Annwyl Lysgennad STEM

Mae tyfiant ac effaith rhaglen Llysgenhadon STEM yng Nghymru yn amlwg ac yn cael ei werthfawrogi. Cydnabyddir eich rôl fel Llysgenhadon STEM ar y lefel uchaf.

Bob blwyddyn caiff enwebiadau eu hanfon ymlaen am gydnabyddiaeth yn y Gwobrau Ysbrydoliaeth STEM, a gynhelir yn Nhŷ'r Arglwyddi. Mae'n faes cystadleuol iawn ac mae pob enwebiad o ansawdd uchel. Fodd bynnag dim ond 3 chynrychiolydd sy'n cyrraedd y rownd derfynol ym mhob categori o bob rhan o'r DU.
Eleni, cafodd Ipsen Biopharm Wrecsam lwyddiant mawr yn cyrraedd rownd derfynol y Cyflogwr STEM Mwyaf Ysbrydoledig. Mynychodd Angela White a Yvonne Linnane y digwyddiad ar ran Ipsen gan ymfalchio yng nghyflawniad eu tîm yn y rownd derfynol am eu cyfranogiad STEM yn 2017.
Sian
Hwb Llysgenhadon STEM (Cymru)
 

Cynnwys
Newyddion
Cyfleoedd mewn ysgolion
Prosiect Bryngaer Cudd Caer - Ely

Llysgenhadon STEM yn gweithio gydag ysgolion a'r gymuned i ddatgelu trysor lleol a datblygu sgiliau STEM
Mae’r Llysgennad Dr David Wyatt, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Canolosoedd Cynnar, Y Gymuned ac Ymgysylltu ynghyd â Dr Ollie Davies yn llywio’r prosiect sydd nawr yn dadorchuddio heneb hynaf Caerydd – Bryngaer Oes Haearn Caer-Ely. Gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol a grwpiau cymunedol, mae'r prosiect yn dwyn ynghyd arbenigedd o Brifysgol Caerdydd ac ymroddiad disgyblion a phobl lleol.
Datgelodd ymdrechion y cam cyntaf gyfoeth o wybodaeth ac eitemau, gan ddatblygu sgiliau yn y gymuned ac addysgu disgyblion am eu treftadaeth leol.
Ar y 6ed o Fedi dadorchuddwyd arwydd gwybodaeth newydd gan yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd a Mark Drakeford AC ar gyfer Gorllewin Caerdydd. 
Datblygiad cyffrous yw trosi y Neuadd Gospel leol i leoliad addas ar gyfer y gwaith prosiect parhaus. 
Roedd stondinau gan Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, Ysgol Fferylliaeth Caerdydd gyda Llysgennad STEM James Blakeland, ymhlith eraill.
Dywedodd y Llysgennad STEM Dave Wyatt “Mae gan y Prosiect Bryngaer Cudd y potensial i ............ wella cyfleoedd bywyd unigol i bobl leol o bob oed.”
http://www.cardiff.ac.uk/news/view/928958-hidden-hillfort-connects-people-with-the-past
Mae Prosiect Bryngaer Cudd CAER yn fenter Treftadaeth y Loteri (HLF) rhwng Gweithredu yng Nghaerau a Threlai (GCT) a Phrifysgol Caerdydd.

 

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017 #SwanseaSciFest   

Cynhaliodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe eu Gŵyl Wyddoniaeth Flynyddol rhwng Medi 8 a 10. Diolch i lwyddiant ac effaith enfawr eu digwyddiad daeth 8000 o ymwelwyr yno dros 3 diwrnod.
Eleni, cynhaliwyd noson i Oedolion hefyd lle cyflwynodd y Llysgennad STEM Mark Lewney ei sioe ‘Rock Guitar in 11 dimensions’. Roedd y noson yn cynnwys comedi ac 'Amazing Grace' o Ŵyl Glastonbury.
Roedd yna garfan ysbrydoledig o Lysgenhadon STEM yn y digwyddiad hwn - roedd dros 25 o Lysgenhadon STEM yn cymryd rhan yn arddangos eu gwaith ac ymchwil ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys:
  • Dr Yamni Nigri 'Love a Maggot' http://www.swansea.ac.uk/humanandhealthsciences/research/loveamaggot/
  • Clwb Her Codio DVLA http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk
  • Ymgysylltiad STEM Ysgol Gemeg Prifysgol Caerdydd 
  • Ysgol Gemeg Abertawe: Cemeg 
  • Ysgol Beirianneg Abertawe: Dal Carbon. Ymchwil Ynni. Dr Jenny Rudd, Dr Cathy Gowenlock, Dr Marco Taddei, Dr Michael Warwick, Dr Russ Wakeham.
  • Martin Thompson: Robotiaid Llwch Diamwnt http://www.diamonddust.co.uk
  • Y Sefydliad Ffiseg: gweithgareddau bysgio 
  • Anathasios Anastasiou: Data ac hysbyseg mewn Meddygaeth
Blas ar Beirianneg yn ennill marciau uchel eto!

Fe wnaeth Llysgenhadon STEM, Christina Kio a Rosie Jay, unwaith eto ennill llwyddiant eithriadol wrth gydlynu eu digwyddiad yng Nghampws Bae Abertawe ar 19 Medi.
Mynychodd 100 o ddisgyblion Bl 9 o Croesyceiliog, Coleg Llanymddyfri, Ysgol Gatholig Sant Joseff, Port Talbot ac Ysgol Pontarddulais. Cwblhaodd y timau heriau o adeiladu ‘roller coaster’, cwch cyflym, tyrbin gwynt a thyrau. Cawsant daith hefyd o amgylch yr Adran Beirianneg yn y Brifysgol.
Roedd yn gyflwyniad cytbwys a deniadol i Beirianneg - gan gynnwys pwyslais ar Brentisiaethau.
Roedd pob un o’r athrawon wedi rhoi adborth y byddent yn bendant yn dod â disgyblion i'r digwyddiad eto a phob un wedi cytuno bod y gweithgareddau ar y lefel gywir:

‘Daliwch ati gyda’r gwaith da.’ ‘Wrth fy modd gyda’r daith o amgylch y campws’ ‘Syniad da iawn i gymysgu’r disgyblion’.
Wedi’r digwyddiad dywedodd 54% o’r disgyblion bod diddordeb ganddynt mewn dilyn gyrfa mewn Peirianneg.
Noson o Wyddoniaeth a Hwyl i’r Brownies

Llysgennad STEM Y Dr Sophie Gilbert oedd y cyntaf o gyfres o Ymweliadau Gwyddoniaeth i Brownies Rhiwderin Casnewydd. Cafodd Sophie ei chynorthwyo'n fedrus gan ei merch ifanc a brwdfrydig (hefyd yn Brownie).
Mae arweinydd y Brownies yn awyddus i gyflwyno ystod o brofiadau Gwyddoniaeth a dywedodd Sophie eu bod wedi cael hwyl fawr ar yr Her Ras Cynrhon.
Mae'r sesiwn yn dangos cymhwyso cynrhon mewn gofal clwyfol a iachâd. Yn dilyn y cyflwyniad, mae Brownies yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ras cynrhon. Mae pob grŵp yn enwi cynrhonyn ac yn ei rasio tuag at y llinell orffen. Mae perchennog y cynrhonyn buddugol yn derbyn tystysgrif.
Mae Sophie yn aelod o CITER - ac yn Ymchwilydd ôl Ddoethur yn Ysgol Biowyddorau Caerdydd.
Cymdeithas Seryddiaeth Wysg – adrossiad gan y Llysgennad STEM Lynda Patchin

Mae Cymdeithas Seryddiaeth Wysg wedi ymweld â llawer o ysgolion ac yn nodweddion rheolaidd mewn digwyddiadau cymunedol, mae Lynda yn adrodd ar yr amrywiaeth o sesiynau y maent wedi'u cyflwyno.
 
Buom yn mynychu Llyn Langors, Aberhonddu mewn digwyddiad codi arian ar gyfer Felindre a drefnwyd gan gwmni amgylcheddol TyMawr. Planetariwm, sgyrsiau meteor a noson arsylwi wych

Ein digwyddiad nesaf oedd adrodd straeon yng Nghastell TreTower ger Crughywel. Roedd ein sioe planetariwm yn ffitio'n dda gyda storïau a mythau eraill am yr awyr agored. Cynhaliwyd hyn gan CADW a dyma'r digwyddiad cyntaf o'r fath. Gwerthwyd y tocynnau ar gyfer y planetariwm a dywedwyd wrthym y gallai hyn ddod yn ddigwyddiad blynyddol.
 
Fe wnaeth mis Medi ein gweld ni yn Sioe Wysg. Yn brysur ond yn bleserus. Roedd hyn yn cynnwys arddangosfeydd, ac yn gyffredinol yn rhoi gwybod i bobl am seryddiaeth. Daeth yr haul allan er mwyn i ni allu defnyddio'r Solarsgop. Bues i’n cael sgwrs ynghylch disgyrchiant a màs gyda rhywun. Dim ond ar ôl gadael i mi ymgolli am y pwnc hwn a ddatgelodd ei fod yn ffisegydd moleciwlaidd a oedd yn rhedeg ei gwmni ei hun yn cynhyrchu rhywfaint o offeryniaeth uwch-dechnoleg !!!!!! Dydych chi byth yn gwybod pwy sy'n mynychu sioeau amaethyddol!


 
Cymru Gyfan
I gynnig eich cefnogaeth i unryw gais, cysylltwch â Sian ar sian.ashton@see-science.co.uk
 
 
Llanelwedd. Digwyddiad Ysgolion Eich Dyfodol Gwyrdd. Maes y Sioe Frenhinol 7 ac 8 Tachwedd. Llanelwedd LD2 3SY. http://yourgreenfuture.org.uk/events/powys-digwyddiad-2017. Mae hwn yn ddigwyddiad mawr ym Mhowys ac maent yn croesawu arddangoswyr o STEM. 
Bydd ysgolion Powys yn mynychu’r digwyddiad ar y 7fed neu’r 8fed o Dachwedd rhwng 9.30yb a 2.40yh.
Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer pob oedran o flynyddoedd 7 i 13 ac yn anelu i gael 400 o ddisgyblion dros y ddau ddiwrnod. Gellir cael lle arddangos yn rhad ac am ddim. Os am ymweld neu i fwcio lle arddangos, cysylltwch â Mark Stead yn marks@severnwye.org.uk.Girlguiding Cymru Canolbarth Cymru Broneirion Llandinam SY17 5DE. Wythnos Wyddoniaeth. Llun 12 - Iau 15 Mawrth 2018. 
                                                                                                                                                    LMae Jo Woodall yn cynllunio wythnos wedi ei selio ar STEM ar gyfer Wythnos Guides y flwyddyn nesa. Bydd y sesiynau yn rhedeg o 10yb tan 2.30yh bob dydd ac yn 50 munud o hyd. Bydd 15 o ferched oedran CA2 ymhob gweithdy. Byddai Jo yn croesawu ymweliadau gan Lysgenhadon STEM all gynnig sesiwn yn ystod yr wythnos. Os oes Llysgenhadon STEM benywaidd hoffai helpu am y 4 diwrnod gellir cynnig costau llety. Gallaf eich rhoi mewn cysylltiad â Jo os oes gennych ddiddordeb.


Arolwg cefnogaeth Cyflogwr – Llysgennad STEM

Mae STEM Learning Ltd, sy'n gweinyddu'r rhaglen Llysgennad STEM yn ymgymryd â darn o waith ar y cyd â’r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol, i ddeall yn well y ffyrdd y mae cyflogwyr yn cefnogi Llysgenhadon STEM.
Fel Llysgennad STEM gwerthfawr, byddem yn gwerthfawrogi eich mewnwelediadau'n fawr. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn un neu’r ddwy elfen o'r gwaith hwn - arolwg ar-lein a gweithdy ymgynghori yn Hydref 2017 fel cyfle i lunio'r ffordd yr ydym yn cefnogi cyflogwyr i ymgysylltu â phobl ifanc.
Os gallech chi gwblhau'r arolwg byr ar-lein byddai'n hynod werthfawr
https://myscience.onlinesurveys.ac.uk/supporting-employers-to-engage-more-effectively-with-uk-sc
 
 
Mae Prince’s Trust Online yn lwyfan e-ddysgu a mentora newydd sbon sydd wedi'i chynllunio i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc nad ydym, yn draddodiadol, yn gallu eu cyrraedd ac sy'n ffurfio rhan o'n strategaeth dwf a fydd yn ein gweld yn cefnogi un miliwn o bobl ifanc dros y 10 mlynedd nesaf.
 
Mae Prince’s Trust Online ar gyfer pobl ifanc sy'n ddi-waith neu'n dangyflogedig ac sy'n byw yn y DU. Mae ‘Enterprise’ ar gyfer pobl ifanc sydd â syniad busnes y maen nhw am ei archwilio ac mae ‘Employability’ ar gyfer pobl ifanc sy'n bwriadu mynd i mewn i waith. Trwy dangyflogedig, rydym yn golygu os yw person ifanc yn dweud eu bod yn gweithio'n rhan-amser ond byddent yn hoffi gweithio mwy, ar gontract hyblyg neu ddim o ddyddiau, ond eisiau gweithio mwy, neu os ydych ar gontract tymor penodol dros dro yn dod i ben yn y tri mis nesaf.
 
Nid bwriad Prince’s Trust Online yw disodli ein rhaglenni wyneb yn wyneb ond y bwriad yw helpu'r bobl ifanc hynny na all gael mynediad at ein cymorth ar hyn o bryd. Mae hyn hefyd yn ehangu ein cynnig gwirfoddoli i'r rhai na allant ddod i mewn i ganolfannau neu weithio'n llawn amser.
I gofrestru, ebostiwch ptovolunteers@princes-trust.org.uk. Os oes gennych allu i fentora mwy nag un person ifanc, rhowch wybod i ni pan fyddwch chi'n cysylltu.
Caerdydd , Casnewydd , Bro Morgannwg, RCT
1.            Caerdydd. Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 9.45 – 2.30pm. STEM tu hwnt i’r Dosbarth. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd CF10 3NP
 
STEM tu hwnt i’r dosbarth – Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer athrawon Cynradd ac Uwchradd i fynd i’r afael â’r Cwricwlwm gwyddoniaeth a thechnoleg newydd. Mae croeso i Lysgenhadon STEM i fynychu’r digwyddiad yma sydd yn rhad ac am ddim. Bydd gweithdai cynradd ac uwchradd yn cynnwys ystod o bynciau, o ymddygiad anifeiliaid ac ymchwil gwyddonol i gemeg a seryddiaeth. Cyfres o fignetau byr gan athrawon yn edrych ar sut i ysbrydoli cyfleoedd gwyddonol.
•             Prof Justin Dillon, Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Amgylcheddol, Prifysgol Bryste, fydd yn edrych ar ddysgu tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.
•             Dr Rhys Jones, darlithydd, herpedolegydd a chyflwydnydd Rhys to the Rescue, yn cyflwyno ei brofiad ei hun o gyfathrebu gwyddoniaeth a’r angen am lythrennedd mewn gwyddoniaeth.
•             > Bwciwch eich lle yma                                                      
 
    2. Merthyr. Sesiwn ‘Webinar’ gyda Chynghorwyr Gyrfaoedd. Swyddfa Gyrfaoedd Cymru Y Stryd Fawr Merthyr Tydfil CF47 8DP.
Dyddiad i’w bennu gyda Llysgennad STEM Hydref/Tachwedd. Mae Kiara yn gofyn am Lysgennad STEM i roi sesiwn ‘webinar’. Nod y sesiwn yw cynnig syniad o'ch gwaith i Gynghorwyr Gyrfaoedd Ysgolion, gan ganolbwyntio ar eich llwybr gyrfa, beth yw'ch swydd a pha fath o gefndir STEM y byddai angen i ddisgybl ddilyn eich proffesiwn. Byddai'r sesiwn yn awr o hyd, wedi'i amseru am 3pm ymlaen. Os gallwch chi gynnig cefnogaeth, cysylltwch â mi.
 
 
 
 3. Casnewydd. Grŵp Brownies Rhiwderin sesiwn Gwyddoniaeth / Peirianneg. Ionawr/Chwefror 2018. Unrhyw ddydd Mercher 5.30pm – 6.30pm. Mae arweinydd y grŵp, Sam, yn chwilio am Lysgennad STEM (yn enwedig un benywaidd) i ymweld â nhw. Pack leader Sam is seeking STEM Ambassadors (particularly female) for a visit to their group. Byddent wrth eu bodd yn clywed eich stori gyrfa. Os gallwch ddod â rhywbeth diddorol iddynt - demo neu weithgaredd fyddai'n wych. Byddaf yn cyflwyno cynigion i Sam.
 
 
     4. Casnewydd. Ymweliad i Glwb STEM neu ymewliadau allan o’r ysgol. Ysgol Gynradd Gatholig St Patrick's NP19 0NR
        Mae Lindsay Smith yn chwilio am Lysgenhadon i ymweld â disgyblion bl5 & 6 yn eu Clwb STEM. Gallant fod ar gael ar y rhan fwyaf o ddyddiau unrhyw bryd rhwng 9am a 3pm. Croesewir syniadau newydd o gyfoethogi profiad y cwricwlwm. Y pynciau a astudir yw:
•             Trydan;
•             Codio;
•             Gwyddoniaeth fforensig;
•             Menter i’r Ifanc.
Os gallwch chi awgrymu unrhyw bwnc arall, byddai Lindsay yn falch o glywed gennych.
Maent hefyd yn chwilio am lefydd i ymweld â nhw megis amgueddfeydd, orielau a phrifysgolion.
 
     5. Casnewydd. Cefnogaeth Gwyddoniaeth. Ysgol Gynradd St Woolos.NP20 4BW
        Mae’r athrawes Abi Watkins yn chwilio am gefnogaeth gyda’r pynciau canlynol. Gall Abi drefnu unrhyw ddyddiad i’ch siwtio chi:
•             Sylfaen, Bl 1 a 2 – unrhyw weithgaredd STEM
•             Bl 3, 4 a 5 pynciau Cemeg
•             Bl 5 a 6 Y Corff a ‘Bugs’
 
6. YSGOL GYMRAEG yn ardal Caerffili. Ymweliad i Glwb ar ôl ysgol neu amser cinio.
    Ysgol Gymraeg Trelyn. Caerffili NP12 3ST.
•             Mae Liz Owen yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM i’r ysgol.
•             Mae disgyblion CA2 yn gweithio ar ‘Chwarae gyda Ffiseg’ (bl 3/4) ac Ynni, Golau a Sain (bl 5/6)   
•             Os gallwch gynnig sesiwn un awr 3.30 -4.30 neu ymweliad amser cinio byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Liz.
 
7. Caerffili. Pynciau gwyddoniaeth fel isod. Ysgol Gynradd Waunfawr Crosskeys Caerffili NP11 7PG. Dyddiadau hyblyg.           
        Mae’r athrawes Joanne Cueto yn chwilio am sesiynau Llysgenhadon STEM ar: 
•             Fi fy Hun (Marvellous Me), O Dan y Môr a Cestyll Chwilfrydig (Curious Castles)  Disgyblion Cyfnod Sylfaen (Meithrin – Bl 2)
•             Planedau a Chysawd yr Haul, Tecstiliau a ‘Sut mae fy nghorff i’n gweithio’. Bl 3 a 4
•             Pontydd, Grymoedd a Gemau Olympaidd y Gaeaf, Byw’n iach a Bwyd. Bl 5 a 6
 
8. YSGOL GYMRAEG yn ardal Caerffili. Ymweliadau Clwb STEM Ysgol Y Castell. CF83 1WH Mae’r athrawes Lowri Davies yn cynnal Clwb STEM amser cinio bob dydd Llun. Mae Llysgenhadon STEM sydd wedi ymweld eisioes wedi gwneud argraff dda ar y disgyblion a'r athrawon. Byddai Lowri yn croesawu mwy o ymweliadau ar unrhyw ddydd Llun. Mae'r sesiynau'n 30 - 40 munud ac mae modd cynnwys unrhyw bwnc. Byddai croeso i arddangosfa fechan, maent yn hapus i ymestyn profiadau'r disgyblion.
 
9. Caerffili TGAU Chwaraeon a Gwyddoniaeth. Ysgol Uwchradd Rhymni NP22 5XF. Mae’r athrawes Alex Strong yn chwilio am gefnogaeth gan Lysgenhadon STEM. Bydd disgyblion TGAU sy'n astudio Addysg Gorfforol yn ymdrin â phynciau megis ffisioleg, maeth, offer chwaraeon a phob pwnc cysylltiedig. Mae'r dyddiadau'n hyblyg. Byddai sesiwn gyda sgwrs, demo neu weithgaredd ymarferol yn cael ei groesawu.
 
10.          Y Barri.  Clwb STEM Ysgol Gynradd Cadoxton Y Barri CF63 2JS. Mae Hannah Cogbill yn cymryd Clwb STEM bob dydd Mawrth 3.30 - 4.15pm. Byddai Llysgenhadon STEM yn werthfawr i arwain unrhyw bwnc a sesiwn gweithgaredd STEM. Mae croeso i unrhyw Lysgennad i ysbrydoli ei disgyblion.
 
11.          Penarth. Dod â Gwyddoniaeth a Mathemateg yn Fyw. Ysgol Arbennig Headlands Heol St Augustine CF64 1YY. Dyddiadau hyblyg i siwtio Llysgenhadon. Mae'r athro Kevin Farrow yn chwilio am Lysgenhadon STEM ar gyfer ei ddisgyblion anghenion arbennig. Mae disgyblion rhwng 14 a 19 oed yn gweithio yn CA3 - 5. Byddai cymhwysiadau gwyddoniaeth / mathemateg mewn bywyd gyda gweithdy, sesiwn ymarferol yn wych. Dylai Llysgenhadon STEM nodi bod gan ddisgyblion anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol.
 
12.          Caerdydd. Ymchwiliadau mewn STEM Caerdydd - 4 Ysgol Gynradd:
•             Mae 4 Ysgol Gynradd yng Nghaerdydd yn sefydlu prosiectau ar Ymchwiliad.
•             Rhydywaun: Defnyddiau
•             Lakeside : solidau, hylifau, nwyon
•             Roath Park : Cyrff iach
•             Marlborough: Cylchedau neu Defnyddiau.
       Yn y cyfarfod cychwynnol yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, cytunodd athrawon cynradd y prosiectau.
        Byddai Llysgennad STEM yn cynnig ychydig o rôl mentora / cynghori.
        Gan gynnig dim ond yr amser y gallwch chi ei sbario. 
  
13. Caerdydd. Ysgol Gynradd St Peters Y Rhath CF24 3SP. Sesiynau STEM / ymweliadau i weithleoedd. Mae’r athro Phil Ryan yn awyddus iawn i adeiladu ar ymweliadau diweddar gan Lysgenhadon STEM ac i ddiwydiannau lleol. Dyddiadau’n hyblyg. Hoffai Phil glywed gan Lysgenhadon STEM unigol neu fel grŵp sydd yn gallu cynnig seswin neu ymweliad i gwmni. Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion ym mlwyddyn 4.
 
14.          Caerdydd. Ysgol Gynradd Lansdowne Blwyddyn 5 Treganna CF5 1JY Dyddiadau hyblyg
•             Mae'r athro Karl Redding yn awyddus i gynnal sesiwn Llysgennad STEM.
•             Gall pynciau fod yn unrhyw beth o Natur – Y Gofod - Corff Dynol - Peirianneg a'r Byd o'n cwmpas.
•             Gall sesiwn / gweithdy fod o 1 awr i hanner diwrnod fel sy'n addas i'ch sesiwn
15.          Caerdydd. Ysgol Gynradd Rhydypenau Llanishen CF14 0NX. Dylunio cynnyrch, Dyfeisio, Anatomi Dynol. Mae’r athrawes Clarissa Brind yn chwilio am sesiynau arbenigol ar gyfer ei disgyblion. Blwyddyn 3: Anatomi dynol, y system dreulio, esgyrn, y gwaed. Blwyddyn 6: Dyfeisio a Dylunio cynnyrch. Os gallwch helpu gydag un o’r ddau, cysylltwch â mi.
 
16. Caerdydd. Sesiynau Gwyddoniaeth neu Dechnoleg yn Ysgol Gynradd  St Phillip Evans Llanedeyrn CF23 9NX. Mae Matthew O'Brian yn sefydlu clwb gwyddoniaeth/technoleg yn yr ysgol. Byddai’n gwerthfawrogi 2 neu 3 ymweliad y tymor gan Lysgenhadon STEM. Mae’r pwyslais ar unryw fath o gefnogaeth ymarferol fel codio neu sesiynua gwyddoniaeth diddorol.
 
17. YSGOL GYMRAEG! Caerdydd. Ysgol Mynydd Bychan Caerdydd CF14 3BR. Cyflymder cerbyd a Grymoedd neu ymweliad Clwb STEM. Mae’r athro Iolo Williams yn ceisio Llysgennad STEM i roi cyngor / cymorth gyda gweithgaredd sy'n cyfuno grymoedd a chyflymder cerbyd. Mae hefyd yn awyddus i gael syniadau / ymweliadau i gychwyn ei Glwb STEM. Byddai cyfrwng Cymraeg yn wych!
 
18. Pengam. Cymhwysiadau Cyfrifiadureg. Ysgol Lewis Pengam Bargoed CF81 8LJ. Mae’r athro David Eyles yn chwilio am Lysgenhadon STEM i gynnig sesiynau, sgyrsiau neu weithdy ar Gyfrifiadureg. Mae'n hyblyg o ran dyddiadau. Mae nifer fawr o ddisgyblion âdiddordeb mawr mewn gemau cyfrifiadurol, rhaglennu a chymhwyso cyffredinol mewn gyrfaoedd. Cysylltwch â mi os gallwch chi gefnogi.
 
19. Pontypridd. Ymweliadau Gwyddoniaeth. Brownies Glyncoch. Unrhyw nos Fawrth 6pm - 7.30pm Mae Hannah Richmond yn ceisio Llysgenhadon STEM i ymweld â’r Brownies yn Ysgol Gynradd Craig yr Hesg, Glyncoch, Pontypridd. Byddent yn croesawu sesiwn ddiddorol ar STEM gan gynnwys ychydig o her neu gyflwyniad ymarferol.
 
20. Merthyr College, Merthyr CF48 1AR. STEM sessions Wednesdays 1.15 – 3pm any dates September – December Tutor Mark Richards is seeking STEM Ambassadors (engineers / Science / Maths) for talks or workshop activities. The aim to enrich and inspire pupils in the wider range of STEM careers.
 
21. Merthyr. Sesiynau STEM ar gyfer oedrannau gwahanol. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gellifaelog Merthyr Tydfil CF47 9TJ
Mae Ysgol Gynradd Gellifaelog yn awyddus iawn i ddatblygu dealltwriaeth athrawon ar sut i gyfathrebu a darparu sesiynau STEM diddorol. Byddai’r Pennaeth, Sally Williams, yn hoffi i athrawon gael gweld sut mae Llysgenhadon STEM yn ymgysylltu â disgyblion. Os gallwch chi gynnig sesiwn ar unryw un o’r pynciau hyn mi wna i eich rhoi mewn cysylltiad gyda Sally: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Blynyddoedd Cynnar:
Grymoedd – gwthio/tynnu/cydbwyso
Ymchwilio Sain
Blynyddoedd 1&2:
Grymoedd
Golau, cysgodion a sain
Anifeiliaid
CA2 Tiroedd Pellenig
Astudiaeth o blanhigion mewn dau gynefin cyferbyniol:
Ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio beth sy’n tyfu ac yn byw yn y ddau gynefin; ee heulwen, argaeledd dŵr, tymheredd
Anifeiliaid a sut meant wedi addasu i’r cynefinoedd gwahanol .
Y Ddaear
Symudiadau dyddiol a blynyddol y Ddaear a sut mae’n effeithio hyd dydd a blwyddyn.
 
 
22. Caerffili. Grymoedd, Cadwyni Bwyd, Cynefinoedd, Cylchoedd Bywyd, Cyflyrau Mater. Ysgol Gynradd Cwm Ifor CF83 2PG Unrhyw Ddydd Mawrth – Iau. Mae Andrew Rowlands yn chwilio am sesiynau ar gyfer ei ddisgyblion yn y pynciau hyn:
•             Bl 2: cylchoedd Bywyd
•             Bl 2: Grymoedd
•             Bl 6: Cyflyrau Mater
•             Bl 6: Cadwyni Bwyd / Cynefinoedd
 
Abertawe Pen-y-Bont a Gorllewin Cymru
1. Castellnedd. Sesiwn myfyrwyr MAT/GATE. Coleg Nedd Port Talbot Heol Dwr-y-Felin, Castellnedd, SA10 7RF unrhyw ddydd Mercher (12.30-1.30) neu ddydd Gwener (11.30-12.30) 
Mae Sam Oxley yn chwilio am weithgaredd ymestyn a herio ar fater gwyddonol; maent yn fyfyrwyr GATE/MAT ac mae ganddynt broffil TGAU uchel ac yn gallu ymdopi â rhai syniadau heriol. Mae'r mwyafrif yn cymryd cemeg ac maent i gyd yn ymgymryd ag o leiaf un pwnc gwyddoniaeth.
 
2. Abertawe. Sesiynau Cyfweliadau Ffug a Ffeiriau Gyrfaoedd. Gwahanol ysgolion a dyddiadau.
Mae gofyn am Lysgenhadon STEM ar gyfer yr ysgolion canlynol:
Cyfweliadau Ffug – dewiswch ddiwrnod ac unryw oriau rhwng 9am - 3pm
•             Ysgol Penyrheol Tachwedd 22 a/neu 23
•             Ysgol Birchgrove Rhagfyr 20
•             Ysgol Bishopston Chwefror 27, 28 a Mawrth 1
Ffair Yrfaoedd
•             Ysgol Pentrehafod  Tachwedd 24 8.45 - 3.30
•             Ysgol Bishop Gore Rhagfyr 6 8.30 - 3.30   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Abertawe. Ymweliadau Clwb Gwyddoniaeth: STEM / Codio. Ysgol Pontarrdulais SA1 8PD.  Unrhyw ddydd Iau  12.15pm – 1.00pm.
 Mae Michelle Wood yn ceisio Llysgenhadon ar gyfer gweithgareddau gwyddoniaeth neu weithgareddau datrys problemau. Mae disgyblion hefyd yn dysgu Scratch fel rhan o godio. 20 o ddisgyblion CA2 / CA3 yn mynychu.
 
4. Pen-y-Bont. Ysgol Gynradd Oldcastle Wythnos STEM. Tachwedd 13 – 17. Pen-y-Bont CF31 3ED Mae’r digwyddiad blynyddol yma yn un hynod o lwyddiannus ac mae galw am fewnbwn eto gan Lysgenhadon STEM! Gellir cynnig sgwrs, gweithdy, gweithgaredd ayyb ar gyfer unrhyw ddiwrnod yn ystod yr wythnos. Mae croeso i unryw bwnc.  Maent hefyd yn awyddus i fynd â disgyblion ar ymweliadau i weithleoedd. Bydd y plant rhwng 3 ac 8 mlwydd oed.
 
5. Pen-y-Bont. Cyfweliadau Ffug 24, 25, 26 Hydref 9.00am - 1.30pm Ysgol Brynteg. Mae gofyn am Lysgenhadon STEM i fod yn gyfwelwyr ar unrhyw un o'r dyddiadau. Mae'r cyfweliadau'n cynnwys darllen CV y disgyblion a chyfweliad byr ac yna adborth. Cwestiynau enghreifftiol ar gael.
 
6. Pen-y-Bont.  Diwrnod pontio STEM. Dydd MAwrth 6 Chwefror 2018. Ysgol Gyfun Bryntirion Pen-y-Bont CF31 1 QR. Mae'r ysgol yn chwilio am sesiynau ar unrhyw bwnc STEM yn ystod y dydd. 8 sesiwn o 25 munud yr un yn cael eu darparu i ddisgyblion Bl 6 sy'n ymweld. Byddai sesiwn ddiddorol gydag elfen ryngweithiol yn ddelfrydol. Mae croeso i chi ddod a chefnogi fy sesiwn i fel dewis arall.
 
 
7. Pen-y-Bont.  Ymweliad Clwb STEM. Ysgol Gyfun Bryntirion CF31 1 QR. Unrhyw ddydd Llun 3pm – 4pm. Mae cais brwd am Lysgenhadon STEM i ymweld â Chlwb STEM newydd. Mae’r athrawes yn croesawu unryw bwnc neu sesiwn yrfaoedd. Gallaf anfon unryw ddyddiadau rhydd sydd ganddoch at Helen Workman.
 
8. Pencoed. Sesiwn STEM – Ieithoedd Tramor Modern. Ysgol Uwchradd Pencoed Pen-y-Bont CF35 5LZ. Unrhyw ddyddiadau Hydref - Tachwedd.
Mae'r athrawes Jo Morgan yn ceisio Llysgenhadon STEM i gyflwyno'r sesiynau hynod ysbrydoledig hyn. Ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 Ffrangeg a Blwyddyn 10 Sbaeneg. Mae'r ysgol yn cael mwy a mwy o ddisgyblion yn manteisio ar yr ieithoedd. Mae Jo eisiau annog pob disgybl i werthfawrogi ystod sgiliau eang ac yn enwedig cyfuno STEM ac Iaith ar lefel TGAU / Safon Uwch. 
 
 
9. Ras Renishaw Greenpower Goblin 2018. Renishaw Meisgin (dyddiad ar benwythnos i’w gadarnhau)
Mae'r digwyddiad llwyddiannus hwn yn croesawu cefnogaeth y Llysgenhadon bob blwyddyn. Os hoffech fod yn rhan o'r digwyddiad nesaf fel mentor, beirniad neu dîm, cysylltwch â info@greenpower.co.uk. 
Gogledd Cymru
1. Bangor. Ysgol St Gerards. Mae Tamzin Pritchard yn cynnal Clwb STEM ar ddydd Mawrth rhwng 3 a 4o’r gloch. Mae Tamzin wedi derbyn ymweliadau gan Lysgenhadon dros y tymor diwetha a byddai’n falch o gael ymweliadau newydd ar unrhyw bwnc STEM. Os na fedrwch fod yno ar gyfer y Clwb STEM, gall Tamzin drefnu diwrnodau ac amserau eraill. Bydd croeso arbennig i weithgareddau rhyngweithiol.
 
2. Gwahanol ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Sgyrsiau ar lwybrau gyrfa Prentisiaeth/Technegydd. Mae Lesley Lloyd yn chwilio am amryw o Lysgenhadon sydd yn gallu rhoi sgyrsiau ar brentisiaethau fel dewis yn lle prifysgol.
 
3. Gwahanol ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Sgyrsiau cyflogwr. Mae Lesley Lloyd yn chwilio am amryw o Lysgenhadon sydd yn gallu rhoi sgyrsiau are u Gwaith. Mewn ysgol leol i chi.
 
4. Wrecsam. Rhifedd yn y Gweithle. 10 Tachwedd. Ysgol Uwchradd Darland Rossett LL12 0DL. Yn ystod y bore mae pobl ifanc yn mynychu chwe gweithdy 30 munud a arweinir gan gyflogwyr sy’n cynrychioli gwahanol sectorau. Gofyn am 6 gweithdy 30 munud yn siarad â grwpiau o tua 20-25 o ddisgyblion ar yrfaoedd a chyfleoedd yn eu sector a phwysigrwydd mathemateg yn y gweithle.
 
5. Wrecsam. Ffair Cyflogwyr a Sgiliau. 15 Rhagfyr. Ysgol Uwchradd Rhosnesni  LL13 9ET. Galw am gyflogwyr o groes-torriad o sectorau i gael stondin wybodaeth a bod yn barod i siarad gyda disgyblion a’u rhieni am wahanol yrfaoedd a chyfleoedd ȏl-16 sydd ar gael i bobl ifanc.
 
6. Wrecsam Cyfweliadau Ffug Bl 11 18 Ionawr 2018. Ysgol St Josephs LL13 7EN. Mae galw am Lysgenhadon STEM i fod yn gywelwyr i roi adborth ar berfformiad a CVs.
 
7. Wrecsam Cyfweliadau Ffug Bl 11 26 Ionawr 2018. Ysgol Uwchradd Rhosnesni  LL13 9ET. Mae galw am Lysgenhadon STEM i fod yn gywelwyr i roi adborth ar berfformiad a CVs.
 
 
Canolbarth Cymru
 
I gynnig cymorth gyda unrhyw un o’r ceisiadau, cysylltwch â sian.ashton@see-science.co.uk
 
1. Llanelwedd. Digwyddiad Ysgolion Eich Dyfodol Gwyrdd. Maes y Sioe Frenhinol 7 ac 8 Tachwedd. Llanelwedd LD2 3SY. http://yourgreenfuture.org.uk/events/powys-digwyddiad-2017. Mae hwn yn ddigwyddiad mawr ym Mhowys ac maent yn croesawu arddangoswyr o STEM.
Bydd ysgolion Powys yn mynychu’r digwyddiad ar y 7fed neu’r 8fed o Dachwedd rhwng 9.30yb a 2.40yh.
Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer pob oedran o flynyddoedd 7 i 13 ac yn anelu i gael 400 o ddisgyblion dros y ddau ddiwrnod. Gellir cael lle arddangos yn rhad ac am ddim. Os am ymweld neu i fwcio lle arddangos, cysylltwch â Mark Stead yn marks@severnwye.org.uk.
 
2. Llangors Aberhonddu. Sesiynau Gwyddoniaeth Cynradd. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB. Mae’r athrawes Meg yn awyddus i gael Llysgenhdaon STEM ar gyfer y pynciau canlynol:
a)   Fforestydd Glaw - blwyddyn 3
b)   Y Môr a Bywyd Morol – blwyddyn 4
c)    Cynaliadwyedd – blwyddyn 5
Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr cael gwirfoddolwyr i’r ysgol fach wledig yma
 
3. Powys. Sesiynau Ynni adnewyddadwy  / Biomas/ Tyrbinau gwynt. Llangynidr Primary School Crughywel NP8 1LU. Mae’r athrawes Claire Watson yn chwilio am Lysgennad i gyflwyno gweithdy neu sgwrs ar unai ynni adnewyddadwy, biomas neu ynni amgen.
 
      4. Girlguiding Cymru Broneirion Llandinam SY17 5DE. Wythnos Wyddoniaeth. Llun 12 - Iau 15 Mawrth 2018  
•             Mae Jo Woodall yn cynllunio wythnos wedi ei selio ar STEM ar gyfer Wythnos Guides y flwyddyn nesa.
•             Bydd y sesiynau yn rhedeg o 10yb tan 2.30yh bob dydd ac yn 50 munud o hyd.
•             Bydd 15 o ferched oedran CA2 ymhob gweithdy.
•             Byddai Jo yn croesawu ymweliadau gan Lysgenhadon STEM all gynnig sesiwn yn ystod yr wythnos.
•             Os oes Llysgenhadon STEM benywaidd hoffai helpu am y 4 diwrnod gellir cynnig costau llety.
•             Gallaf eich rhoi mewn cysylltiad â Jo os oes gennych ddiddordeb.
 
Cystadleuaeth Bwrdd Aelodau Ifanc (YMB) Cymdeithas Peirianneg y Merched (WES)
 
http://www.wes.org.uk/ymb
 
Mae’r dyddiad cau ym mis Tachwedd 2017 
 
Nod y gystadleuaeth yw rhoi mwy o brofiad i fyfyrwyr Ysgol Uwchradd i gyfeirio atynt pan fyddant yn gwneud cais am Brifysgol, Coleg, Prentisiaethau neu swyddi a'u galluogi i feddwl am beirianneg fel dewis gyrfa yn y dyfodol.
Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob Blwyddyn Ysgol Uwchradd ac i fechgyn yn ogystal â merched! Bydd pob ymgeisydd yn cael cydnabyddiaeth am eu cofnod y gallant ei ddefnyddio fel tystiolaeth o'u cyfranogiad. Bydd hefyd nifer o dystysgrifau Cymeradwyaeth Uchel yn cael eu cyhoeddi.
Thema'r gystadleuaeth eleni yw Peiriannu Byd Gwell yn unol â'r poster WES newydd a'r gwaith cyfeilioledig yr wyf wedi'i atodi a'r tasg yw cwblhau traethawd ar y pwnc hwnnw gyda chyfrif geiriau sydd ddim mwy na 1000 o eiriau.
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â hgoodwin@spenergynetworks.co.uk
 
 
 
 
Hyfforddiant  Ymgysylltu Cyhoeddus / Cyfathrebu Gwyddoniaeth Cymdeithas Ecolegol Prydain 2017
 
 
Bydd David Price o Science Made Simple yn darparu hyfforddiant ac mae cofrestru ar agor nawr. Mae'r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i aelodau (ar hyn o bryd yn agored i aelodau yn unig ond mae aelodaeth myfyrwyr rhatach ar gael). Er ei fod wedi'i anelu at ymchwilwyr gyrfa gynnar i ddechrau, mae hefyd yn addas ar gyfer y rheiny sydd ymhellach ymlaen ond yn edrych i ddatblygu eu sgiliau allgymorth. Mae Science Made Simple wedi darparu'r cwrs yn y blynyddoedd blaenorol ac yn cael ei argymell yn fawr; gan ddarparu cymysgedd o hyfforddiant a chyfleoedd cyflwyno ymarferol, a gynlluniwyd i'ch helpu i ddysgu rhai o'r sgiliau sydd eu hangen i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach â'ch gwyddoniaeth.
Bydd y rhaglen yn cynnwys dau ddiwrnod hyfforddi rhyngweithiol, a chyfleoedd profiad ymarferol ar gyfer cyflwyno mewn un o ddau ddigwyddiad mawreddog; digwyddiad cenedlaethol mawr ac gŵyl yn y DU (i'w gadarnhau).
   
Bore – hyfforddiant ymgysylltu â’r cyhoedd gyda David Price.
Prynhawn – ‘Science or Busk’: arddangosfeydd o fysgio gwyddonol sydd gan y BES eisioes a dechrau datblygu syniadau newydd.
Bydd yna alwad Skype ddilynol ym mis Tachwedd i drafod datblygiad y bysgio newydd, a diwrnod hyfforddi yn y prynhawn ym mis Ionawr i gymryd y rhain ymhellach cyn dechrau'r tymor gwyliau.  Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i wefan y BES (http://bit.ly/2w0teWQ
Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â Linda@britishecologicalsociety.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter
Facebook
Website