Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Tachwedd 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Ysgolion Gogledd Cymru yn archebu ymweliad am ddim i CAT

Cronfa Bwrsari ar gyfer ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru i archebu hyfforddiant STEM yn 2016.

Mae disgyblion CA 2 a Blwyddyn 6 hefyd yn gymwys ar gyfer y bwrsari (gweler y wefan am y criteria). Darllenwch fwy…

Cofrestru AM DDIM ar gyfer Gwobrau CREST i ddisgyblion yng Nghymru

Mae ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru eu disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST Darganfod ac Efydd yn rhad ac am ddim diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Am fwy o fanylion,anfonwch e-bost at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Heriau STEM AM DDIM ar gyfer Tymor yr Hydref – archebwch nawr!

STEM-Challenge Oct 16 pic.jpgHeriau STEM AM DDIM i ysgolion yng Nghymru – archebwch nawr! Mae ysgolion yn cael eu gwahodd i gymryd mewn Her STEM yn ystod tymor yr hydref a’r gwanwyn. Mae pob disgybl uwchradd sy’n cwblhau Sialens STEM yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod

Mae tri Her STEM:

I archebu un o’r rhain neu i gofrestru diddordeb, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Dark Sky Wales

Dark Skies Wales logo.pngEr mwyn i’ch lleddfu yn ôl i mewn i’r flwyddyn academaidd mae Dark Sky Wales rhoi cynnig unigryw i chi! Gostyngiad o £370 y dydd i £250. Gall Profiad Planetariwm Cymru ysbrydoli eich myfyrwyr y tymor hwn. O gysur eich neuadd ysgol gellir ymweld â’r planedau, a deall ein lle yn y Bydysawd a gosod y naws ar gyfer y blynyddoedd o ddysgu i ddod.

Archebwch eich ymweliad gynted ag y bo modd. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, mae croeso i chi gysylltu gyda Allan am fwy o fanylion – allan.darkskywales@gmail.com.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol gynradd (Blwyddyn 6) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Sioeau (hanner diwrnod) ar y dyddiadau canlynol: 3-11 Hydref 2016. I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Dechreuwch eich clwb gwyddoniaeth eich hun a gweld y manteision

Science club picGall rhedeg clwb gwyddoniaeth fod yn brofiad amhrisiadwy. Maent yn darparu cyfle i archwilio ac ymchwilio gwyddoniaeth, hyd yn oed pynciau sydd ddim yn y cwricwlwm, ac yn cyfoethogi dysgu. Meddyliwch am yr ymchwiliadau rhagorol hynny megis: lampau lafa, rocedi stomp a llosgfynyddoedd. Fodd bynnag, gan eu bod yn sesiynau ymarferol mae angen cynllunio ymlaen llaw a…

Defnyddio adnoddau a chyfarpar bob dydd, gall clybiau gwyddoniaeth arwain athrawon ac esbonio’r gwyddoniaeth y tu ôl i weithgareddau. Darllen mwy…

Allech chi ddychmygu bywyd heb doiled?

Welsh Water schools visitEleni, i ddathlu Diwrnod Toiled y Byd ar 19 Tachwedd, rydym yn agor rhai o’n gweithfeydd trin dŵr gwastraff i’r cyhoedd.Byddwn yn dewis rhai ysgolion i ddod a dosbarth i’n canolfan addysg yn ystod yr wythnos yn arwain i fyny i ddydd Toiled y Byd i gael cipolwg a chael diwrnod llawn hwylyn ogystal ag ysgogi’r meddwl gyda gweithgareddau addysgol. Cysylltwch â Wenna ar 029 20515621 neu anfonch e bost at wenna.gregory@dwrcymru.com i archebu eich diwrnod gweithgaredd am ddim yn yr wythnos sy’n cychwyn 14 Tachwedd.

nol i'r cychwynCystadlaethau

Cyfle i ennill gwerth £200 o docynnau!

Oes gennych chi ystafell ddosbarth ac yn wirioneddol falch ohono? Rydym am i chi rannu eich gweledigaeth, rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth ac efallai y byddwch yn enillydd! Darllen mwy…

Cystadleuaeth Wythnos Science4Society 2017: Cynlluniwch ‘esboniad Eco-gartref’

Mae hyn yn gyfle i bobl ifanc i gymhwyso eu creadigrwydd, chwilfrydedd a dychymyg i ddylunio ‘esboniad Eco-gartref’ – arddangosfa ynni domestig addysgol. Bydd sefydliad a fydd yn rhan o’r panel beirniadu yn ymgymryd â dylunio, cynhyrchu yr esboniad Eco-Gartref ac yn ei ddefnyddio yn eu digwyddiadau.

Mae tri chategori mynediad; Blwyddyn 5-6, Blwyddyn 7-9 a Blwyddyn 10-13.

Bydd sefydliad a fydd yn rhan o’r panel beirniadu yn defnyddio y cynllun gorau, dangos yr esboniad Eco-Gartref ac yn ei ddefnyddio yn eu digwyddiadau. Dyddiad 10 Chwefror, 2017. I ddarllen mwy…

‘Mission X’: Hyfforddi fel gofodwr

Eisiau cynnal heriau Addysg Gorfforol a gwyddoniaeth i ddysgu am gadw’n iach yng nghyd-destun archwilio’r gofod.

Mae ‘Mission X’ yn defnyddio cyffro archwilio’r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu mwy am faeth, ymarfer corff, gwyddoniaeth ac archwilio’r gofod. Bydd ysgolion sy’n cofrestru ar gyfer y sialens yn derbyn gwahoddiadau i ystod o weithgareddau allgymorth ychwanegol.

Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr 8 -14 oed ond gellir ei addasu i grwpiau oedran hŷn ac iau. Gallant hefyd gael eu defnyddio ar gyfer clybiau ar ôl ysgol a digwyddiadau dysgu anffurfiol. I ddarllen mwy…

Eich cyfle i ennill Pecyn Dosbarth Data Harvet ‘Archwilio Trydan’ sydd wedi we werthuso gan ASE

Yn syml, e-bostiwch eich atebion i’r cwestiynau isod i rebecca@ase.org.uk a bydd dau enillydd lwcus (un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn cael eu casglu allan o’r het ac derbyn pecyn dosbarth yr un! Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Tachwedd.

C1 Beth fyddai’n cynyddu disgleirdeb lamp mewn cylched cyfres?
a) Ychwanegu mwy o lampau
b) Defnyddio gwifrau hir
c) Ychwanegu mwy o gelloedd

C2 Beth yw Genecon V3?
a) Cit geneteg
b) Lamp Genie
c) Generadur trydan a yrrir â llaw

C3 Beth yw uned cerrynt trydanol?
a) Amperes
b) Folt
c) Watts

C4 Pa metel yn cael ei ddefnyddio i wneud y rhan fwyaf o wifrau trydanol?
a) Copr
b) Dur
c) Alwminiwm

C5 Beth yw’r EasySense Vu?
a) Meicrosgop digidol
b) Pecyn logio data
c) Sbectromedr

Creu comic Gofod Scoop ac ennill cyfrifiadur Kano!

Mae myfyrwyr rhwng 8 a 18 oed yn cael eu gwahodd i greu comig byr gwreiddiol yn seiliedig ar straeon Gofod Scoop o www.spacescoop.org. Gall cyfranogwyr ddewis eu hoff Space Scoop, llawrlwytho templed comic a gadael i greadigrwydd lifo!Bydd yr enillydd yn derbyn cyfrifiadur Kano, tra bydd gwobrau eraill ar gael, gan gynnwys Galileoscopes a bagiau o nwyddau cosmig.Mae’r gystadleuaeth yn dod i ben ar 18 Tachwedd a chyfranogiad wedi bod yn isel iawn yn y DU, felly mae gan eich myfyrwyr gyfle da i ennill gwobr. I ddarllen mwy…

nol i'r cychwynAdnoddau

‘The Crunch’

Crucnh primary litPwwrpas y Crunch, a grëwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome Trust, yw annog plant i ystyried sut y mae ein bwyd, ein hiechyd a’n planed i gyd yn gydgysylltiedig. Mae yn rchwilio ein perthynas â bwyd, ac trafod ymchwil arloesol fel y gallwn ei fwyta mewn ffyrdd sy’n gallu cadw ein planed a ni ein hunain yn iach.

Ceir gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer plant o bob oed a dramâu y gellir ei berfformio yn yr ysgol ac sy’n archwilio nifer o faterion yn ymwneud â diogelwch bwyd, cynaliadwyedd a bwyta’n iach.

Defnyddiwch y pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Mae’r pecynnau adnoddau anhygoel ar gyfer pob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. Byddwch hefyd yn dod o hyd i’r adnoddau a dramâu ar gyfer pobl ifanc 4-11 oed sydd wedi cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Darllen mwy…

A Oes unrhyw un allan yna?

ESERO logoMae’r adnodd hwn yn seiliedig ar yr ymdrech i ddarganfod mwy am gysawd yr haul trwy brosiectau gofod megis rhaglen Aurora yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, a Chenhadaeth Chwilfrydedd NASA i geisio casglu tystiolaeth o fywyd ar y blaned Mawrth. Caiff ei ariannu gan Asiantaeth Ofod y DU a datblygwyd gan ESERO-UK a CIEC i Hyrwyddo Gwyddoniaeth

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â rôl gwyddonwyr y gofod neu beirianwyr i ddarganfod mwy am y blaned Mawrth. Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr rhwng 9-12 oed. I ddarllen mwy…

nol i'r cychwynDPP

Cwrs ‘Connecting Classrooms’: Addysgu meddwl beirniadol a datrys problemau

Mae ‘Connecting Classrooms’ yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd, meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn “Successful Futures” l i ymgorffori sgiliau ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Sicrhewch eich lle yma.

nol i'r cychwynGrantiau

Cynllun Grant Kick Start

Eisiau rhoi cychwyn da i Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 gyda grant o hyd at £700 ar gyfer ysgolion mewn amgylchiadau heriol. Gallech ddechrau Clwb STEM, gwneud gweithgaredd gan ddefnyddio ein pecynnau, gwneud arddangosiad, gwahodd rhieni i’r ysgol, gwahodd cyflwynydd, mynd ar daith, unrhyw beth i ddathlu gwyddoniaeth. Eleni rydym am i bawb gymryd rhan, nid dim ond athrawon gwyddoniaeth. Croesewir ceisiadau ar gyfer digwyddiadau trawsgwricwlaidd creadigol, yn enwedig digwyddiadau sy’n cyrraedd aelodau o’r gymuned leol nad ydynt fel arfer yn dod i ddigwyddiadau gwyddoniaeth.

Gallwch wneud cais os yw eich ysgol gyda cyfran uchel o ddisgyblion sy’n gymwys i gael premiwm disgyblion; dros 30% o ddisgyblion BAME; neu mewn ardal anghysbell a gwledig. Dyddaid cau ar gyfer grantiau yw 21 Tachwedd am 5pm. I ddarllen mwy…

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Ymgysylltu STEM Effeithiol

Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 10am – 2:30pm

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r cwricwlwm gwyddoniaeth a thechnoleg newydd.

Ymunwch â’r Athro Averil Macdonald OBE i drafod y mythau a ffeithiau ynglŷn â pham nad yw merched yn dewis gyrfaoedd ym myd STEM a chael gwybod am ddull newydd i ddangos fod STEM ar gyfer ‘Pobl fel Fi’.

Dewch â gwyddoniaeth yn fyw i’ch myfyrwyr gydag arddangosiadau gwyddoniaeth ymarferol sy’n hygyrch i bawb gan Wendy Sadler- ‘Science Made Simple’ a yn dysgu sut y gallant helpu i ddatblygu sgiliau meddwl uwch yn eich ystafell ddosbarth.

Gweithdai yn cynnwys:

Gellir archebu lle AM DDIM a nodi eich dewisiadau gweithdy yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.

Rwy’n Wyddonydd – allan o’ma

Dydd Llun 7 – Dydd Gwener 18 o Dachwedd. Ar-lein yn imascientist.org.uk

Gellir archebu sesiynau sgwrs Llun-Gwener, 8:30am – 5pm yn ystod y 2 wythnos y digwyddiad.

Mae ‘Rwy’n Wyddonydd’ yn gystadleuaeth arddull X Factor ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer gwyddonwyr, a myfyrwyr ysgol yw’r beirniaid. Mae eich myfyrwyr yn darllen proffiliau y gwyddonwyr ‘, gofyn cwestiynau iddynt a chael sgyrsiau gyda nhw yn fyw ar-lein. Mae myfyrwyr yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd i ennill £ 500 i’w wario ar gyfathrebu gwyddoniaeth.

Mae’n agored i bob myfyriwr ysgol uwchradd, ac mae parthau arbennig ar gyfer myfyrwyr rhan uchaf CA2. Mae’r holl athrawon yn derbyn Pecyn Athrawon gyda chynlluniau gwersi i helpu i gyflwyno’r myfyrwyr i’r digwyddiad a lleihau’r chynllunio gwersi gofynnol. Am ddim i, ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth yn y DU. Darllen mwy…

Diwrnod Toiled y Byd

Tachwedd 19

Welsh Water logoEfallai na fyddwch yn gwerthfawrogi pwysigrwydd toiledau – nes i chi geisio dychmygu bywyd heb iddynt.

I ddathlu’r diwrnod, bydd ein cwsmeriaid yn cael y cyfle i gwrdd â’n tîm a dod i weld y gwaith gwych rydym yn ei wneud yn ein Gwaith Trin Dŵr Gwastraff. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i fynd ar daith ar y safle ac yn cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau hwyliog, cystadlaethau a rafflau. Bydd yr holl roddion yn cael ei roi i Wateraid.

Eich ‘Gwaith Trin Cymunedol’ yw:

Mae ein safleoedd ar agor i’r cyhoedd o 10am a 3pm. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd taith, cysylltwch â ni i archebu slot amser yn YourCommunityTreatmentWorks@dwrcymru.com.

Sylwer: Am resymau diogelwch, mae’n rhaid i bob ymwelydd wisgo esgidiau synhwyrol. Ni fydd plant dan 6 oed yn cael cymryd rhan mewn taith safle.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk