Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Oes gennych chi brosiect peirianneg neu wyddoniaeth mewn golwg, ond angen arian i’w gefnogi?

BSW logoMae’r Cynllun Grant BSW Cymru yn darparu cyllid o hyd at £200 ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Mae’r grant wedi ei anelu i ysbrydoli ysgolion i gynllunio eu digwyddiadau STEM hunain ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Byddwn yn eich helpu i gynllunio a threfnu eich gweithgaredd! Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn cynnig ystod ardderchog o adnoddau rhad ac am ddim a chymorth i’ch helpu i gynnal gweithgareddau syml, sy’n cynnwys:

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein e-gylchlythyr misol trwy ein gwefan www.britishscienceweek.org.

Gall Llysgenhadon STEM ddarparu gweithgareddau a chefnogaeth yn ystod BSW – i wneud cais am Lysgennad ewch i www.see-science.co.uk/teacher/stem-support-request.html.

Mae gwneud cais yn hawdd! Ewch i wefan BSW am ganllawiau llawn ac i gael mynediad at ein ffurflen gais ar-lein syml: britishscienceweek.org. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am, 26 Tachwedd 2014.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cynllun Grant Mathemateg

Mae gan y Sefydliad Brenhinol ddau Gynllun Grant yn ystod y flwyddyn academaidd 2014/15, a bydd ysgolion yn gallu ei ddefnyddio i dalu am weithgaredd o’r Cyfeiriaduron STEM. Gallwch fanteisio ar hyn drwy gofrestru eich gweithgareddau. Mae grantiau o hyd at £500 ar gyfer ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yn y DU i gymryd rhan mewn gweithgaredd sy’n gysylltiedig â mathemateg. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Tachwedd.

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, peirianwyr ac ymchwilwyr!

CREST Star logoChwilio am weithgareddau cyffrous, llawn hwyl? Mae ymchwiliadau CREST Seren gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn adnodd gwych ar gyfer athrawon ac addysgwyr cartref.

Mae ymchwiliadau CREST Seren yn canolbwyntio ar gymysgedd o weithgareddau ymarferol a thrafodaeth, yn annog plant i weithio’n annibynnol o oedolion. Maent yn para tua un awr, ac mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i gael eu defnyddio mewn clybiau ar ôl ysgol, gwersi, neu tu allan i’r ysgol.

Fel aelod CREST Seren byddwch yn derbyn mynediadi lawrlwytho ar unwaith:

“Mae’r adnoddau CREST Seren wedi cael eu defnyddio i redeg clybiau, addysgu sesiynau dosbarth cyfan a llawer mwy gyda llwyddiant mawr. Mae ehangder y mynediad i athrawon a phobl ifanc drwy’r prosiect hwn yn drawiadol.” Sue Williams, Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd.

Cost Cofrestru £40 yn unig sydd yn rhoi mynediad ar unwaith at ein holl ymchwiliadau ac adnoddau i chi am 12 mis. Ar ôl hynny y gost adnewyddu blynyddol yw £20. Cofrestrwch heddiw yma: www.britishscienceassociation.org/creststar/register Bydd athrawon yng Nghymru yn ystod tymor yr hydref 2014 yn gymwys i gael taleb o £15 tuag at y cofrestriad CREST Seren.

Cysylltwch â’ch Cydlynydd CREST lleol: crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o wybodaeth.

nol i'r cychwynMathemateg yn yr Amgueddfa

NAtional Mueseum of Wales logoMae Gweld Gwyddoniaeth yn gweithio gyda Amgueddfa Cymru i ddatblygu pecyn cymorth mathemateg arloesol,dwyieithog yn seiliedig ar sgiliau ac a ysbrydolwyd gan y casgliadau ar draws yr Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys adnoddau i’w defnyddio wrth addysgu’r Fframwaith Rhifedd,yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau yn y cyfnod pontio o’r ysgol gynradd i’r dysgu yn yr ysgol uwchradd.

Cynhaliwyd fforwm athrawon I drafod y syniadau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd ar 15 Hydref. Bydd y fforwm nesaf i athrawon yn cael ei gynnal ar 19 Tachwedd yn yr Amgueddfa Lechi, Llanberis – am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Mae Gweld Gwyddoniaeth hefyd yn chwilio am o leiaf saith o ysgolion cynradd i dreialu y gweithgareddau yn ystod mis Rhagfyr yn unrhyw un o’r safleoedd yr Amgueddfa Genedlaethol ar hyd a lled Cymru – Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Y Pwll Mawr; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre fach Felindre, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ac Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis.

Os oes gennych ddiddordeb mewn treialu y gweithgareddau gyda grŵp o fyfyrwyr CA2 yna gallwn gynnig ad-dalu costau teithio o’ch ysgol i’r safle yr Amgueddfa yn ogystal ag aelodaeth AM DDIM i CREST Seren am flwyddyn. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ym mis Ionawr a mis Chwefror, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig DPP AM DDIM i athrawon sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y pecyn cymorth mathemateg ym mhob un o saith safle Amgueddfa Cymru. Yn ystod y dydd bydd Alessio Bernardelli hefyd yn edrych ar ffyrdd effeithiol a diddorol i ddefnyddio iPads a dyfeisiau llaw eraill i ddatblygu rhifedd yn y dosbarth. Bydd cyfle i weld arddangosfeydd o fewn yr Amgueddfeydd a thrafod sut y gellir eu defnyddio o fewn y fframwaith Llythyenedd a Rhifedd. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle ar y DPP cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Os ydych chi’n cynllunio prosiect o unrhyw fath neu ddigwyddiad yn eich ysgol ac angen siaradwyr, gweithdai, cysylltiadau â’r byd go iawn, neu bâr ychwanegol o ddwylo, cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth gyda cais am Lysgennad STEM i ddod i helpu. Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM AM DDIM i ysgolion. Anfonwch e-bost neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk/ a chliciwch ar ‘CAIS AM LLYSGENNAD STEM’.

Ffurflen adborth Athrawon – byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Er mwyn annog annog cydweithwyr i ymateb byddwn yn darparu un ysgol sydd wedi darparu adborth gyda pecyn adnoddau gwerth £50 ar gyfer Clybiau STEM bob hanner tymor.

nol i'r cychwynOeddech chi’n gwybod?

Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM AM DDIM i ysgolion – e-bost cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu dilynwch y ddolen hon a chliciwch ar ‘Cais yn Llysgennad’.

nol i'r cychwynPeirianneg – dyfodol cyffrous!

RAE logoFelly, beth yw’r cysylltiad rhwng darn o gerdyn a pheirianneg? Yr ateb yw fod disgyblion ysgol yn adeiladu roced o gerdyn! Mae Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd wedi cynllunio gweithgaredd newydd fydd yn hyrwyddo peirianneg a bodloni targedau y cwricwlwm cenedlaethol. Gwnaeth y Brifysgol gais llwyddiannus am grant gan yr Academi Beirianneg Frenhinol ac mae’r project dyfeisgar yn anelu at hyrwyddo gweithgareddau sy’n ennyn diddordeb y cyhoedd mewn peirianwyr a pheirianneg.

Cynlluniwyd y gweithgaredd yn benodol i gefnogi y Cwricwlwm Sgiliau Cenedlaethol CA2/3, ac mae’r gweithgaredd yn cynnwys grwpiau o 2/3 o ddisgyblion yn gwneud roced o gerdyn wedi’i argraffu ymlaen llaw (llungopïo), sydd yn cael ei yrru gan fandiau elastig. Bydd y grwpiau wedyn yn ymchwilio sut mae y pellter llorweddol a deithiwyd yn cael ei effeithio gan y grym gyrru neu’r ongl lansiad. Bydd y gweithgaredd yn cael ei gefnogi gan beirianwyr o’r Ysgol Beirianneg, a fyddai hefyd yn gallu rhoi cyflwyniad cyffredinol am yrfaoedd ym maes peirianneg. Cyfanswm amser y gweithgaredd yw o leiaf un awr ac mae yr holl adnoddau yn cael eu darparu.

Dywedodd Martin Blamey, Rheolwr y Prosiect, “Un agwedd fuddiol iawn ar y cynllun dyfeisgar yw y bydd pobl ifanc yn cael y cyfle i weithio ochr yn ochr â pheirianwyr ôl-raddedig sydd ar hyn o bryd yn astudio llawer o wahanol agweddau ar beirianneg. Rydym yn awyddus i roi profiad ymarferol a fydd yn rhoi cipolwg i mewn i nifer o ddisgyblaethau peirianneg cyffrous a gwasgu unrhyw syniad mai dim ond trwsio ceir y peirianwyr!” I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Martin Blamey blameym2@cardiff.ac.uk.

nol i'r cychwynDiwrnod Pontio Cemeg yn y Gwaith

Chemistry at Work Transition Day‘Roedd disgyblion o rai o’r ysgolion cynradd sy’n bwydo Ysgol Abertyleri (Ystruth, Heol y Frenhines a Roseheyworth) gyda chefnogaeth 7JE, yn gyffrous i brofi Diwrnod Cemeg yn y Gwaith fel rhan o’n hymrwymiad i hyrwyddo Gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Abertyleri.

Cymerodd y disgyblion ran mewn gweithgareddau oedd nid yn unig yn hyrwyddo gwyddoniaeth yn y gweithle, ond yn rhoi cipolwg ar ba mor gyffrous y bydd astudio gwyddoniaeth yn Abertyleri fod pan fyddant yn mynychu’r ysgol.

Diolch yn fawr iawn i’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Gwasanaeth Tân, RSPB, y cwmnïau cemegol sydd yn y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy a Deunyddiau ac i ein Llysgennad Liz Terry, a roddodd o’u hamser gwerthfawr i wneud y bore yn llwyddiant mawr. Adran Wyddoniaeth, Ysgol Abertyleri

nol i'r cychwynCynhadledd ASE Cymru 2014

Cyfathrebu Gwyddoniaeth

ASE Cymru ConferenceMynychodd bron i 100 o athrawon Gynhadledd ASE Cymru ddydd Sadwrn 4 Hydref yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Yn ystod y diwrnod cafwyd sgyrsiau ysbrydoledig a gweithdai ymarferol gyda’r nod o ddatblygu hyder mewn addysgu gwyddoniaeth, a darparu digon o syniadau ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

ASE Cymru ConferenceCyflwynodd y prif siaradwraig, yr Athro Alice Roberts, sgwrs ysbrydoledig ar ‘Adrodd Straeon mewn Gwyddoniaeth’ a gafodd dderbyniad da iawn. Mwynhaodd athrawon amrywiaeth o sesiynau gweithdy yn cynnwys: Adrodd Stori mewn Gwyddoniaeth; Llythrennedd a Pethau Byw; Labordy Gwyddoniaeth Goffer – Cyfathrebu Gwyddoniaeth; Gwneud Animeiddiadau ar gyfer Addysgu a Dysgu; ynghyd a gweithdai ar sbectrosgopeg a Mapio Meddwl a thechnegau chofio ar gyfer athrawon gwyddoniaeth. Roedd sylwadau ar y diwrnod yn cynnwys:

nol i'r cychwynSTEMFest

Daeth disgyblion o ysgolion cynradd ar draws Sir Benfro, ynghyd â rhai myfyrwyr uwchradd, i gymryd rhan mewn diwrnod o weithgareddau STEM yng Nghanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro ym mis Medi. ‘Roedd rhai grwpiau ysgol yn cystadlu mewn gweithgareddau gan gynnwys yr Her Mathemateg Jaguar a’r Her Roboteg Tanddwr Lego. Ond roedd cyfle i unigolion i gymryd rhan mewn gweithdai ac arddangosiadau hefyd. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys taith o awyr y nos yn y Planetariwm symudol, gweithgareddau o’r “Darwin Experience” yn y Dom Ymoleuedd Bio, profiad o F1 mewn Ysgolion, gweithdy codio cyfrifiadurol, ac efelychydd peilot dŵr o Borthladd Aberdaugleddau.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk