu yn y sir.

Gofynnir i ddisgyblion ystyried y diben o wahanol fathau o ddeunydd pacio, ac i feddwl am y defnyddiau amrywiol a ddefnyddir i ddiogelu a chadw bwyd ac eitemau bob dydd eraill. Maent hefyd yn dysgu am briodweddau deunyddiau gwahanol, a sut y maent yn cael eu hailgylchu.

Llun: Nicola, o Tata Steel, yn pwysleisio pwysigrwydd rinsio eitemau cyn eu rhoi nhw allan ar gyfer ailgylchu.

nol i'r cychwynMyfyrwyr yn helpu i achub gwiwerod arbennig

Amman Valley SchoolMae disgyblion ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn helpu i ddiogelu poblogaeth fach o wiwerod coch ger eu hysgol. Mae'r disgyblion o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman wedi bod yn cynnal gwaith ymchwil, ac yn helpu i wella cynefin ar gyfer y gwiwerod, a ddarganfuwyd mewn coetir preifat sawl blwyddyn yn ôl.

Mae dadansoddiad DNA wedi dangos bod y gwiwerod yn ddisgynyddion o'r wiwer goch wreiddiol o'r DU, yn wahanol i rai eraill yn y DU sydd wedi eu croesi â wiwer goch Ewropeaidd. Mae Gwiwerod coch Sir Gaerfyrddin gyda cynffon melyn yn wahanol i wiwerod coch a geir yn Lloegr a'r Alban, sydd wedi datblygu y gynffon goch nodweddiadol o'r rhywogaeth Ewropeaidd. Dywedodd yr Athro Dr Gareth Holmes y credir fod y gwiwerod wedi goroesi yn y blanhigfa conwydd arbennig oherwydd y ffordd y mae y cwympo yn cael ei wneud yno, i adael y canopi yn gyfan.

Amman Valley SchoolMae'r myfyrwyr Dyffryn Aman wedi bod yn gweithio i gefnogi'r prosiect sy'n bodoli eisoes ac yn cael ei redeg gan Dr Jenny MacPherson, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent, a Huw Denman, rheolwr y goedwig. Bu disgyblion blwyddyn 8 yn bwydo y gwiwerod a gwneud blychau nythu yn ystod eu wythnos gweithgaredd haf. Bu y disgyblion hŷn yn codi arian yn yr ysgol i brynu polion Pîn a Sbriws Norwy, ac maent wedi bod yn plannu coed i wella'r cymysgedd o goed coniffer yn y coetir, a gwella'r cyflenwad bwyd ar gyfer y gwiwerod. Mae myfyrwyr chweched dosbarth hefyd yn helpu gydag ymchwil i mewn i'r maint y boblogaeth a chyfansoddiad genetig y gwiwerod.

Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer y myfyrwyr i godi ymwybyddiaeth o gyflwr y wiwer goch, ac maent yn gobeithio gosod camera yn y blychau nythu i gynorthwyo gyda ymchwil pellach.

Dywedodd Dr Holmes fod y prosiect yn werthfawr ac fod y myfyrwyr wedi ennill amrywiaeth o sgiliau a phrofiad ymarferol.

nol i'r cychwynOes defnydd mewn mathemateg?

What use is Maths?Pa ddefnydd yw mathemateg? Dyna oedd y cwestiwn a ofynnwyd gan Llysgennad STEM Helen Hughes i ddisgyblion yn Ysgol Dewi Sant yn Nhyddewi yn ddiweddar. Gofynnodd i ddisgyblion Blwyddyn 7 a Blwyddyn 8 i feddwl am ffyrdd y byddai pobl y maent hwy yn adnabod defnyddio mathemateg, ac os felly sut. Daeth llawer o'r myfyrwyr i'r casgliad fod pawb angen mathemateg ar ryw lefel er mwyn byw eu bywydau. Cafodd y disgyblion a'u hathrawon hefyd eu herio i weithio allan y mathemateg mewn tric cardiau.

nol i'r cychwynOlympian Mathemateg… ym Mlwyddyn 8!

Mae disgybl o Flwyddyn 8 Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-Gwyn yn mynd i Goleg y Drindod, Caergrawnt yn ystod y Pasg, i hyfforddi ar gyfer y Gemau Olympaidd Mathemateg!

Mae Harvey Yau o Hendy-gwyn yn fyfyriwr eithriadol ac mae eisoes yn astudio ar gyfer ei Lefel A Mathemateg. Dywedodd Pennaeth Mathemateg Dyffryn Taf, Steve Earles fod Harvey wedi denu sylw yr Athro Peter Neumann, Athro Emeritws yng Ngholeg y Frenhines, Rhydychen, sy'n helpu datblygu ei dalent, a bydd Harvey yn cymryd ei arholiadau lefel A mathemateg yr haf hwn.

Mae Harvey eisoes wedi derbyn rhywfaint o hyfforddiant gyda'r tîm Prydeinig ar gyfer yr Olympiad Mathemateg, ac mae'n un o ddim ond 20 o fyfyrwyr o bob cwr o'r DU a ddewiswyd i gymryd rhan yn y Gwersyll Pasg yng Nghaergrawnt. Mae'n gobeithio cael ei ddewis i gymryd rhan yn yr Olympiad Mathemategol Rhyngwladol, sydd eleni yn digwydd yn Santa Marta, Columbia ym mis Gorffennaf.

nol i'r cychwynYsgoloriaethau Peirianneg Arkwright yn ysbrydoli myfyrwyr o Flwyddyn 11 i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg

Arkwright Trust logoMae dyn o ychydig eiriau, Matthew. yn dawel hyderus. Mae yn gwybod ei fod yn awyddus i fynd i fewn i fyd peirianneg pan fydd yn gadael yr ysgol, Cafodd mam Matthew wybod am yr Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright – a meddyliodd y gallai hyn fod yn gyfle iddo gael rhywfaint o brofiad da yn y diwydiant ac yn ei roi ar flaen y gad wrth iddo wneud cais am brifysgol (syniad da, mam).

Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright yw un o'r cynlluniau ysgoloriaeth mwyaf mawreddog yn y DU, mae yn ysbrydoli arweinwyr y dyfodol mewn peirianneg a meysydd cysylltiedig o ddylunio. Mae'r Ysgoloriaethau yn cefnogi myfyrwyr trwy eu Lefelau A ac yn eu hannog i fynd ar drywydd peirianneg neu feysydd cysylltiedig dylunio yn y brifysgol neu drwy brentisiaeth o ansawdd uchel. Yn ddiddorol, o'r 1200 neu fwy o geisiadau o bob cwr o'r DU eleni, dim ond 31 sydd yn dod o Gymru.

Mae'r broses ddethol yn drwyadl: cais papur ym mis Hydref i ddisgyblion bl.11, a chyfweliad gyda gweithgareddau datrys problemau drwy gydol y Gwanwyn. Mae ymgeiswyr llwyddiannus a'u hysgolion yn derbyn gwobrau ariannol sylweddol i'w cefnogi drwy'r ysgoloriaethddwy flynedd. Mae myfyrwyr yn cael mynediad i fentora a chyngor gan ysgolheigion Arkwright o'r gorffennol, peirianwyr proffesiynol a Swyddogion Cyswllt Arkwright; yn ychwanegol at hyn mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi gan gynnwys diwrnodau o brofiad mewn diwydiant a chysylltiadau gyda sefydliad sy'n noddi. Mae ysgolheigion wedyn yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaethau Israddedig sy'n cefnogi grŵp dethol trwy'r brifysgol.

Ni allai Matthew wneud cais am yr Ysgoloriaeth heb ei athro – yn Ysgol Maelor, Wrecsam – oedd wedi ymaelodi am ddim i'r cynllun. Ar ôl gwneud hynny, gall cynrychiolydd o'r Ymddiriedolaeth Ysgoloriaethau Arkwright ymweld â'r ysgol i ddweud mwy am y cynllun wrth yr ymgeisydd ac athrawon a'r hyn ymae'n ei olygu.

"A body n deg iddo, fe wnaeth yr holl waith ei hun" meddai Pennaeth Dros Dro Technoleg Paul Jones yn Ysgol Maelor. "Perswadiodd ni i gofrestru ac yn awr gallwn argymell fod mwy o fyfyrwyr yn mynd drwy'r broses o wneud cais yn y dyfodol."

Cyn ein cyfarfod, roedd Matthew wedi cwblhau'r papur dawn dwy awr ac yn aros i glywed os yw wedi llwyddo. "Byddaf fe fyddai'n llwyddo" meddai. "Dim problem".

Gwnaeth ac mae bellach yn wynebu cyfweliad anodd 20 munud ym Mhrifysgol Lancaster a fydd yn penderfynu os bydd yn cael cynnig Ysgoloriaeth a chyflwyniad i Sefydliad Noddi. Pob lwc i chi, Syr- a da iawn am y syniad, Mam.

Rhys Palfrey o St Cyres Ysgol Gyfun, Penarth ennillodd Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright yn 2011. Dywedodd Rhys "Yn yr ysgol roeddwn yn mwynhau y rhyddid mewn dosbarthiadau Technoleg i fodelu a chreu darn o waith fy hun – roedd cael fy ngwobrwyo am y diddordeb hwn gyda Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright yn wych".

Mae mwy o wybodaeth am yr Ysgoloriaeth Arkwright yn www.arkwright.org.uk, neu cysylltwch â Emma Golbourn: egolbourn@arkwright.org.uk neu 01926 333210.

nol i'r cychwynClwb Roboteg gyda Lego Mindstorms

Lego Mindstorm roboticsRydym yn falch iawn y bydd Technocamps yn rhoi benthyg pecyn roboteg Lego Mindstorm cyflawn i ysgol y Pant ar gyfer eu cystadleuaeth sydd ar y gweill! Mae'r clwb i ddatblygu robot wedi ei sefydlu a bydd cystadleuaeth yn rhedeg ar ddydd Llun ar ôl ysgol ac yn agored i unrhyw un ym mlynyddoedd 7, 8 a 9. Nod y gystadleuaeth yw creu robot sy'n gallu gwneud rhywbeth i helpu pobl.

Gall y gystadleuaeth yn cael ei ddatblygu gan ddefnyddio unrhyw ddyfais a dim ond un yw'r pecyn cymorth Lego. Mae gennym gyfrifiaduron "Raspberry Pi" yn yr ysgol hefyd, a byddwn yn edrych i mewn i ddyfeisiau Arduino yn ogystal. Gall yr ysgol gynnig nifer o wahanol dimau yn y gystadleuaeth ond er mwyn sicrhau bod gennym dimau cytbwys – RHAID i bob tîm gael o leiaf un merch ac un bachgen. Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf oedd ar ôl ysgol ar ddydd Llun 18 Mawrth.

nol i'r cychwynGwyddonwyr ifanc yn torri record y byd!

Dim bob dydd y byddwch yn cael y cyfle i dorri record y byd, felly pan dderbyniodd yr Adran Wyddoniaeth yn Ysgol Howells alwad roedd pawb yn barod i weithio yn galed i gael eu hunain a'r myfyrwyr yn y 'Guinness Book of World Records'. Roedd yr Ymddiriedolaeth Ysgol Ddiwrnod i Ferched (GDST) yn 140 mlwydd oed yn 2012 ac i ddathlu cafodd ysgolion o fewn yr ymddiriedolaeth eu gwahodd i dynnu at ei gilydd i dorri record byd am y nifer fwyaf o fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn gwers wyddoniaeth ymarferol mewn lleoliad aml- ddigwyddiad.

Cynhaliwyd yr un wers mewn 26 lleoliad gwahanol ar draws y DU ar 13 Tachwedd, 2012 yn dechrau am 11am yn union gorffen awr yn ddiweddarach, i gyd o dan archwiliad manwl clipfwrdd beirniaid swyddogol. Nid oedd y 2215 ymchwilwyr r o flwyddyn 7 a Blwyddyn 6 wedi digalonni gyda'r tasg; gofynnwyd iddynt fesur cyflymiad oherwydd disgyrchiant 'g' gan ddefnyddio dwy dechneg gyda yo-yo, bag ffa, pren mesur ac amserydd.

Cyn bo hir roedd gwyddonwyr dewr yn Howells yn mesur y cyfnod o osgiliadau pendil syml yn ofalus gan ddefnyddio'r yo-yo. Roedd gliniaduron gyda thaenlenni yn cael eu defnyddio i brosesu data ond mae'r myfyrwyr wedi cael blas cynnar o Ffiseg Safon Uwch! Mae'r gliniaduron yn eu galluogi i graffu ar eu data, nodi anghysondebau a hogi eu techneg.Bu'r myfyrwyr hefyd amseru gollwng bagiau ffa dros uchder hysbys a bwydo y data hwn i mewn i'w gliniaduron.

Mae'r ymchwilwyr ifanc wedi arddangos aeddfedrwydd gwyddonol y tu hwnt i'w blynyddoedd i ddod at ledaeniad cymharol deg o ganlyniadau ar gyfer 'g' ond gyda gradd o gywirdeb calonogol ar y cyfan. Hoffwn ddiolch i Ceri a Allessio am ddod i Howells i'n helpu i farnu, rydym i gyd yn mwynhau'r diwrnod ac ym mis Ionawr cawsom gadarnhad swyddogol bod y gweithgaredd wedi cael ei ddilysu Record 'Guinness World Records' swyddogol.

nol i'r cychwynDiwrnodau Her Faraday IET – ysgolion Cymraeg yn y 5 uchaf

Farady Challenge DaysFe'i cyflwynir mewn 45 o ysgolion yn rhad ac am ddim gan IET, mae'r Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM un-diwrnod wedi eu cynllunio ar gyfer chwe thîm o chwech myfyrwyr rhwng 12-13 oed. Mae yna 12 dyddiadau ychwanegol yn cael eu cynnal mewn Prifysgolion Partner Academaidd IET ar draws y DU yn ogystal.

Mae diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau i broblemau prototeip peirianneg gwirioneddol anodd. Ym mhob digwyddiad mae timau yn cystadlu i ennill gwobr ar gyfer eu hunain a thlws ar gyfer eu hysgol. Mae'r digwyddiad yn cael ei sefydlu a'i redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM er mwyn rhoi amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr. Mae'n gyfle heb ei ail i newid agwedd eich myfyrwyr tuag at y pwnc..

Llongyfarchiadau i ddisgyblion o Ysgol Gyfun Cas-Gwent a Ysgol Bro Pedr sydd ar hyn o bryd yn 4ydd a 5ed.

Yn nhymor yr haf bob blwyddyn bydd yr yn IET lansio cyfle i ysgolion yn y DU ymgeisio i gynnal Diwrnod HerFaraday yn y flwyddyn academaidd ganlynol. Mae'r rownd ymgeisio fel arfer ar agor am tua 4 wythnos. Bydd y cyfle nesaf i wneud cais i gynnal Diwrnod Her Faraday yn Nhymor yr Haf 2013.

Mwy … http://faraday.theiet.org/stem-activity-days/faraday-challenge-days/index.cfm

nol i'r cychwynYr ateb yw – gwneud y cyfan ar unwaith!

Maes Garmon SchoolNid wyf yn gwybod os ydych chi wedi sylwi, ond ymddengys fod llawer i'w wneud ar gyfer y busnes cyfoethogi STEM yma! Clybiau; gwobrau CREST, cystadlaethau, gwaith trawsgwricwlaidd, cysylltiadau gyrfaoedd – mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd a phryd rydych chi'n mynd i ffitio popeth i mewn? Yn ystod y nos?

Wel mae hynny'n peri pryder, ond mae'n dda clywed gan ysgolion sy'n dod o hyd i ffyrdd i gyfoethogi'r cwricwlwm heb gymryd gormod o waith ymlaen. Mae'r adran wyddoniaeth yn Ysgol Maes Garmon yn yr Wyddgrug yn enghraifft dda; mae athrawon a myfyrwyr wedi gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu ffordd syml o wneud ychydig o bethau wneud ar unwaith.

Yn y lle cyntaf roedd yr adran yn awyddus i sefydlu clwb gwyddoniaeth yn ystod amser cinio ar gyfer myfyrwyr Bl7 ac 8. Un o'r anhawsterau cychwynnol i oresgyn oedd dod o hyd i brosiectau a allai ffitio i mewn i'r slot (prosiectau sydd eisoes wedi'u cynhyrchu drwy gyfrwng y Gymraeg ac roedd llawer o ddewis), gan rannu'r llwyth gwaith a chadw momentwm trwy gydol y flwyddyn.

Maes Garmon SchoolGofynnodd Lesley Howells y Pennaeth Gwyddoniaeth yn yr ysgol, i'r cefnogwr STEM Learning lleol i ddod i mewn i'r ysgol gyda ychydig o syniadau i greu cynllun cyn lansio'r clwb ym mis Medi ac oddi yno mae rhywbeth sydd yn fwy na dim ond clwb wedi tyfu

Felly, gyda dim ond un clwb, yn cyfarfod am 25 munud bob dydd Mawrth, mae Ysgol Maes Garmon wedi creu cyfres gyfan o gyfleoedd cyfoethogi STEM, gan annog croestoriad da yn yr ysgol i fwynhau ac i ymhyfrydu mewn gwyddoniaeth.

Mae'r Cefnogwr STEM Learning wedi ymweld â'r clwb yn ystod un o wythnosau mwyaf prysur yr ysgol, gyda'r paratoadau ysgol gyfan ac ymarferion Eisteddfod yn digwydd.

nol i'r cychwynHer F1 mewn Ysgolion

Barry Comprehensive F1 in Schools TeamDaeth tîm o fyfyrwyr Ysgol Gyfun y Barri yn fuddugol yn y rownd derfynol Rhanbarthol derfynnool De Cymru yr Her F1 mewn Ysgolion drwy ennill buddugoliaeth cyffredinol mewn Dosbarth Fformiwla 1. Mae'r tîm, o'r enw 'BCS Racing', sy'n cynnwys Jon Scott, James Cosgrove, Gareth Crapnell, Stefanos Grigorio, Alex Parker a Jack McCabe hefyd wedi ennill gwobr y car cyflymaf gyda'r amser 1.826 eiliad ar drac prawf 20 metr.

Mae'r tîm yn awr yn symud ymlaen i rowndiau terfynol Cenedlaethol y DU yn y gystadleuaeth fyd-eang gyda eu buddugoliaeth yn y dosbarth F1 yn y Sioe 'Auto – Sport' Rhyngwladol. Bydd enillwyr y gystadleuaeth Genedlaethol yn y DU yn symud ymlaen at bencampwriaeth y byd yn Singapore.

Llongyfarchiadau hefyd i enillwyr tîm Cymru yn F1 mewn Ysgolion™ Rowndiau Terfynol Cenedlaethol y DU 2013, a gynhaliwyd ar ddiwedd mis Mawrth yn y Ffair y Big Bang ar gyfer Peiriannwyr a Gwyddonwyr Ifanc yn ExCeL, Llundain.Cafodd 'Gwobr y Tîm Marchnata Gorau' ei gyflwyno i'r Falcon F1 Ysgol Uwchradd Cei Connah ac aeth 'Dyfarniad Dewisol y Beirinad' i 'Unknown' o Ysgol Uwchradd Pen Y Dre.

nol i'r cychwynLlwyddiant Big Bang@EESW !

Big Bang logoGall ysgolion sydd â diddordeb mewn mynychu Y Glec Fawr Ger Fi… ar 3 Gorffennaf 2013 ym Mhrifysgol Morgannwg gofrestru ar lein neu cysylltu am fwy o fanylion â Isobel.Brown@careerswalesgyrfacymru.com. Mae cefnogaeth ar gyfer cludiant i ysgolion sy'n gweithio gyda Tîm Ehangu Cyfranogiad, Prifysgol Morgannwg.

Penglais SchoolEleni, am y tro cyntaf wedi ymestynodd y Cynllun Addysg Peirianneg Cymru eu Diwrnod Cyflwyniad Blynyddol i gynnwys The Big Bang @ EESW mewn cydweithrediad â Gyrfa Cymru. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru ar 4 Mawrth 2013 ac budros 150 o fyfyrwyr Blwyddyn 12 yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Glec Fawr, ar pum tîm sydd wedi eu dewis i fynd drwodd i 'The Big Bang Fair 2014' oedd Ysgol Penglais, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Ysgol Uwchradd John Summers, Ysgol Friars Tîm 1 ac Ysgol Friars Tîm 2.

Roedd yn digwyddiad hefyd yn fodd i gynnal Cystadleuaeth Rhanbarthol y Gogledd EESW F1 Cynradd 3D Jaguar, pan fu 34 o dimau yn cymryd rhan ac yn rasio eu ceir. Enillydd cyntaf oedd Ysgol Bryn Hedydd – Tîm BH Blaze ac 2il daeth Ysgol Deganwy – Tîm Rasio Ysgol Deganwy. Cafodd Ysgol Bro Gwydir eu enwebu fel y Tîm Rookie gorau.

Cafwyd sioe gitâr roc gyffrous gan y talentog Dr Mark Lewney a chyflwyniad gan Wing Commander Andy Green, gyrrwr y prosiect Bloodhound SSC oedd hefyd wedi denu dros 650 o ymwelwyr o ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Gogledd Cymru.

Roedd arddangosfa fawr yn cynnwys Prifysgolion megis Glyndŵr, Bangor a STRIP Rhyngweithiol Prifysgol Abertawe a roddodd gipolwg i fyfyrwyr am astudio Peirianneg ar lefel uwch. Roedd cwmnïau fel Airbus, Magnox, JCB a RWE npower hefyd yn dangos rhai o'r gyrfaoedd gwych sydd ar gael yng Nghymru.

Agorodd Y Gwir Anrh. David Jones, AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru y digwyddiad a dywedodd ei bod yn hyfryd i weld gwaith yn cael ei arddangos gan fyfyrwyr o Gymru. Daeth y diwrnod i ben gyda chyflwyniad o dystysgrifau gan Antoinette Sandbach, AC ar gyfer Gogledd Cymru. Roedd y gwobrau yn cael eu noddi gan Airbus UK, Rhaglen Ynys Ynni, IMechE, JCB, RWE npower renewables, Siemens Healthcare Diagnostics a Llywodraeth Cymru. Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar www.stemcymru.org.uk/cy/category/news.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk