Cylchlythyr Llysgenhadon STEM Mawrth 2017
Annwyl Lysgenhadon


Yr ydym yng nghanol un o gyfnodau prysuraf ar gyfer ceisiadau Llysgenhadon STEM: Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth. Byddwch yn gweld llawer o geisiadau, yn enwedig nifer cynyddol o Ysgolion Cynradd sydd angen cymorth. Isod mae 3 enghraifft o sesiynau amrywiol iawn a ddigwyddodd yn ddiweddar.

Dylai Llysgenhadon STEM gofio bod digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned yn gynyddol yn chwilio am gefnogaeth gan Lysgenhadon STEM. Yn y cylchlythyr nesaf byddwn yn archwilio rhai o’r digwyddiadau rhagorol hyn
.

Sian


Cynnwys
Effaith IPSEN Biopharm ar draws Canolbarth Cymru
Mae Ipsen Biopharm yn gwmni Fferyllol Ffrangeg mawr. Mae ganddyntsafle Cymreig wedi'i lleoli yn Wrecsam ac rydym yn freintiedig i gael 6 Llysgennad STEM yn weithredol ar y safle.
Mae'r cwmni'n cynhyrchu cynhyrchion fferyllol gan gynnwys triniaethau ar gyfer canser y prostad, sbasmau cyhyrau a methiant twf ymhlith plant.                                                  
Sylweddolwyd llwyddiant lleoliad strategol y tîm hwn o Lysgenhadon  pan gysylltodd Dave Bass, Pennaeth Bioleg yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng  yn gofyn tybed os oedd modd cael sesiwn ar 'Cymwysiadau Bioleg yn y Gweithle'.
Roedd Llysgenhadon Ipsen eisoes wedi mynychu digwyddiad gyrfaoedd, ond roedd y sesiwn hon yn gofyn am ddatblygu gweithdy i wneud y sesiwn yn ryngweithiol ac atyniadol ar gyfer disgyblion Bl 10. Trwy drafodaeth ddefnyddiol rhwng Dave a thîm Ipsen o dan arweiniad Kevin Owen, llwyddwyd i wneud hynny.
Roedd y sesiwn yn cynnwys:
 • Athro Dave Bass wedi gwisgo i fyny yn yr offer PPE ar gyfer gweithgynhyrchu fferyllol.
 • Sgwrs gan Ipsen ar fywyd fel Biolegydd proffesiynol sy'n arbenigo mewn Microbioleg
 • Cafodd 3 disgybl y cyfle i fod yn ‘gowned up’ i efelychu gweithio mewn amgylchedd di-haint
 • Her yn steil CSI ar gyfer pob tîm o ddisgyblion - gan ddefnyddio cliwiau microbioleg i ymchwilio i effeithiau halogiad microbaidd ar bobl a chynhyrchion
Mae'r sesiwn yn enghraifft o gymorth a chynllunio ar y cyd: cydlynydd Llysgenhadon STEM yn cyrchu arbenigedd, hyfforddiant Llysgenhadon yn y cyfarfod sefydlu; trafodaeth ardderchog a chynllunio gyda'r athro ac ymroddiad athrawon a Llysgenhadon i gyflwyno sesiwn wedi ei deilwra i amcanion yr athro.
  "Roedd yn sesiwn wych a dweud y lleiaf! Cawsom ein syfrdanu gan y croeso a chan y rhyngweithio gyda'r disgyblion. Mae'n taflu lefel newydd o barch tuag at y gwaith caled y mae athrawon yn ei roi" Kevin Owen

Diolch enfawr i Kevin a'i dîm am y gweithgaredd STEM .... blwyddyn 10 wedi mwynhau yn fawr ... nifer ohonynt wedi gwneud sylwadau "mae wedi gwneud iddynt feddwl yn wahanol am yrfaoedd gwyddoniaeth." Roedd y brwdfrydedd a ddangoswyd gan yr holl grŵp o Ipsen yn heintus ac roedd y weithgaredd a’r adnoddau wedi eu cynllunio mor dda na allwn i gredu mai hon oedd eu ymweliad cyntaf i ystafell ddosbarth” Dave Bass Pennaeth Bioleg Trallwng

 
Diwrnod Pontio Cynradd Bryntirion
Bob blwyddyn mae Ysgol Bryntirion yn gwahodd yr Ysgolion Cynradd sy’n eu bwydo er mwyn cyflwyno’r ysgol i'r disgyblion trwy amryw o weithgareddau ymarferol. Mae Llysgenhadon STEM yn cyflwyno'r gweithdai Gwyddoniaeth a Pheirianneg mewn sesiynau  30 munud. Eleni roedd y gweithgareddau 'STEM' yn cynnwys: Llysgenhadon STEM o: Tenovus gyda gêm ar eneteg ac ymchwil i ganser; Jon Laver gydag arddangosiadau ar Electroneg a Sian Ashton gyda sesiwn ar Diabetes a phrofi samplau wrin ffug ar gyfer glwcos. Roedd yr athrawon yn llawn brwdfrydedd am effaith y modiwlau gwyddoniaeth ar y disgyblion - mae llawer o ddisgyblion yn awyddus i ddatblygu eu diddordeb mewn gwyddoniaeth ymarferol wrth gyrraedd yr ysgol uwchradd. 
Cyflwynwyd 6 o sesiynau i 250 o ddisgyblion Blwyddyn 6. Yn y llun mae Ysgolion Trelales a Maes Yr Haul yn y sesiwn brofi Diabetes a Tenovus yn eu gweithdy Cell Iach.
Roedd sylwadau’r athro yn wych: "Mwynhaodd Blwyddyn 6 diwrnod blasu gwyddoniaeth fel rhan o'u trosglwyddo i'r ysgol gyfun."
“ Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran ddoe. Roedd yn llwyddiant mawr ac rydym wedi cael llawer o adborth llafar cadarnhaol.
Heb eich caredigrwydd, gan roi eich amser eich hun, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib." Helen Workman Cydlynydd Gwyddoniaeth Ysgol Bryntirion                                                                    
“Cefais amser gwych gyda disgyblion @BryntirionComp. Diwrnod Blasu Gwyddoniaeth - siarad am gadw ein celloedd yn iach" Llysgennad STEM Lisa Whittaker 

 
 
Profiad Bloodhound SSC yn dod i Ysgol Gynradd Gymunedol Willowtown

Derbyniodd y Llysgennad STEM a Bloodhound SSC Allan Reid wahoddiad i dreulio diwrnod yn yr ysgol yng Nglyn Ebwy, De Cymru ar y 9 Chwefror, 2017 i siarad a gweithio gyda'r plant i ddeall y prosiect hynod, heriol ac arloesol yma sydd â’r amcan o ddylunio ac adeiladu car sy'n gallu gosod record byd newydd mewn cyflymder ar dir o fwy na 1000mya.
 
Roedd y diwrnod wedi cael ei rhannu'n ddwy ran. Dechreuodd y sesiwn y bore gyda chyflwyniad i'r antur Bloodhound SSC oedd yn archwilio hanes y recordiau byd mewn cyflymder ar dir dros y ganrif ddiwethaf.
Yn ystod y sgwrs esboniodd Allan mai uchelgais addysgol Bloodhound SSC yw annog plant o'u hoedran nhw i ystyried gyrfa yn ddiweddarach yn un o'r disgyblaethau STEM  (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Pan ofynnwyd i blant Blwyddyn 5 yr hyn yr hoffent ei wneud ar ôl iddynt adael yr ysgol, er syndod roedd llawer o'r plant yn dangos bod ganddynt eisoes ddiddordeb brwd mewn dilyn gyrfa mewn nifer o feysydd STEM. Aeth Allan ymlaen i gyflwyno manylion am sut mae dyluniad y car esblygu, ei gwneuthuriad corfforol ac adeiladu a sut a ble y bydd yr ymdrechion record cyflymder ar dir yn cael eu cynnal.
Cafodd y plant y cyfle i adeiladu ceir model eu hunain. Rhannwyd Blwyddyn 5 i dimau o 2 neu 3 gyda rhai yn gweithio ar her " Car Balwn" a wnaed i fyny o rannau cardbord o'r Bloodhound SSC ynghyd â rhannau cydrannol eraill a ddarparwyd.
Rhoddwyd tasgau mwy heriol i weddill y grwpiau i ddylunio ac adeiladu ceir o gitiau K'nex.
Roedd y plant i gyd wedi wir mwynhau adeiladu’r ceir. Nodwyd gan aelod o staff mai peth gwych am y grŵp oedran hwn yw eu bod yn hawdd i’w hysbrydoli a’u hysgogi i gael y budd llawn o’r profiad dysgu unigryw hwn. Yn ystod eu hymchwil cychwynnol i "What’s the Limit" a chyn yr ymweliad hwn o'r Llysgennad, bu aelodau staff yn rhoi arddangosfa o'r Bloodhound SSC ar wal y prif goridor sy'n arwain at eu dosbarth. Ybwriad ar ôl yr ymweliad oedd ychwanegu lluniau o'r plant a gymerwyd yn ystod y dydd at yr arddangosfa fel atgof parhaol o'r hyn y mae'r plant wedi ei gyflawni yn ystod y tymor.
Llysgennad STEM Allan Reid

 
 Ceisiadau  gan ysgolion - Caerdydd, Casnewydd a'r Fro

1. Bro Morgannwg. Sesiwn wythnos STEM ar ‘NEWID’. 13-17 Mawrth. Ysgol Gynradd Cadoxton, Parc Fictoria, Y Barri CF63 2JS.

Athrawes Hannah Cogbill yn chwilio am sesiynau ar ‘Newid’ ar gyfer disgyblion CA2. Byddai unrhyw bwnc yn iawn, gallai fod cemeg, twf planhigion / anifeiliaid, yn yr hinsawdd a’r tywydd, grymoedd ac ati Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Casnewydd. Sesiwn wythnos STEM ar ‘Newid’ 13 – 17 Mawrth. Ysgol Y Ffin Caldicot NP6 4SY

Mae Elizabeth Neal yn chwilio am sesiynau ar ‘Newid’ i ddisgyblion CA2. Bydd unrhyw bwnc yn iawn, gallai fod cemeg, twf planhigion / anifeiliaid, yn yr hinsawdd a’r tywydd, grymoedd ac ati Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Caerdydd. Sesiynau wythnos STEM 13-17 Mawrth. Ysgol Gynradd Tongwynlais Caerdydd CF15 7LF

Mae Elaine Stockdale yn awyddus i gael mwy o sesiynau gyda Llysgenhadon STEM. Mae pynciau o ddiddordeb yn cynnwys ‘O Dan y Môr’, Golau, Trydan (4 i 6 oed), Pethau Byw, Cynefinoedd, Tyfiant, Gwe Bwyd (7-10 oed). Byddai’n croesawu elfin ymarferol. Cynigion i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Caerdydd. Sesiynau wythnos STEM (Cymraeg neu Saesneg) 13-17 Mawrth. Ysgol Nant Caerau Caerau CF5 5QZ

Mae Alaw Le Bon yn awyddus i adeiladu ar lwyddiant wythnos wyddoniaeth y llynedd. Mae’n gofyn am Lysgenhadon STEM ar gyfer sesiynau ar: She requests STEM Ambassadors for sessions on: Cynaliadwyedd (10 / 11 oed) Golau, Sain, Trydan (8/9 oed), Ailgylchu, Creaduriaid y Môr (6/ oed), Sain (Meithrin). Mae sesiwn ymarferol/rhyngweithiol yn ddelfrydol ar gyfer disgyblion cynradd. Os gallwch helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Caerdydd. ‘Radnor Primary University’ Mad Science Club. Prynhawniau Gwener. 28 Ebrill – 26 Mai. YSgol Gynradd Radnor Canton CF5 1RB

Mae Dirprwy Bennaeth Peter Roderick wedi sefydlu ‘prifysgol’ i’w ddisgyblion. Mae dau grŵp: 7-9 oed a 9-11. Byddai Peter yn croesawu Llysgenhadon STEM fydd yn gallu cynnig sesiwn 45 munud yr un i’r 2 grŵp ar brynhawn Gwener (2 sesiwn i gyd). Os gallwch helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Y Barri. Sesiynau wythnos STEM. 13 -17 Mawrth All Saints Plas Cleddau Y Barri CF62 7FG

Mae’r athrawes Sue Thomas yn chwilio am sesiwn Llysgennad STEM i’r disgyblion. Byddai Sue yn falch o dderbyn unrhyw bwnc ar gyfer unrhyw oedran. Os gallwch helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

7. Y Barri. Sesiynau Wythnos STEM ar ‘Newid’ 13-17 Mawrth. Ysgol Gynradd Romilly

Mae Jemma Jones yn chwilio am sesiynau STEM ar gyfer unrhyw ystod oedran yn yr ysgol. 3 – 10 mlwydd oed. Thema Wythnos Gwyddoniaeth yw Newid. Byddai sesiwn gyda arddangosiad neu weithgaredd yn cael ei groesawu. Neu thema diddorol.. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Y Barri. Sesiynau Wythnos STEM ar ‘Cemeg neu Ffiseg’ Dydd Iau 16 o Fawrth. Ysgol Gynradd High Street.

Mae Kelly Coleman yn chwilio am sesiwn diddorol ar Gemeg neu Ffiseg ar gyfer disgyblion Bl 6.Mae tasgau ymarferol neu ryngweithiol yn fwyaf poblogaidd gyda’r grŵp hwn.. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadonj@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Caerffili. Grymoedd, Cadwyni Bwyd, Cynefinoedd, Cylchoedd Bywyd, Mater. Ysgol Gynradd Cwm Ifor CF83 2PG

Unrhyw Ddydd Mawrth – Iau. Mae Andrew Rowlands yn chwilio am sesiynau ar gyfer ei disgyblion yn y pynciau hyn:

 • Bl 2: cylchoedd Bywyd
 • Bl 2: Grymoedd
 • Bl 6 l Mater
 • Bl 6 Cadwyni Bwyd / Cynefinoedd

Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

10. Caerdydd. Y Corff Dynol. – unrhyw agwedd / swyddogaeth Ysgol Gynradd Grangetown, CF11 7XS.

Dydd Llun neu Dydd Mawrth pm hyd at fis Ebrill mae Gemma Mairona yn chwilio am sesiwn ryngweithiol (byddai arddangosfa ymarferol yn ddelfrydol) i d disgyblion Blwyddyn 4 (7 – 8 oed) – 30 disgybl i bob dosbarth Mae angen 2 Sesiwn yn y prynhawnos yn bosib, ond gall fod yn hyblyg Mae gan y disgyblion wybodaeth sylfaenol gan mai dim ond newydd ddechrau astudio y pwncy maent. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

11. Penarth. Dod a Gwyddoniaeth a Mathemateg yn fyw. Ysgol Arbennig Headlands Augustine’s Rd CF64 1YY. dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon.

Mae Kevin Farrow yn chwilio am Llysgenhadon STEM ar gyfer ei ddisgyblion ag anghenion arbennig. Mae y disgyblion rhwng 14 – 19 oed ac yn gweithio yng Nghyfnod Allweddol 3 – 5. Byddai sesiwn ymarferol yn wych yn arddangos ceisiadau gwyddoniaeth / mathemateg mewn bywyd gyda gweithdy,. Dylai Llysgenhadon STEM nodi fod gan y disgyblion anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

12. Bro Morgannwg. Penarth.Sesiwn Cynradd ‘O dan y Croen.’ Ysgol Gynradd Fairfield CF64 2RT.

Mae Julie Dharamshi yn chwilio am sesiwn ar ‘Skin Deep’ yn sef y corff, bacteria a firysau. Byddai sesiwn ryngweithiol ymarferol yn cael ei groesawu. Anfonwch unrhwy gynigion i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

13. Caerdydd. ‘Supress the Mess’. STEM hyfforddiant a chymorth i Lysgenhadon.

Mae ‘Supress the Mess’ yn gêm fwrdd addysgol a ddatblygwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i arddangos i gyfranogwyr pam a sut mae tiwmorau dyn dechrau a datblygu a sut y gall canser gael ei drin. Mae ‘supress the Mess’ yn anelu at symleiddio canser a dechrau sgyrsiau am y clefyd cyffredin hwn sy’n cael ei weld yn aml fel pwnc tabw.

I hybu datblygu a gwerthuso yr adnodd addysgol, rydym yn chwilio am lysgenhadon STEM i gymryd rhan yn y gêm, defnyddio y gêm gyda cynulleidfa a ddewiswyd a darparu adborth helaeth i’r tîm. Byddant yn ddiolchgar iawn am yr holl help, ac nid oes angen i chi fod yn arbenigwr mewn bioleg canser. Y nod yw datblygu arf addysgol hunangynhaliol. Os ydych yn teimlo y gallech chi helpu, cysylltwch â fi a yn eich rhoi mewn cysylltiad â Karen Reed cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

14. Caerdydd. Gweithdy Gêm. Bob dydd Mercher 1pm – 3pm.

Mae Coleg y Fro Caerdydd ac yn chwilio am Lysgennad STEM i redeg rhai clybiau cod ar ôl y Nadolig, un neu fwy o ymweliadau unrhyw Dydd Mercher yn cael ei groesawu. Archebwch gyda mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

15. Caerdydd. cyflwyniadau STEM a thrafodaeth gyda disgyblion. 17 Mai 11:00-2:00. Ysgol Gynradd Grangetown CF11 7XS.

Mae Mary Lewis yn ceisio Llysgenhadon i ymweld a digwyddiad arddangos. Mae Blwyddyn 4 a 5 wedi cwblhau’r gweithgareddau ar Ddefnyddiau (B5) a’r Corff Dynol (Bl4). Bydd Llysgenhadon yn cael cyfle i weld eu gwaith ac yna agor trafodaeth ar eu gwaith a sut mae y pynciau hyn yn berthnasol i’w gwaith. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cymorth cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

16. Caerdydd. Ystadegau mewn Bioleg, Geneteg, DNA, PCR. Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd CF38 1RQ.

Mae Llyr Evans yn ceisio cymorth ar gyfer ei ddisgyblion lefel A. Naill ai gyda gweithgareddau ymarferol ar gyfer DNA a Geneteg neu arbenigwyr mewn ystadegau sy’n gallu cyflwyno sesiwn i esbonio peth o’r gwaith ystadegau yn y cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cymorth cysylltwch â mi y ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

17. Clwb Sadwrn Sorrell Y Braw Bwyd Mawr Prydeinig’ Gwahoddir Llysgenhadon STEM. Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, 200 Western Ave, Caerdydd CF5 2YB

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth, Iechyd a Bwyd? Os felly bydd y rhaglen honat eich dant. Mae angen siaradwyr ar ddydd Sadwrn 8 Ebrill 10:00-1:00 a Dydd Sadwrn 27 Mai 10:00-1:00

Erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd pan mae yna achosion iechyd y cyhoedd neu fwyd yn creu dychryn mawr? Mae mwy iddi na byddech yn ei feddwl. Bydd y rhaglen hon yn gwneud i chi feddwl am y prosesau sy’n digwydd a phwy sy’n gysylltiedig. Beth yw’r ymateb i iechyd y cyhoedd, y gwaith labordy fyddai’n cael ei wneud a pham; beth sy’n digwydd yn gwneuthurwr bwyd i reoli dychryn a sut maent yn ei atal? Sut mae’r corff yn ymateb i’r bwyd rydym yn ei fwyta a pha fwydydd all helpu a niweidio systemau amddiffyn naturiol ein cyrff? Bydd y rhaglen yn ‘ymarferol’ a rhyngweithiol gan gynnwys ymweliadau ‘lab wych’ gwneuthurwr bwyd. Fy nghyswllt yw Natalie Ray. cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

18. Casnewydd. Tymor yr Haf Cefnogaeth Gwyddoniaeth Ysgol Gynradd. St Woolos, Stow Hill. NP20 4DW.

Mae Abi Watkins yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar y pynciau hyn. Mae disgyblion yn gweithio mewn dosbarthiadau o 30, byddai sesiynau ymarferol rhyngweithiol fod yn ddelfrydol os yn bosibl:

Gwanwyn

 • Byd Dwr Bl 3 a 4
 • Lawr yn y Coed Bl 4 a 5
 • Byw’n Iach Bl 5 a 6

Haf

 • Sut mae y corff yn gweithio Bl 3 a 4?
 • Ffiseg Bl 4 a 5
 • Bywyd Dwr Bl 5 a 6

Dyma y cais cyntaf gan yr ysgol – cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

 Ceisiadau  gan ysgolion - Gogledd Cymru

1. Wrecsam. Sesiynau / Peirianneg / Mathemateg Gwyddoniaeth. Ysgol Black Lane, Long Lane, Pentre Broughton LL11 6BT.

Mae Beccy Fox yn chwilio am sesiynau: cyflwyniad neu weithdy ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5/6. Mae 28 o ddisgyblion mewn 2 ddosbarth. Byddai’r sesiwn yn 30 -45 munud, neu’n hirach os oes angen. Byddai Beccy hefyd yn hoffi i ymdrin â sut mae STEM yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol swyddi. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

2. Bangor. Cefnogaeth ym Mhorthaethwy Ffair Gyrfaoedd Gwyddorau Eigion. Dydd Mercher y 15fed Mawrth 2017.

Yr Adran Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor Y thema yw “Adnoddau Cynaliadwy”. Yn 2015 ymwelodd mwy na 100 o fyfyrwyr ysgol uwchradd y digwyddiad. Mae’r digwyddiad yn arddangos i fyfyrwyr ifanc rinweddau astudio y gwyddorau Safon Uwch ac mewn Addysg Uwch.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Ffair Yrfaoedd naill ai fel cynorthwy-ydd digwyddiad neu i arddangos stondin STEM, rhowch wybod i mi.

Bydd gwybodaeth ychwanegol ar gael yn nes at yr amser. Darperir inio a lluniaeth. Byddaf yn anfon eich neges o ddiddordeb i Katrien Van Landeghem: k.v.landeghem@bangor.ac.uk

3. Wrecsam. Sgwrs Gwyddoniaeth Data Sesiwn Fwrdd Dydd Mawrth 28 Mawrth 4.30 – 18:30 Ysgol Rhosnesni LL13 3ET.

Mae athrawon yn cyfarfod yn yr ysgol am sesiwn ar Ddata Mawr, Rheoli Data, Gwyddoniaeth Data. Mae croeso cynnes i Lysgenhadon STEM sy’n gallu cynnig naill ai sgwrs 5 munud neu trafodaeth 15 munud. Os ydych yn awyddus i fod yn bresennool cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

4. Lab mewn Lori Prifysgol Bangor.

Telir costau teithio i Lysgenhadon STEM.. Un o’r gweithgareddau STEM mwyaf poblogaidd, Lab mewn lori, bydd angen eu Llysgenhadon STEM yn yr ysgolion hyn. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau. Mae’r holl arbrofion yn CA3. Am fwy o wybodaeth am y Lab: http://www.labinalorry.org.uk/

Dewiswch eich ysgol a’r dyddiad a ffefrir.

 • Digwyddiad Hwb 14 Mawrth 2017 a 15 Prifysgol Bangor Deiniol Road LL57 2TQ

Bydd dyddiadau pellach ar gyfer Tymor yr Haf yn dod yn fuan. Os oes gennych ddiddordeb. Byddaf yn eich eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

5. Llandudno. Barnwr Gwobrau CREST. 28 Mawrth Venue cymru Llandudno.

Bydd Llysgenhadon STEM yn barnu y prosiectau CREST. Bydd meini prawf yn cael ei darparu. Gall eich arbenigedd fod o unrhyw gefndir, mae’r prosiectau yn cael eu hasesu ar lefel o ddealltwriaeth, cyflwyno a chyfranogiad pob disgybl yn y tîm. Disgyblion rhwng 14 – 16 oed. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

 

 Ceisiadau  gan ysgolion - Abertawe a De Orllewin Cymru

1. Abertawe. Sesiwn Wythnos STEM. Ysgol Gynradd Brynmill Abertawe SA2 0BU. 13-17 Mawrth

Mae angen unrhyw help neu sesiynau gan Lysgenhadon STEM i helpu i greu cyfle dysgu cyffrous i’r plant, tra’n hyrwyddo gwyddoniaeth

 • Potter patter- edrych ar arbrofion dŵr ac arnofio a suddo Meithrin / derbynfa
 • Y Byd nyd eang: Yr amgylchedd a chynefinoedd Blwyddyn 1 & 2
 • Peirianwyr Hedfan – gan edrych ar hedfan a grymoedd Blwyddyn 3 a 4
 • Croen dwfn – edrych ar ficro-organebau a bacteria Blwyddyn 5 a 6
 • Merched mewn STEM: Mae’r ysgol hefyd yn targedu merched mwy galluog a dawnus mewn mathemateg a gwyddoniaeth ac yn edrych i gynyddu safonau yn y maes. Byddent yn hoffi sesiynau ar unrhyw agwedd o Wyddoniaeth a Mathemateg yn ystod y tymor ar gyfer y grŵp targed. cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Abertawe. Ymweliadau Clwb Gwyddoniaeth: STEM / Codio. Ysgol Pontarrdulais SA1 8PD. Unrhyw Ddydd Iau 12:15-13:00.

Mae Michelle Wood yn ceisio Llysgenhadon ar gyfer gweithgareddau gwyddoniaeth neu weithgareddau datrys problemau. Mae disgyblion hefyd yn dysgu Scratch fel rhan o godio. 20 o ddisgyblion CA2 / CA3 yn mynychu. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Abertawe. Sesiwn Ffiseg Feddygol Disgyblion Lefel A. Ysgol Gyfun Treforys SA6 6NH. Dyddiad i weddu Llysgennad.

Mae David Meredith yn chwilio am Lysgennad STEM ar gyfer cyflwyno sgwrs / sesiwn ar Ffiseg Meddygol a llwybrau gyrfa. Byddai hyd y sesiwn yn un awr. 8 disgybl yn mynychu’r dosbarth ac mae ganddynt ddiddordeb mewn proffesiynau yn y maes hwn. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Penfro. Sesiynau Wythnos Gwyddoniaeth / Sesiynau Trydan. Ysgol Gynradd Golden Grove Penfro SA71 4DP. 13-17 Mawrth unrhyw ddiwrnod.

Mae Hannah Harries yn chwilio am sesiynau ymarferol ar gyfer Bl 5/6 yn canolbwyntio ar drydan. Bydd grwpiau blwyddyn eraill yn falch o gael unrhyw sesiwn ymgysylltu. Mae’r ysgol yn awyddus i groesawu eu Llynsgennad STEM cyntaf cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

5. Sir Benfro. Sesiynau Gwyddoniaeth. Unrhyw ddyddiadau posibl. Ysgol Gynradd Holy Name Abergwaun. SA65 9DF

Mae Abbie Davies yn awyddus i ddod o hyd i arbenigedd a help gydag unrhyw un o’r pynciau hyn:

Dosbarth Un (3 a 4 mlwydd oed)

 • Tymor 2 – Ein Hunain
 • Tymor 3 – Cludiant

Dosbarth Tri (5 a 6 mlwydd oed)

 • Tymor 2 – sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd leol, ee sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn
 • Tymor 3 – Sut mae Pethau’n Gweithio – sain a golau

Dosbarth Pedwar – (7 ac 8 oed)

 • Tymor 2 – Y Ddaear Gynaliadwy
 • Tymor 3 – Y Corff Dynol

Dosbarth Pump – (9 a 10 mlwydd oed)

 • Tymor 2 – Grymoedd / Trydan
 • Tymor 3 – Cyd-ddibyniaeth Organebau

Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Abbie drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Abertawe. Ysgol Tŷ Ffynone. Clwb gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 Dydd Llun am 1.20 hyd 2pm.

Mae Karen Wright yn gofyn am Lysgenhadon STEM, yn enwedig gyda chefndir peirianneg ar gyfer sesiwn yn y clwb amser cinio. Mae yn awyddus i ehangu’r clwb i gynnwys prosiectau peirianneg e.e. rhyw fath o glwb Heath Robinson, adeiladu dyfais fecanyddol i ymgymryd â thasg ac ati Nid oes unrhyw arbenigedd peirianyddol ar gael yn gyffredinol yn yr ysgol hon felly byddai unrhyw help yn cael ei werthfawrogi. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

7. Llanelli Sir Gaerfyrddin Confensiwn Gyrfaoedd a Sgiliau Parc y Scarlets 14 a 15 o Mawrth 2017 mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr, yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru.

Bydd hyd at 4,500 o ddisgyblion Blwyddyn 9, Blwyddyn 10 a Blwyddyn 12 o yn cael eu gwahodd. Eleni byddwn yn gallu cynnig mwy o amser i’r myfyrwyr yn y ganolfan fel y gallant dreulio mwy o amser gyda phob Llysgennad / Cyflogwr. Bydd hafan addysgu a bydd israddedigion blwyddyn gyntaf yn mynychu hefyd. Bydd lluniaeth a chinio pecyn yn cael ei ddarparu. Mae eich presenoldeb ar y naill ddydd yn cael ei groesawu dydd. Archebwch gyda mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Abertawe. Sesiynau cwricwlwm STEM neu sesiynau Clwb STEM Hydref – Gwanwyn. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Bryn Tawe Penlan SA5 7BU.

Allwch chi gynorthwyo Rhiannon Williams gyda sesiwn ar gyfer ei disgyblion ar unrhyw un o’r rhain?

HT = cyfnod hanner tymor

Blwyddyn 7:

 • HT4 – STEM HT – am ynni adnewyddadwy
 • HT5 – Hylifau Solidau a Nwyon
 • HT6 – Cymysgeddau – o bosibl swyddog yr heddlu fforensig???

Blwyddyn 8

 • HT4 – Wythnos Wyddoniaeth – Pwnc i’w drafod
 • HT5 – Bwyd
 • HT6 – defnyddio ynni

Blwyddyn 9

 

9. Abertawe. Barnwr Gwobrau CREST 3 Ebrill Stadiwm Liberty.

Bydd Llysgenhadon STEM yn barnu y prosiectau CREST. Byddmeini prawf yn cael ei ddarparu. Gall y arbenigedd fod o unrhyw gefndir, mae’r prosiectau yn cael eu hasesu ar lefel o ddealltwriaeth, cyflwyno a chyfranogiad pob disgyblion ynhob tîm disgyblion. Mae disgyblion rhwng 14 – 16 oed Cysylltwch â mi ar ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

9. Abertawe Ysgol Bishopston Cyfweliadau Ffug Ysgol Bishopston Abertawe. 9 Mawrth 09:00-1:00.

Bydd Llysgenhadon STEM yn cymryd rôl y cyfwelwyr. Bydd pob disgybl yn eu cyfweld ac yn derbyn adborth ac arweiniad ar berfformiad. Bydd cwestiynau enghreifftiol ar gael. Os gallwch helpu ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn rhowch wybod i mi at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

 Ceisiadau  gan ysgolion - Y Cymoedd a Chanolbarth Cymru

1. Crughywel. Synhwyrau. mis Mawrth Ysgol Gynradd Crughywel. Crughywel NP8 1DY.

Mae Alison Weaver wedi gofyn am Lysgennad STEM i helpu gyda’r pwnc cyfredol ‘Synhwyrau’

Sain (cerddoriaeth), Blasu, Gweld, Arogl neu Gyffwrdd. Hoffai Lysgennad sydd yn gallu rhoi sgwrs, gweithdy byr neu weithgaredd ymarferol. Blwyddyn 3/4 (tua 65 o ddisgyblion dros 3 dosbarth) 01873 810,300 adavies@crickhowell.powys.sch.uk.

2. Llangors Aberhonddu. sesiynau gwyddoniaeth cynradd. Dyddiadau hyblyg. Ysgo Gynradd Llangors LD3 7UB.

Mae Jude Hurne yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer unrhyw un o’r rhain:

 • B3 Symud a tyfu, dannedd a bwyta’n iach.
 • B4 Cynaladwyedd / ailgylchu. (Hefyd unrhyw beth sydd yn ymgysylltu)
 • B5 Golau, sain a thrydan.
 • B6 Iechyd a maeth

Byddem yn gwerthfawrogi gwirfoddolwyr yn yr ysgol fach wledig hon cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Powys. Sesiwn Tyrbin Ynni / Biomas / Gwynt /Egni Adnewyddadwy. Ysgol Gynradd Llangynidr Crughywel NP8 1LU.

Mae Claire Watson yn chwilio am Lysgennad i gyflwyno gweithdy neu siarad ar naill ai Ynni Adnewyddadwy, biomas, ynni amgen. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

4. Merthyr Tudful. Digwyddiad Gyrfaoedd Y Cam Nesaf. 6 Ebrill 3.30 -5.30 pm Ysgol Uwchradd Bishop Hedley CF47 9AN.

Mae’r digwyddiad yn canolbwyntio ar ddisgyblion blwyddyn 11, sydd yn cymryd eu dewisiadau o bynciau ar gyfer Safon Uwch. Bydd cyflogwyr a chyfranogwyr STEM yn arddangos / trafod cyfleoedd swyddi / proffesiwn 16 mlynedd 42. Wrecsam. Gwyddoniaeth Data yn siarad sesiwn top / tabl. Dydd Mawrth 28 Mawrth 4.30 – 18:30 Rhosnesni Ysgol LL13 3ET. Mae athrawon yn cyfarfod yn yr ysgol am sesiwn ar Ddata Fawr, Rheoli Data, Gwyddoniaeth Data. Mae croeso cynnes i Llysgenhadon STEM sy’n gallu cynnig naill ai sgwrs 5 munud neu dabl sesiwn trafod pen 15 munud.

5. Porth. STEM – Sesiwn Ffrangeg neu Sbaeneg. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Sirol Porth Porth Rhondda Cynon Taf CF39 0BS

Mae pob disgyblion yn dysgu Ffrangeg. ym Mlwyddyn 7 ac 8 yn dysgu Sbaeneg hefyd. Byddai Angharad Williams yn croesawu sesiwn sydd yn cyfuno STEM ac un o’r ieithoedd hyn. Y ffocws ar gyfer Ffrangeg fyddai disgyblion Blwyddyn 9. Mae gweithdy sampl ar gael. Anfonwch unrhwy gynigion i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

Cyfleoedd eraill I Lysgenhadon

Darlledu y Cyfryngau yng Ngŵyl y Gelli

Mae Darlledu y Cyfryngau yng Ngŵyl y Gelli wedi bod yn casglu cynnwys digidol am fwy na 20 mlynedd ac mae gennym brofiad sylweddol o ran deall y cymhlethdodau o ddal fideo a dal sain o gyfnodau byw. Bob blwyddyn rydym yn gweithio gyda myfyrwyr i gynorthwyo â gweithrediad camera byw mewn tri o’n prif leoliadau.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithdy cyn yr Ŵyl, sy’n cwmpasu fframio, lliw-gydbwyso a ffocysu. Yn yr Wyl, bydd myfyrwyr yn defnyddio camerâu darlledu, gweithio ochr yn ochr gyda cyfarwyddwyr a thechnegwyr proffesiynol a ffilmio tua 200 o ddigwyddiadau yn ystod y 11 diwrnod o Ŵyl y Gelli.

Mae’r digwyddiadau sy’n cael eu ffilmo yn cael eu rhannu i gynulleidfaoedd trwy ras sgrîn y fyw ac yn rhyngwladol drwy ein partneriaid yn y cyfryngau; BBC ar-lein a BBC iPlayer, ynghyd â sianeli cyfryngau cymdeithasol Y Gelli a’r Gelli Player. Mae’n gyfle gwych i weithio mewn amgylchedd fyw, ffilmio rhai o awduron ac artistiaid mwyaf y byd. Bydd pob myfyriwr yn ennill profiad hanfodol.

Bydd angen i bob ymgeisydd fod ar gael am ddiwrnod o weithdy hyfforddi cyflwyniadol ar 4 Mai yn Aberhonddu. Dyddiadau Gŵyl 2017 yw y 25 Mai – 4 Mehefin. Bydd angen i ymgeiswyr fod ar gael drwy gydol yr Ŵyl.

Pwy all wneud cais?

Rydym yn chwilio am 16 o raddedigion, neu fyfyrwyr ôl-raddedig, o ffilm neu y cyfryngau darlledu hyd at 25 oed, sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau teledu, sinema neu ffilm corfforaethol. Anfonwch CV sydd yn cynnwys pa camerâu ydych wedi eu defnyddio a pha gyd-destun yr ydych wedi eu defnyddio i joe@hayfestival.com.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mawrth, 2017, a byddwn yn gadael i ymgeiswyr wybod os ydynt wedi bod yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl ar ddechrau mis Ebrill 2017. Rheolwr y Cyfryngau Newyddion:Leanne Knibb BBC Cymru Wales: leanne.knibb1@bbc.co.uk.

Aberhonddu. Gardd Einstein yng Ngŵyl Y Dyn Gwyrdd Awst 17-20 2017

Os hoffech wneud cais i redeg stondin wyddoniaeth yng Ngardd Einstein eleni, llenwch y ffurflen ar-lein yma erbyn dydd Gwener Mawrth 24 2017 https://greenman.wufoo.com/forms/z12j6q8715qcmpm/

Y ffi ar gyfer stondinau safonol (hyd at 4mx4m) yw £250 heb gynnwys TAW. Bydd y ffioedd ar gyfer stondinau mwy yn agored i drafodaeth. Bydd nifer cyfyngedig o stondinau rhad ac am ddim ar gael i sefydliadau bach. Bydd y pris hwn yn cynnwys 6 tocyn gŵyl i ymgeiswyr llwyddiannus ond ni allwn dalu am unrhyw dreuliau eraill.

Cynhelir yr Ŵyl ar safle Parc Glanusk Park ym Mannau Brycheiniog. Gan ddenu 20,000 o ymwelwyr y flwyddyn, mae’n un o wyliau annibynnol mawr yr Haf. www.greenman.net

Gardd Einstein yw ardal gwyddoniaeth a natur Gŵyl Y Dyn Gwyrdd lle mae celf a gwyddoniaeth yn gwrthdaro i roi gwledd gyffrous ac unigryw o berfformiadau, gweithdai a gosodiadau sy’n defnyddio creadigrwydd, chwarae a chyfranogiad i ymgysylltu pobl â gwyddoniaeth ac ymchwil mewn ffyrdd annisgwyl. www.greenman.net/explore/areas/einsteins-garden

Maent yn chwilio am sefydliadau i ddod â stondinau gweithgaredd trawiadol i Ardd Einstein, gyda’r nod o ymgysylltu cynulleidfaoedd yr ŵyl â gwyddoniaeth. Gall stondinau archwilio syniadau neu ffenomena gwyddonol sylfaenol, proses wyddoniaeth neu ymchwil wyddonol gyfredol. Mae rhyngweithio a chyfranogiad yn bwysig i ymwelwyr yr ŵyl i ymgorffori ysbryd creadigol a chwareus Gardd Einstein.

Y Gymdeithas Seryddol Frenhinol: Teithio am ddim i Lysgenhadon STEM sydd yn gwirfoddoli mewn ysgolion penodol

Mae’r Gymdeithas Seryddol Frenhinol (RAS) wedi partneru â STEM Learning i greu cynllun newydd o’r enw ‘cynllun llysgenhadon amrywiaeth’. Mae hyn yn caniatáu y rhai ohonoch sydd yn Lysgenhadon STEM hefyd i ddod yn ‘llysgenhadon amrywiaeth’ ar gyfer yr RAS.

Pwrpas y cynllun hwn yw annog ymchwilwyr ffiseg a seryddiaeth i ymgysylltu ag ysgolion, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol, lle mae cyrhaeddiad yn isel a lle mae’r boblogaeth yn tangynrychioli mewn seryddiaeth a geoffiseg.

Os ydych yn Llysgennad STEM ac yn Gymrawd yr RAS gallwch gymryd rhan yn y cynllun hwn.

Os, fel Llysgennad STEM, byddwch yn ymweld ag ysgol sydd yn un o’n ‘ysgolion amrywiaeth’ byddwch yn dod yn ‘llysgennad amrywiaeth’ yr RAS a byddwch yn gymwys i wneud cais am eich costau teithio i’r ysgol honno.

Er mwyn hawlio eich costau teithio, rhaid i chi gwblhau adborth fer a ffurflen werthuso am eich gweithgaredd yn yr ysgol amrywiaeth. Nid yw costau teithio yn cael eu cyfyngu i un ymweliad y flwyddyn cyn belled â bod y Cymrawd RAS yn bodloni’r meini prawf ar gyfer llysgennad amrywiaeth a’r cais am gostau teithio yn ffitio o fewn ein polisi ar gyfer teithio caniataol.

Fel ‘llysgennad amrywiaeth’ bydd y RAS ar gael i chi ar gyfer cymorth, adnoddau a hyfforddiant, os gofynnir, ar gyfer unrhyw ymweliadau ysgol yn y dyfodol.

Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :

Gweld Gwyddoniaeth

8 Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727 | www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk - ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


Eisiau newid sut ydych yn derbyn yr e bost?
You can update your preferences or unsubscribe from this list