Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ionawr 2017

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Llwyddiant Wythnos STEM mewn Ysgolion Cynradd

Cefnogwyd Ysgol Gynradd Oldcastle ym Mhenybont ar Ogwr acYsgol Gynradd yr Eglwys Newydd Caerdydd gan lawer o Lysgenhadon STEM yn ystod eu hwythnosau STEM ym mis Tachwedd.

Oldcastle primary STEM WeekYmhlith y sesiynau yn Oldcastle oedd: Alun Armstrong yn modelau pont Peirianneg, Mark Smith Seryddiaeth a Ffiseg, Luke Griffiths (British Airways) Spectrum Technologies ac Aberthaw Power yn trefnu ymweliadau safle. Mynychais innau gyda gweithdy cemeg. Mae athrawon wedi trefnu yr ymweliad yn dda, gyda disgyblion hŷn yn helpu fel cynorthwywyr i bob Llysgennad. Meddai’r Pennaeth, Jeremy Thomson: "Mae plant yn caru yr amrywiaeth o sesiynau sydd wedi eu cynnig ac roedd yn galonogol gweld plant yn mwynhau dysgu mewn amgylchedd ysgogol. Ni allaf ddiolch digon bawb a roddodd o’u hamser i wneud hwn yn brofiad mor bleserus i’r plant."

Cynhaliodd Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd Wythnos STEM gan wahodd 9 o Lysgenhadon STEM i’r ysgol gyda gweithgareddau sy’n amrywio o ‘Sut cafodd y medalau ar gyfer y Gemau Olympaidd eu gwneud” i “Patrymau cwsg”, Pontydd, Awyrofod a Ceir Tanwydd. Dywedodd Sophie Davies "Byddwn yn gwahodd yr holl Lysgenhadon nôl mewn ar amrantiad, nhw oedd y gwahaniaeth gwirioneddol a wnaeth yr wythnos yn llwyddiant".

Ysgol y Castell yn darganfod sut mae defaild yn mynd tic toc

Ysgol Y Castell in Caerphilly run a Science ClubBu Ysgol Y Castell yng Nghaerffili yn rhedeg clwb gwyddoniaeth bob wythnos. Croesawodd yr athrawes Lowri Jones y Llysgennad STEM, Dr Rob Orford Prif Wyddonydd yn Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Cyflwynodd Rob y disgyblion i strwythur y galon a swyddogaeth calonnau. Calonnau defaid oedd yn cael eu defnyddio a chafodd y disgyblion gyfle i archwilio calon dyranedig gan ddefnyddio menig tafladwy. Cafodd gweithdy Rob ei drin yn sensitif ac yn llawn gwybodaeth. Dywedodd yr athrawes Lowri Jones fod hyn yn gymorth enfawr yn ei hamcanion i gyffroi y disgyblion ym ryfeddodau gwyddoniaeth.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Gwethdai gyda cymorth ariannol Science Made Simple

Science made Simple iconTrefnwch i gael gwledd yn y flwyddyn newydd gyda eich myfyrwyr i ennyn eu brwdfrydedd mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg)! Rydym yn hapus i gyhoeddi fod gennym rai sioeau a gweithdai gyda chymhorthdal ar gael ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru!

Science made Simple workshopDewiswch o sioe wyddoniaeth ryngweithiol o’r enw “Pwy sydd eisiau bob yn arwr?” lle bydd eich myfyrwyr yn cael gwybod sut mae gwyddonwyr a pheirianwyr yn gwneud pwerau superhero yn realiti! Neu, gallech ddewis ychydig o sioe 3D cyffrous ar seryddiaeth gyda gweithdy lle gall eich myfyrwyr ddysgu am y bydysawd a sut beth yw bod yn ofodwr!

Bydd ein cyflwynwyr profiadolyn dod â’r holl offer sydd eu hangen gyda nhw. Dim ond angen darparu lleoliad a myfyrwyr, a gadewch i ni eu hysbrydoli mewn STEM a gyrfaoedd STEM!

“Mae’r staff a’r disgyblion wedi bod wrth eu bodd yn gwylio’r sioeau a chymryd rhan; roedd yn ychwanegiad delfrydol i ein Diwrnod Gwyddoniaeth a oedd ac yn gyfle i gyflwyno gwyddoniaeth i’r plant mewn ffordd gyffrous.” Thomas Jolyffe, Ysgol Gynradd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y sioeau, a sut i sicrhau dyddiad.

Ysgolion Gogledd Cymru yn archebu ymweliad am ddim i CAT

CAT logoCronfa Bwrsari ar gyfer ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru i archebu hyfforddiant STEM yn 2016.

Mae disgyblion CA 2 a Blwyddyn 6 hefyd yn gymwys ar gyfer y bwrsari (gweler y wefan am y criteria). Darllenwch fwy…

New CREST logo 2017Cofrestru AM DDIM ar gyfer Gwobrau CREST i ddisgyblion yng Nghymru

Mae ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru eu disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST Darganfod ac Efydd yn rhad ac am ddim diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Am fwy o fanylion,anfonwch e-bost at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Adnoddau newydd CREST Cymru

Mae adnoddau newydd CREST Cymru ar gael ar lein diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Mae’r adnoddau hyn ar gyfer athrawon disgyblion CA3 i redeg Gwobrau CREST Darganfod. Darllen mw… Os hoffech chi ysgolion yn hoffi bod yn rhan o’r peilot ar gyfer y set nesaf o adnoddau CREST, cysylltwch â crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae ‘Atebion Cynaliadwy’ yn weithgaredd Diwrnod Darganfod CREST sy’n herio myfyrwyr i weithio fel tîm er mwyn creu busnes cychwynnol i fynd i’r afael â’r materion newid hinsawdd yn eu cymuned. Gall hyn fod drwy greu app, dyfais neu ymgyrch gyfathrebu. Mae’r adnoddau i athrawon sy’n rhoi canllaw cam-wrth-gam i redeg Diwrnod Darganfod ac mae’n addas i redeg gyda dosbarth, clwb gwyddonaeth, neu grŵp blwyddyn cyfan. Ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, mae ‘Atebion Cynaliadwy’ yn helpu i ddatblygu sgiliau eich myfyrwyr megis sgiliau hunanreoli, gwaith tîm, datrys problemau a chyfathrebu. Ewch i www.crestawards.org/sustainable-solutions/ (Saesneg) neu www.crestawards.org/atebion-cynaliadwy/ (Cymraeg) i gymryd golwg!

Os hoffai eich ysgol chi fod yn rhan o’r cynllun peilot ar gyfer y set nesaf o adnoddau CREST, cysylltwch â crest@see-science.co.uk.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol gynradd (Blwyddyn 6) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth os ydych yn awyddus I Sue ymlwed yn Ngwanwyn 2017. I sicrhau lle anfonwch e bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCystadlaethau

Cystadleuaeth Into Film: Into Space & Home

Into Film logoGan adeiladu ar lwyddiant Into Film: Into Space ac i ddathlu gwaith dychmygus y gofodwr Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) Tim Peake ar ei daith Principia ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS), mae Into Ffilm wedi ymuno ag Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig eto i gyflwyno cystadleuaeth gwneud ffilm gyffrous newydd i rai 5-19 mlwydd oed, Into Space & Home. I fod yn rhan o’r gystadleuaeth arall-fydol yma mae gofyn i wneuthurwyr ffilm ifanc greu ffilmiau byrion a ysbrydolwyd gan archwilio’r gofod a thaith Tim ymysg y sêr, felly cydiwch yn eich ffonau, tabledi, iPads, neu gamerâu a dechreuwch ffilmio!

Mae’r gystadleuaeth Into Film: Into Space and Home wedi ei drefnu yn ddau gategori oedran – 12 oed ac Iau & 13 oed a Hŷn. Bydd tri o geisiadau ar y rhestr fer ar gyfer pob categori oedran, a bydd pob ymgeisydd yn derbyn tystysgrif a chael eu cynnwys mewn loteri am y cyfle i fynychu digwyddiad arbennig Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig.

Rhaid cyflwyno ffilmiau gorffenedig erbyn 31 Ionawr 2017.

Ewch i www.intofilm.org/space-home am fwy o wybodaeth, ysbrydoliaeth a manylion am sut i wneud cais.

Yr Helfa Trychfilod Mawr

Great Bug Hunt posterMae’r Helfa Trychfilod Mawr 2017 ar gyfer ysgolion cynradd wedi cael ei gyhoeddi gyda Mehefin 16, 2017 y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Cystadleuaeth Wych ar gyfer Ysgolion Cynradd er mwyn annog disgyblion i fynd tu allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd ac i ddefnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored.

Cyfle i ennill gwerth £200 o docynnau!

Oes gennych chi ystafell ddosbarth ac yn wirioneddol falch ohono? Rydym am i chi rannu eich gweledigaeth, rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth ac efallai y byddwch yn enillydd! Darllen mwy…

Cystadleuaeth Wythnos Science4Society 2017: Cynlluniwch ‘esboniad Eco-gartref’

Mae hyn yn gyfle i bobl ifanc i gymhwyso eu creadigrwydd, chwilfrydedd a dychymyg i ddylunio ‘esboniad Eco-gartref’ – arddangosfa ynni domestig addysgol. Bydd sefydliad a fydd yn rhan o’r panel beirniadu yn ymgymryd â dylunio, cynhyrchu yr esboniad Eco-Gartref ac yn ei ddefnyddio yn eu digwyddiadau.

Mae tri chategori mynediad; Blwyddyn 5-6, Blwyddyn 7-9 a Blwyddyn 10-13.

Bydd sefydliad a fydd yn rhan o’r panel beirniadu yn defnyddio y cynllun gorau, dangos yr esboniad Eco-Gartref ac yn ei ddefnyddio yn eu digwyddiadau. Dyddiad 10 Chwefror, 2017. I ddarllen mwy…

‘Mission X’: Hyfforddi fel gofodwr

Eisiau cynnal heriau Addysg Gorfforol a gwyddoniaeth i ddysgu am gadw’n iach yng nghyd-destun archwilio’r gofod.

Mae ‘Mission X’ yn defnyddio cyffro archwilio’r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu mwy am faeth, ymarfer corff, gwyddoniaeth ac archwilio’r gofod. Bydd ysgolion sy’n cofrestru ar gyfer y sialens yn derbyn gwahoddiadau i ystod o weithgareddau allgymorth ychwanegol.

Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr 8 -14 oed ond gellir ei addasu i grwpiau oedran hŷn ac iau. Gallant hefyd gael eu defnyddio ar gyfer clybiau ar ôl ysgol a digwyddiadau dysgu anffurfiol. I ddarllen mwy…

Cystadleuaeth ‘PA Raspberry Pi’ 2016-2017

PA Consulting logoMae’r gystadleuaeth ‘PA Raspberry Pi’ newydd yn herio timau o blant a phobl ifanc i ddyfeisio dan y thema ‘Arloesi i Bawb’. Bydd y 100 o dimau cyntaf sydd yn ymgeisio yn derbyn pecyn cychwyn cyfrifiadur ‘Raspberry Pi’ am ddim i helpu gyda’u prosiectau arloesi. Daw yr her i ben mewn diwrnod o ddarganfod gwyddoniaeth pheirianneg a seremoni wobrwyo arddull ‘Oscar’ ac mae ar agor i flynyddoedd academaidd 4-13. Derbynir ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg ac adnoddau y gystadleuaeth ar gael yn y ddwy iaith. Cysylltwch â RaspberryPi am ragor o wybodaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 15 Mawrth 2017.

nol i'r cychwynAdnoddau

‘The Crunch’

Crucnh primary litPwwrpas y Crunch, a grëwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome Trust, yw annog plant i ystyried sut y mae ein bwyd, ein hiechyd a’n planed i gyd yn gydgysylltiedig. Mae yn rchwilio ein perthynas â bwyd, ac trafod ymchwil arloesol fel y gallwn ei fwyta mewn ffyrdd sy’n gallu cadw ein planed a ni ein hunain yn iach.

Ceir gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer plant o bob oed a dramâu y gellir ei berfformio yn yr ysgol ac sy’n archwilio nifer o faterion yn ymwneud â diogelwch bwyd, cynaliadwyedd a bwyta’n iach.

Defnyddiwch y pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Mae’r pecynnau adnoddau anhygoel ar gyfer pob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. Byddwch hefyd yn dod o hyd i’r adnoddau a dramâu ar gyfer pobl ifanc 4-11 oed sydd wedi cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Darllen mwy…

Dyddiaduron Gofod ac Adnoddau Principia AM DDIM: byddwch fel Tim Peake!

Principia logoMae Dyddiadur Gofod Principia yn ei ôl. Unwaith eto mae miloedd o blant ysgol yn cael y cyfle i ddod yn arbenigwyr gofod wrth iddynt ddysgu am daith ofod hanesyddol gofodwr Prydeinig Asiantaeth Ofod Ewrop Tim Peake.

Nod y rhaglen Dyddiadur Gofod yw grymuso plant ac ennyn eu diddordeb mewn dysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy roi cyfle i greu a phersonoli eu llyfr eu hunain tra eu bod yn dilyn taith Tim.

Mae’r holl gynlluniau gwersi yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer CA1 a CA2 ar gyfer athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a mae gweithgareddau ymestyn yn darparu heriau ychwanegol i’r rheini sydd eu hangen. Lawrlwythwch pennod gyntaf y Dyddiadur Gofod Principia yma.

Gall athrawon a rhieni ysgol-gartref yn y DU rag-gofrestru o heddiw er mwyn cael mynediad i’r rhaglen ar-lein cyfan yn rhad ac am ddim pan fydd y deunyddiau yn cael eu rhyddhau ar 30 Ionawr 2017. Lawrlwythwch y Cit Principia Ystafell Ddosbarth yma.

Mae gan athrawon hefyd y dewis i archebu copïau o’r Dyddiadur Gofod wedi’u hargraffu i’w danfynion i’w hysgolion. Bydd y rhai a fydd yn rhag-archebu erbyn 16 Ionawr 2017 yn cael copïau £1 o’r Dyddiaduron Gofod i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad at gopïau corfforol.

nol i'r cychwynDPP / Gwobrau Athrawon

Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoMae Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce yn agored i bob athro gwyddoniaeth yn holl ysgolion a cholegau yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon mewn tri chategori oedran: 3-11, 11-16 a 16-19. Bob blwyddyn byddwn yn rhoi gwerth £120,000 o wobrau ariannol i ffwrdd i chi fuddsoddi mewn addysg wyddoniaeth yn eich ysgolion. Mae’n gyfle ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus gwych i chi a’ch staff. Am ragor o fanylion ewch yma.

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cyfarfod ASE Gweithdy 'Practical Action'

18 Ionawr, 4.30yh. Lab 2 Trefenai, Ysgol Addysg, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor

Mae Practical Action yn defnyddio technoleg i herio tlodi mewn gwledydd sy’n datblygu i alluogi cymunedau tlawd i adeiladu ar eu sgiliau a’u gwybodaeth i gynhyrchu datrysiadau cynaliadwy ac ymarferol. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar yr Adnoddau Addysgol sydd ar gael sy’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion byd-eang gan gynnwys ynni, newid hinsawdd a lleihau risg drychineb.

Mae’r adnoddau poblogaidd hyn sydd yn rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynnwys cynlluniau gwersi, PowerPoint, gweithgareddau, posteri, heriau, delweddau, fideos a gemau i gyd wedi’u gosod o fewn cyd-destun byd-eang. Byddwn hefyd yn treialu rhai o’r heriau STEM poblogaidd sydd yn berffaith ar gyfer gwyddoniaeth CA2 a CA3, gweithgareddau ysgol gyfan neu Clybiau STEM. Bydd deunydd gyrfaoedd STEM hefyd ar gael. Bydd hefyd yn gyfle i drafod a rhwydweithio.

Archebwch yma.

Sut I hacio eich ty

Dydd 13 Mawrth 2017. Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays CF10 3NP

Yn y sioe deuluol ryngweithiol hon a ysbrydolwyd gan Ddarlithoedd Nadolig byd-enwog y Sefydliad Brenhinol bydd y peiriannydd trydanol Danielle George yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich dychymyg i gymryd rheolaeth o’r dyfeisiau a ddefnyddiwn bob dydd. Gyda arbrofion byw, darganfyddwch sut i gymryd rheolaeth o’r dyfeisiau rydych yn eu defnyddio bob dydd a chyflawni pethau anhygoel. Mae hyn yn chwarae o gwmpas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain!

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk