Annwyl Lysgennad STEM
Mae diwedd y flwyddyn academaiddar y  gorwel  gyda   cyfleoedd a cheisiadau gan yr ysgol a digwyddiadau ymgysylltu cyhoeddus newydd. Gall LlysgenhadonSTEM ymateb i geisiadau neu gynnig  ceisiadau eu hunain drwy gysylltu â mi

Gwobrau Ysbrydoliaeth STEM bellach ar agor!

Mae'r Gwobrau Ysbrydoliaeth STEM Cenedlaethol ar agor ar gyfer enwebiadau yma. Y dyddiad cau yw 30 o Orffennaf. Gall Llysgenhadon enwebu eu hunain neu rywun maent yn eu hadnabod.
Categorïau : Llysgennad STEM Eithriadol; Llysgennad STEM Eithriadol Newydd; Technegydd Eithriadol STEM, Cyflogwr STEM, prosiect Ymgysylltu STEMYsbrydoledig.
Disgwylir cynrychiolaeth dda o Gymru !
Sian
Hwb Llysgennad STEM  (Cymru)

Cynnwys
Newyddion
Opportunities in schools
Newyddion STEM  diweddaraf
 

Gwobrwyo Llysgenhadon STEM yng Ngwobrau Enthuse


Am y tro cyntaf eleni, roedd STEM Learning wedi uno Gwobrau Llysgenhadon STEM Cymru gyda’r Gwobrau Enthuse ar gyfer DPP i athrawon. Fel partneriaid STEM Learning, Techniquest sydd yn rhedeg y cyrsiau DPP i athrawon yng Nghymru a chynhaliwyd y digwyddiad yn Y Senedd, yn dilyn gwahoddiad gan Ysgrifennydd Addysg LlC, Kirsty Williams AS.
Nid tasg hawdd yw dewis Llysgenhadon STEM ar gyfer gwobrau gan bod pob un yn haeddu canmoliaeth am eu hymroddiad i’r rhaglen. Nid yw’r rhestr isod yn dangos pawb oedd wedi eu henwebu ond dyma’r rhai gafodd ganmoliaeth arbennig. Cawsom ddigwyddiad cymdeithasol gyda 30 o Lysgenhadon STEM ac athrawon o Gymru ac o’r De Orllewin oedd yn derbyn Gwobrau Enthuse.

Gwobrau ac enwebiadau:
Cyflogwr STEM Mwyaf Ymroddgar: GE Aviation
Enwebiadau
Airbus Broughton; DVLA Abertawe; GE Aviation; IPSEN Biopharm
 
Cefnogaeth Llysgenhadon STEM i Glybiau:  DVLA Abertawe
Enwebiadau
DVLA Abertawe; Clwb Robotics Aberystwyth; Prifysgol Bangor
 
Gwobr am gefnogaeth traws-gwricwlaidd
Jon Bloom Pharmaron; Susan Jones Tata Steel; David Naumann Prifysgol Abertawe a Kelly Gipson Ysgol Pentrehafod; Christopher Squire
 
Llysgennad STEM Mwyaf Ymroddgar Mark Smith
Enwebiadau Dr Emma Yhnell; Mark Jones DVLA; Jon Laver; Mark Smith;
 
Llysgennad STEM Mwyaf Ymroddgar De a Gorllewin Cymru: Steve Hoselitz
Enwebiadau Dr Natalie de Mello; Steve Hoselitz; Dr Karen Reed; Allan Reid
 
Llysgennad STEM Mwyaf Ysbrydoledig Technegol/Prentis: Dan Worley Qinetiq  

Dan yn derbyn ei wobr gan Brifweithredwr Qinetiq Steve Wadie a Rheolwr Safle Ian Beresford

Enwebiadau Louise Burnell GE Aviation; David Job Tata Steel; Dan Worley Qinetiq  

Llysgennad STEM Mwyaf Ymroddgar Gogledd a Chanolbarth Cymru: Dr William Lockitt G2G Communities
Enwebiadau Carl Harper; Clive Briscoe; David Ingleston; Dr William Lockitt G2G Communities


Y Ddaear, Y Gofod a’r Bydysawd! yn Ysgol Gynradd Llangatwg gyda Graham Crawford 

Aeth Graham Crawford, Llysgennad STEM, â disgyblion Llangatwg ar daith i ffeindio allan am y Ddaear, y Gofod a chreadigaeth y Bydysawd. Bu Graham, sy'n beiriannydd wedi ymddeol a seryddwr eiddgar, yn gweithio gyda blynyddoedd 5 a 6 drwy gydol y flwyddyn. Mae Jo Jones, athrawes y dosbarth, wrth ei bodd â chyfranogiad Graham yn yr ysgol.
Wrth sôn am Graham dywedodd, “Mae wedi dod â gwyddoniaeth yn fyw, mae e mor wybodus ac yn siarad â hyder gyda’r disgyblion. Maent yn mwynhau gofyn cwestiynau ac mae ei sgyrsiau wedi ennyn diddordeb gwirioneddol mewn gwyddoniaeth. Hyd yn oed wythnosau wedyn, maent yn cofio ffeithiau a manylion o sgyrsiau a gweithdai Graham.”  

Mae Graham, sydd yn treulio rhan o’r flwyddyn yn ysbrydoli plant yn Awstralia (lle mae ei wyrion yn byw), wir yn mwynhau gweithio gyda’r disgyblion.
Meddai, “Mae’r plant yn grêt a wirioneddol yn deall pethau. Dwi’n falch eu bod yn mwynhau’r pwnc ac hyd yn oed pan mae’r gwyddoniaeth yn anodd i’w ddeall maen nhw’n codi i’r her”.

Yn ei sgwrs, defnyddiodd Graham Playdoh i egluro’r glec fawr. Bu’r disgyblion wrth eu boddau yn taro’u Playdoh gyda’i gilydd i efelychu creadigaeth y bydysawd. Roedd hefyd wedi defnyddio clipiau fideo a radio i ddangos sut gall disgyblion wrando ar ymbelydredd cefndirol sydd yn weddill ar ôl y glec fawr.
gyda diolch i Heidi Purnell
 
STUART BISHOP gyda HER EITHAF BP yn YSGOL UWCHRADD HAWTHORN

Bu Ysgol Uwchradd Hawthorn yn cystadlu yn Her Eithaf BP (BP Ultimate Challenge)  2017. Yn ei rôl fel Llysgennad STEM bu Stuart yn ymweld â’r Clwb STEM gan ddarparu cefnogaeth gwerthfawr i roi hyder mewn prosiect cystadleuol iawn, "Rescue Rockets".

"Ces fy ngwahodd i roi cyngor ar lif aer ac i helpu gydag optimeiddio eu cynlluniau ac roeddwn yn gallu rhoi gwerthfawrogiad byr o gyfyngiadau o safbwynt peiriannydd. 

Wedi sgwrs fer gyda pob grŵp i gael diweddariad o ble roeddynt a beth yr hoffen nhw ei gyflawni, roeddwn yn gallu rhoi trosolwg am effaith craidd disgyrchiant o’i gymharu â chraidd gwasgedd a pha opsiynau sydd ar gyfer sefydlogi roced. O ganlyniad fe adolygodd y timau eu cynlluniau.

Fel rhan o’r her mae gofyn i’r timau ddod â’u rocedi yn ôl i lawr i’r ddaear gyda disgyniad arafach a rhyw fath o ran gweladwy i ddenu sylw pobl – rhywbeth tebyg i fflêr. Eto, mi es i dros ychydig o’r egwyddor o gael gwared ar ran o roced a pha broblemau gall godi o wneud hynny. Roeddwn hefyd yn gallu darparu amryw o fatris a LEDs i’r ysgol ar gyfer goleuadau oedd yn fflachio.
Wedi bron i awr, roedd 2 o’r timau yn barod i brofi eu rocedi ‘newydd’. Aeth un yn hynod o dda a’r llall ddim cystal ond gwyddoniaeth yw hyn wedi’r cwbl felly mae’r tîm wedi diystyru un newid cynllun oedd ddim wedi gweithio a nawr yn ystyried un arall.

Roedd yn awr brysur iawn ond roedd y disgyblion a minnau wedi elwa yn fawr iawn."
Merched i mewn i Beirianneg yn RAF Y Fali

Ymwelodd 15 o ferched o Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon, Gwynedd â RAF Y Fali fel rhan o fenter Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) i hybu menywod mewn peirianneg.
Cynhalwyd y digwyddiad gan BAE ynghyd â Babcock a’r RAF. Rhannwyd y disgyblion yn 2 grŵp oedd yn cyfnewid gweithgareddau amser cinio fel bod pawb yn cael y mwyaf o’r diwrnod.
Cychwynodd y diwrnod gyda taith o amgylch BAE HSTF (Hawk Synthetic Training Facility) gydag un grŵp yn gweld yr Efelychydd T1 yna cael eu tywys gan beirianwyr benywaidd o Babcock o amgylch hangar IV(R) Squadron a’r Adran Goroesi Môr.

Roedd yr ail grŵp yng ngofal 3 o Lysgenhadon STEM benywaidd BAE (Sally Hulse, Catie Wright & June Strydhorst) ynghyd â’r Llysgennad STEM Sqn Ldr Tony Mcloughlin. Gan ddefnyddio 2 beiriant STIX, tasg y disgyblion oedd i adeiladu cadair. Buont yn datrys problemau, gweithio ar gynlluniau, cydweithio fel tîm ac yn cyfathrebu. Roedd digon o frwdfrydedd wrth i’r merched gwblhau’r dasg a chystadlu yn erbyn ei gilydd i adeiladu’r gadair gryfaf.

Ar ddiwedd y dydd bu Mr John Hughes o EESW yn beirniadu’r cadeiriau gan ganmol pob un o’r timau am eu hymdrech a’u cydweithio.
Cafodd y merched hefyd y cyfle i gwblhau’r cwis “People Like Me”, gan roi syniad iddynt o swyddi efallai fyddai’n apelio atynt.
Diwrnod llwyddiannus a hwyliog i bawb. 
 
Big Bang Cymru a phrosiectau EESW  
     

Mae EESW yn sefydliad ddim er elw sydd a’u rhaglenni yng Nghymru  yn cynnig cyfleoedd o ansawdd i ddisgyblion gan gynnwys Ffeiriau Big Bang, Heriau F1, Go4Set, cynlluniau EESW, Gweithgareddau Cynradd a Headstart Cymru. Mae partneriaeth â diwydiant yn ran allweddol o lwyddiant eu darpariaeth i ysgolion ac wedi arwain at amryw o ddisgyblion yn cael eu hysbrydoli i ddewis gyrfaoedd mewn peirianneg. Roedd llawer o Lysgenhadon STEM yn mentora timau o ddisgyblion ar gyfer digwyddiadau Big Bang 2017. Cafodd llawer o’r disgyblion wobrau CREST Aur o ganlyniad i’r prosiectau. Bydd prosiectau yn ailgychwyn ym mis Medi 2017. Llysgenhadon STEM sydd â diddordeb, ewch i:
 http://www.stemcymru.org.uk/industry/          

Ceisiadau am Lysgenhadon STEM, diweddariad 

1. Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Costau teithio ar gael ar gyfer teithiau anodd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk
 • Mehefin 13 & 14 PowysYsgol Uwchradd Caereinion, Neaudd Lane, Llanfair Caereinion, SY21 0QS.
 • Mehefin 27 & 28 Gwynedd Ysgol Ardudwy, Fford y Traeth, Harlech, Gwynedd, LL46 2UH.
 • Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau
 • Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam  – lleoliadau i’w cadarnhau
I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
2. Y Sefydliad Ffiseg: Cefnogaeth ar gyfer digwyddiad Ymgysylltiad Cyhoeddus
Mae’r Sefydliad Ffiseg yn cynnal stondinau rhyngweithiol mewn amryw o ddigwyddiadau. Mae hwn yn gyfle gwych i gefnogi ac i arsylwi sut mae datblygu gweithgareddau sydd yn diddori ystod eang o gynulleidfaoedd. Os gallwch ymuno â nhw am awr neu ddwy yn unrhyw un o’r canlynol, mi wna i anfon eich cynigion at Abi Ashton sydd yn trefnu:
 • Mai 29 - Mehefin 3 : Eisteddfod yr Urdd, Pen-y-Bont
 • Gorffennaf 1 & 2: Tafwyl, Caerdydd
 • Gorffennaf 24 - 27: Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd
 • Awst 26 - 27: Gŵyl Pride Caerdydd
 • Medi 9 - 10: Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe
 • Medi 23 - 24: Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri
 
 
3. Dweud Straeon gyda’r Sefydliad Ffiseg.  
 
Hoffai Abi Ashton glywed gan Lysgenhadon sydd yn ymwneud â ffiseg neu beirianneg (gan gynnwys athrawon, ymchwilwyr neu rai sydd yn gweithio mewn busnes neu ddiwydiant) sydd â diddordeb mewn cymeryd rhan mewn digwyddiadau dweud straeon o amgylch Cymru.
Bydd unrhyw un sydd yn cymeryd rhan yn derbyn hyfforddiant gan eu bod yn awyddus i ehangu sgiliau pobl sydd yn chwilio am ffyrdd newydd i gyfathrebu gyda chynulleidfaoedd o oedolion.

4.  Cemeg yn y Gweithle Dydd Mawrth Gorffennaf 11 9.30am – 2.15pm. Prifysgol Abertawe, Campws Singleton SA2 8PP. 
 
Bydd disgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol yn mynychu’r digwyddiad diddorol yma. Mae cais am Lysgenhadon STEM all gynnig 4 x sesiwn 30 munud ryngweithiol ar bwnc sydd yn ymwneud â chemeg. Nôd y digwyddiad yw i brofi sut mae cemeg yn cael ei gymhwyso yn y byd go iawn ac i gynnig mewnwelediad i wahanol lwybrau gyrfa. Os gallwch gefnogi, cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth.
 
5. Hereford. Clwb Codio Ysgol Gynradd Longtown Hereford HR2 0LG.
Mae’r ysgol yn bwriadu cychwyn Clwb Codio. Mae’r ysgol wedi ei lleoli yn agos iawn at y ffin gyda Chymru ac maent yn cael trafferth cael hyd i gefnogaeth yn lleol. Os oes unrhyw Lysgenhadon STEM o Gymru yn gallu helpu trwy ymweld neu gynnig cyngor gallaf eu rhoi mewn cysylltiad â Juliette Kay ambassadors@worc.ac.uk
 
 
 
 
 1. Meisgyn. Her Greenpower Renishaw Dydd Sadwrn,  Mehefin 24 Parc Busnes Meisgyn CF72 8XY. Bydd croeso mawr i Lysgenhadon STEM yn y digwyddiad diddorol yma. Mae digwyddiadau rasio Greenpower yn anog pobl ifanc i gymeryd diddordeb mewn peirianneg mewn modd hwyliog ac arloesol trwy adeiladu car trydan go iawn a’i rasio. Gall Llysgenhadon STEM fod yno fel mentoriaid i’r timau neu fel beirniaid.
http://www.renishaw.com/en/renishaw-hosts-inaugural-south-wales-greenpower-event--39109  Cysylltwch â Simon Biggs, Swyddog Cyswllt Addysg simon.biggs@renishaw.com
 
 1. Y Barri. Clwb STEM Ysgol Gynradd Cadoxton, Y Barri CF63 2JS.  Mae’r athrawes Hannah Cogbill yn rhedeg Clwb STEM pob dydd Mawrth 3.30 - 4.15pm. Byddai ymweliad gan Lysgennad STEM yn werthfawr iawn I ysbrydoli’r disgyblion. Byddai croeso I Lysgennad STEM ddod ag unryw weithgaredd ar unryw bwnc. I gynnig help, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Penarth. Dod â Gwyddoniaeth a Mathemateg yn fyw. Ysgol Arbennig Headlands, St Augustine’s Rd CF64 1YY. Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon. Mae Kevin Farrow yn chwilio am Lysgenhadon STEM ar gyfer ei ddisgyblion ag anghenion arbennig. Mae’r disgyblion rhwng 14 – 19 oed ac yn gweithio yng Nghyfnod Allweddol 3 – 5. Byddai sesiwn ymarferol gyda gweithdy sydd yn arddangos cymwysiadau gwyddoniaeth / mathemateg mewn bywyd go iawn yn wych. Dylai Llysgenhadon STEM nodi fod gan y disgyblion anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad. Byddai’r ysgol yn gwerthfawrogi unryw help yn fawr iawn. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Caerdydd. Tafwyl. Pabell Wyddoniaeth. Caeau Llandaf Fields Dydd Sadwrn & Sul, Gorffennaf 1 & 2.  Mae angen Llysgenhadon STEM I gefnogi’r Babell Wyddoniaeth yn yr ŵyl yma. Mae gweithgareddau wedi eu darparu ar gyfer teuluoedd. Byddai slot o ddwy awr yn dderbyniol: 10am – 12pm; 12pm – 2pm neu 2pm -4pm. Mae Tafwyl yn ŵyl Gymreig i’r teulu cyfan gyda cherddoriaeth, celf, comedi, bwyd a diod. Os gallwch gefnogi yn ystod un o’r ddau ddiwrnod cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Caerdydd. Ysgol Gynradd St Peters Y Rhath CF24 3SP. Sesiynau STEM / ymweliadau. Mae’r athro Phil Ryan yn awyddus iawn i adeiladu ar ymweliadau diweddar gan Lysgenhadon STEM ac i ddiwydiannau lleol. Dyddiadau’n hyblyg. Hoffai Phil glywed gan Lysgenhadon STEM unigol neu fel grŵp sydd yn gallu cynnig seswin neu ymweliad i gwmni. Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion ym mlwyddyn 4. Os gallwch helpu, cysyltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk  
 
 1. Bae Caerdydd. Landrover Roadshow. Dydd Gwener Mehefin 9 – Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd CF10 4LY
Pwrpas y ‘roadshow’ yw i ennyn diddordeb pobl ifanc yn y gwyddoniaeth a thechnoleg y tu ôl i ymgyrch Prydain am Gwpan America, i’w hysbrydoli i gymeryd y cyfleoedd sydd ar gael iddynt ac i annog cefnogaeth o dîm Land Rover BAR wrth iddynt nesau at y rasus cymhwyso ar gyfer Cwpan America.
Bydd 120 o ddisgyblion 11-14 mlwydd oed yn ymuno â ni ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn canolbwyntio ar STEM a chynaliadwyedd, gan gynnwys sesiwn gwers sydd yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Bydd y disgyblion hefyd yn cael mwynhau profiad ar y dŵr.
Byddwn yn darparu cinio.  
 
0830  Briffio i Bawb
0915  Ysgolion yn dechrau cyrraedd
0930  Croesawu a briffio ysgolion
0945  Disgyblion yn rhannu i grwpiau ar gyfer gweithgareddau’r bore
1200  Amser Cinio
1245  Disgyblion yn rhannu I grwpiau ar gyfer gweithgareddau’r prynhawn
1500  Gwobrwyo a thynnu llun
1515  Ysgolion yn gadael
1530  Diwedd y Dydd
Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM i gefnogi’r digwyddiad hwyliog a hawdd yma. Fy nghyswllt i yw Gabriella.Southwell@1851trust.org.uk
 
 1. Caerdydd. Ysgol Gynradd Rhydypenau Llanishen CF14 0NX. Dylunio cynnyrch, Dyfeisio, Anatomi Dynol. Unrhyw ddyddiad ar ôl hanner tymor. Mae’r athrawes Clarissa Brind yn chwilio am sesiynau arbenigol ar gyfer ei disgyblion. Blwyddyn 3: Anatomi dynol, y system dreulio, esgyrn, y gwaed. Blwyddyn 6: Dyfeisio a Dylunio cynnyrch. Os gallwch helpu gydag un o’r ddau, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
 
 1. Caerdydd. Ysgol Mary Immaculate Ffair Gyrfaoedd Dydd Mercher Gorffennaf 5 10am – 1pm. Gwenfo CF5 5QZ. Mae Cath Thomas yn chwilio am Lysgenhadon STEM a chyflogwyr i gefnogi’r digwyddiad yma. Mi fydd gan ddisgybion blynyddoedd 9 a 10 lyfrau gwaith i’w cwblhau wrth iddyn nw ymweld a chwrdd â Llysgenhadon STEM. Nod y digwyddiad yw i ddilyn ymlaen o Gyfweliadau Ffug ac arholiadu gan gynnig mewnwelediad i fyd STEM. Mae stondin ryngweithiol wastad yn denu. Os am wirfoddoli, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Caerdydd. Ysgol Mary Immaculate Ffug Gyfweliadau Dydd Iau Mehefin 29 9am – 3pm neu faint bynnag o amser y gallwch chi ei sbario. Gwenfo CF5 5QZ Bydd disgyblion blwyddyn 10 yn cael ffug gyfweliadau a byddai Llysgenhadon STEM yn werthfawr iawn fel ‘cyfwelwyr’. Byddwch yn cael cv disgybl ynghyd â rhestr o gwestiynau posib. Bydd disgwyl i chi roi adborth positif a chael sgwrs ynglŷn â gyrfaoedd gyda’r disgyblion. Does dim angen profiad balenorol arno chi. Os am wirfoddoli, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 
 1. Caerffili. Grymoedd, Cadwyni Bwyd, Cynefinoedd, Cylchoedd Bywyd, Cyflyrau Mater. Ysgol Gynradd Cwm Ifor CF83 2PG Unrhyw Ddydd Mawrth – Iau. Mae Andrew Rowlands yn chwilio am sesiynau ar gyfer ei ddisgyblion yn y pynciau hyn:
 • Bl 2: cylchoedd Bywyd
 • Bl 2: Grymoedd
 • Bl 6: Cyflyrau Mater
 • Bl 6: Cadwyni Bwyd / Cynefinoedd
Os gallwch helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Caerdydd. Sesiynau Gwyddoniaeth neu Dechnoleg yn Ysgol Gynradd St Phillip Evans Llanedeyrn CF23 9NX. Mae Matthew O'Brian yn sefydlu clwb gwyddoniaeth/technoleg yn yr ysgol. Byddai’n gwerthfawrogi 2 neu 3 ymweliad y tymor gan Lysgenhadon STEM. Mae’r pwyslais ar unryw fath o gefnogaeth ymarferol fel codio neu sesiynua gwyddoniaeth diddorol. Bydd yn gwerthfawrogi unryw gynigion: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Caerdydd. Ysgol Gynradd Springwood Wythnos STEM (dyddiad i’w gadarnhau). Llanedeyrn Caerdydd CF23 9LS
Bydd wythnos STEM yn cael ei chynnal yn ystod tymor yr haf a bydd disgyblion o bob oed yn rhan o’r gweithgareddau, o’r Meithrin i flwyddyn 6. Byddai Catherine Rees yn gwerthfawrogi Llysgenhdaon STEM all fod yn rhan o’r wythnos a chynnig mewnwelediad i’r pwnc trwy weithgareddau ymarferol. OS gallwch helpu, rhowch wybod i mi pa weithdai gallwch gynnig ynghyd â dyddiadau pan rydych yn rhydd: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 
 1. GALW AM SGYRSIAU STEM YN Y GYMRAEG
Caerdydd. 7.30pm 3ydd nos Lun bob mis. Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd. Mae cynulleidfa aeddfed yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer sgwrs/trafodaeth 45 munud ar unrhyw bwnc STEM neu am eu gwaith mewn STEM. Mae croeso i unrhyw bwnc neu ddisgyblaeth. Os gallwch gefnogi unrhyw fis, mi roi chi mewn cysylltiad â Cerian Angharad: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk  
 
 1. Caerffili. Ymweliadau Clwb STEM Ysgol Y Castell. CF83 1WH. Amser cinio dydd Llun
YSGOL GYMRAEG. Mae Lowri Davies yn cynnal clwb STEM amser cinio dydd Llun. Mae Llysgenhadon sydd wedi ymweld wedi creu argraff gwych ar y plant a’r athrawon. Byddai Lowri yn croesawu mwy o ymweliadau ar unryw ddydd Llun. Mae sesiynau yn 30 – 40 munud a gall unryw bwnc gael ei drafod. Byddai arddangosiad ymarferol yn ddelfrydol. Maent yn hapus i ymestyn profiadau’r plant. Cynigiwch trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Merthyr. Sesiynau STEM i wahanol oedranau gyda dyddiadau hyblyg. Ysgol Gellifaelog Merthyr Tydfil CF47 9TJ
Mae Ysgol Gynradd Gellifaelog yn awyddus iawn i ddatblygu dealltwriaeth athrawon ar sut i gyfathrebu a darparu sesiynau STEM diddorol. Byddai’r Pennaeth, Sally Williams, yn hoffi i athrawon gael gweld sut mae Llysgenhadon STEM yn ymgysylltu â disgyblion. Os gallwch chi gynnig sesiwn ar unryw un o’r pynciau hyn mi wna i eich rhoi mewn cysylltiad gyda Sally: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Blynyddoedd Cynnar:
 • Grymoedd – gwthio/tynnu/cydbwyso
 • Ymchwilio Sain
Blynyddoedd 1&2:
 • Grymoedd
 • Golau, cysgodion a sain
 • Anifeiliaid
CA2 Tiroedd Pellenig
 • Astudiaeth o blanhigion mewn dau gynefin cyferbyniol:
 • Ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio beth sy’n tyfu ac yn byw yn y ddau gynefin; ee heulwen, argaeledd dŵr, tymheredd
 • Anifeiliaid a sut meant wedi addasu i’r cynefinoedd gwahanol .
Y Ddaear
 • Symudiadau dyddiol a blynyddol y Ddaear a sut mae’n effeithio hyd dydd a blwyddyn.
 1. Pontypridd. Ystadegau mewn Bioleg, Geneteg, DNA, PCR. Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd CF38 1RQ.
YSGOL GYMRAEG. Mae Llyr Evans yn chwilio am gefnogaeth i’w ddisgyblion lefel A. Unai gyda gweithgareddau ymarferol ar gyfer DNA neu Eneteg neu gan ystadegydd all egluro peth o’r gwaith ystedegol sydd yn y cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cefnogaeth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk 
 1. Cemeg yn y Gweithle Dydd Mawrth Gorffennaf 11 9.30am – 2.15pm. Prifysgol Abertawe, Campws Singleton SA2 8PP. 
Bydd disgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol yn mynychu’r digwyddiad diddorol yma. Mae cais am Lysgenhadon STEM all gynnig 4 x sesiwn 30 munud ryngweithiol ar bwnc sydd yn ymwneud â chemeg. Nôd y digwyddiad yw i brofi sut mae cemeg yn cael ei gymhwyso yn y byd go iawn ac i gynnig mewnwelediad i wahanol lwybrau gyrfa. Os gallwch gefnogi, cysylltwch â mi am fwy o wybodaeth.
 
 1. Abertawe. Ymweliadau Clwb Gwyddoniaeth: STEM / Codio. Ysgol Pontarddulais SA1 8PD. Unrhyw Ddydd Iau 12:15-13:00.
Mae Michelle Wood yn ceisio Llysgenhadon ar gyfer gweithgareddau gwyddoniaeth neu weithgareddau datrys problemau. Mae disgyblion hefyd yn dysgu Scratch fel rhan o godio. 20 o ddisgyblion CA2 / CA3 yn mynychu. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Abertawe. Her ‘Roller Coaster’. Amgueddfa’r Glannau Abertawe Dydd Mercher Mehefin 28 9.30am - 2.30pm. Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM ddod i gefnogi gweithdy a byddai unrhyw gefnogaeth yn ystod y dydd yn cael ei werthfawrogi. Bydd cinio yn cael ei ddarparu. Bydd disgyblion o Ysgol Pentrehafod yn dylunio ac adeiladu ‘Roller Coaster’ o dan fentoriad Llysgenhadon a bydd Llysgenhadon eraill yn eu beirniadu. Mae’r digwyddiad yma mewn pertneriaeth â Choleg Gŵyr.
 
 1. Llanelli. Diwrnodau Ymgysylltiad Cyflogwyr. Nofer o ysgolion gwahanol yng Ngorffennaf
 
 • Ysgol Coedcae – Dydd Llun Gorffennaf  3 (0900 – 1500)
 • St John Lloyd – Dydd Mawrth Gorffennaf 4 (0930 – 1530)
 • Glan Y Mor – Dydd Iau Gorffennaf 6 (0945 – 1500)
 • Bryngwyn – Dydd Iau Gorffennaf 6 (0845 – 1500)
 • Bryngwyn – Dydd Gwener Gorffennaf 7 (0845 – 1500)
 
Bydd y diwrnod ar ffurf gweithgareddau carwsel gyda gweithdai yn cael eu rhedeg gan fusnesau / sefydliadau. Nod y diwrnod yw rhoi mewnwelediad i ddisgyblion o ddiwydiant a sgiliau cyflogadwyedd.  
 
Gall y sesiwn gynnwys rhai neu bob un o’r canlynol:-
 • Siarad am eich cwmni / sefydliad / diwydiant
 • Manteision gweithio yn y diwydiant yna
 • Taith eich gyrfa chi
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Cyfleon yn y dyfodol
 • Gweithgaredd
Fy nghyswllt i yw Emma Benger emma.benger@careerswales.com
 
 1. Llanelli. Ffug Gyfweliadau Blwyddyn 10. Gwahanol ddyddiadau rhwng Mehefin 27 a Gorffennaf 11. Mae’r ysgolion canlynol yn chwilio am Lysgenhadon STEM i fod yn gyfwelwyr. Os gallwch helpu ar unrhyw un o’r diwrnodau – am ychydig o oriau – mi roi chi mewn cysylltiad ag Aled Evans aled.evans@careerswales.com
 
 • Glan y Mor Porth Tywyn SA16 0AL: Mehefin 27 & 28 (9am-3.30pm)
 • Ysgol Coedcae SA15 1LJ Gorffennaf 5 & 7 (9am-3.30pm)
 • St John Lloyd SA14 8SD Gorffennaf 10 &11  July (9am-3.30pm)
 
 1. Abertawe. 'Dewiswch Eich Dyfodol’ Gŵyl Yrfaoedd Abertawe Prifysgol Abertawe Campws y Bae SA1 8EN. Dydd Mawrth Mehefin 20 9.00 am – 3.00pm. Bydd 2,000 o ddisgyblion o Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn y digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan Gyrfa Cymru. Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM i fod yno i gynrychioli Cyflogwyr neu i roi proffil o’u gyrfa. Bydd cyfle i rwydweithio gydag ysgolion a chyflogwyr eraill. I wirfoddoli, cysylltwch ag Aled Evans aled.evans@careerswales.com 
 
 1. Abertawe. Sesiwn Ffiseg Feddygol Disgyblion Lefel A. Ysgol Gyfun Treforys SA6 6NH. Dyddiad i weddu Llysgennad.
Mae David Meredith yn chwilio am Lysgennad STEM ar gyfer cyflwyno sgwrs / sesiwn ar Ffiseg Meddygol a llwybrau gyrfa. Byddai hyd y sesiwn yn un awr. 8 disgybl yn mynychu’r dosbarth ac mae ganddynt ddiddordeb mewn proffesiynau yn y maes hwn. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Caerfyrddin, Diwrnod Byd Gwaith. Dydd Llun Gorffennaf 10 Ysgol Bro Myrddin
 
YSGOL GYMRAEG Mae Gareth Jones yn trefnu Diwrnod Byd Gwaith i ddisgyblion Blwyddyn 10 cyn eu profiad gwaith. Bydd Llysgenhadon STEM yn cymryd 5 x sesiwn 1 awr gyda 20 o ddisgyblion ymhob un. Byddai her neu dasg ymarferol yn ddelfrydol. cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Abertawe. Ysgol Tŷ Ffynone. Clwb gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 Dydd Llun am 1.20 hyd 2pm.
Mae Karen Wright yn gofyn am Lysgenhadon STEM, yn enwedig gyda chefndir peirianneg ar gyfer sesiwn yn y clwb amser cinio. Mae yn awyddus i ehangu’r clwb i gynnwys prosiectau peirianneg e.e. rhyw fath o glwb Heath Robinson, adeiladu dyfais fecanyddol i ymgymryd â thasg ac ati. Nid oes unrhyw arbenigedd peirianyddol ar gael yn gyffredinol yn yr ysgol hon felly byddai unrhyw help yn cael ei werthfawrogi. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Sir Benfro. Sesiynau gwyddoniaeth. Unrhyw ddyddiad. Ysgol Gynradd Holy Name Abergwaun. SA65 9DF
Mae Abbie Davies yn awyddus i ddod o hyd i arbenigedd a help gydag unrhyw un o’r pynciau hyn:
Dosbarth Un (3 a 4 mlwydd oed)
Tymor 2 – Ein Hunain
Tymor 3 – Cludiant
Dosbarth Tri (5 a 6 mlwydd oed)
Tymor 2 – sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd leol, ee sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn
Tymor 3 – Sut mae Pethau’n Gweithio – sain a golau
Dosbarth Pedwar – (7 ac 8 oed)
Tymor 2 – Y Ddaear Gynaliadwy
Tymor 3 – Y Corff Dynol
Dosbarth Pump – (9 a 10 mlwydd oed)
Tymor 2 – Grymoedd / Trydan
Tymor 3 – Cyd-ddibyniaeth Organebau
Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Abbie drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Y Fflint. Ffair Yrfaoedd. Dydd Gwener Gorffennaf 7 Ysgol St Richard Gwyn Y Fflint CH6 5JZ
Disgyblion Blwyddyn 10 9am – 12pm, Blwyddyn 8 1.15pm – 3.30pm and from 1.15 to 3.30. Nod y digwyddiad yw i godi dyheadau ac i ddangos i bobl ifanc beth gallent ei gyflawni trwy addysg a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar stepen eu drws. Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM fod yno i gynrychioli eu Cyflogwyr neu i sôn am eu Llwybr Gyrfa.
Cynhelir y digwyddiad yn neuadd yr ysgol ac mae’r fformat yn anffurfiol lle bydd gwirfoddolwyr o wahanol sectorau yn siarad gyda grwpiau bach o ddisgyblion gan roi mewnwelediad o’u gyrfa. Fy nhgyswllt yw Lesley Lloyd

2.     Wrecsam. Sesiynau  Peirianneg / Mathemateg / Gwyddoniaeth. Ysgol Black Lane, Long Lane, Pentre Broughton LL11 6BT. Mae Beccy Fox yn chwilio am sesiynau: cyflwyniad neu weithdy ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5/6. Mae 28 o ddisgyblion mewn 2 ddosbarth. Byddai’r sesiwn yn 30 -45 munud, neu’n hirach os oes angen. Byddai Beccy hefyd yn hoffi i ymdrin â sut mae STEM yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol swyddi. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Aberystwyth. Gwyddoniaeth ac Addysg yn y maes. Hoffai’r Llysgennad STEM  Hannah Vallin gysylltu â Llysgenhadon STEM eraill sydd â diddordeb yn ei phrosiect ysgolion newydd. Os oes gennych ddiddordeb yna cysylltwch â Hannah yn: hev1@aber.ac.uk
Mae Hannah yn sefydlu cysylltiad gydag ysgolion lleol i hybu gwyddoniaeth ac addysg o fewn y maes.
 1. Wedi ei lleoli yng Nghanolfan Ymchwil yr Ucheldir Pwllpeiran (rhan o IBERS Prifysgol Aber), mae Hannah yn gwahodd grwpiau bach o ysgolion i’r ganolfan ar gyfer digwyddiadau undydd i weithio gyda’r disgyblion mewn cyfleusterau lab awyr agored yna yn y maes ar gyfer profiad ymarferol.
 2. Er mwyn datblygu’r gwasanaeth yma hoffai Hannah gydweithio gyda Llysgenhadon STEM lleol eraill yn enwedig rhai sydd yn gwneud gwaith tebyg.
 3. Mae Pwllperian wedi ei amgylchynu gan fryniau ac amrywiaeth o gynefinoedd: coedwig, glaswelltir, mawnog. Delfrydol ar gyfer astudiaethau gwaith maes ecolegol. 
 
 1. Aberporth. Cefnogi Ymchwiliad Gwyddoniaeth.Ysgol Gynradd Aberporth, SY43 2DA
YSGOL GYMRAEG Byddai Susan Lewis a’i chyd athrawon yn gwerthfawrogi cymorth i gynllunio ymchwiliad. Mae'r ysgol 5 munud o’r traeth gyda gardd, pwll a digon o ardaloedd awyr agored!
Mae 2 ddosbarth:
Dosbarth Pencartws – blynyddoedd 3 a 4 (27 o ddisgyblion)
Dosbarth Penrodyn – blynyddoedd 5 a 6. (25 o ddisgyblion)
 
Mae blynyddoedd 3 a 4 yn astudio grymoedd a mudiant. 
Mae blynyddoedd 5 a 6 yn astudio Cyd-ddibyniaeth Organebau a Bywyd Dŵr
 
Awgrymiadau am ddyddiau:-
Dydd Iau Mehefin 22
Wythnos Mehefin 26
Dydd Llun Gorffennaf 3
Dydd Gwener Gorffennaf 7
Dydd Mawrth Gorffennaf 11
Dydd Iau Gorffennaf 13 July
Dydd Gwener Gorffennaf 14 
 
1.     Llangors, Aberhonddu. Sesiynau Gwyddoniaeth Cynradd. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB.
Mae Jude Hurne yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer unrhyw un o’r rhain:
·       B3 Symud a tyfu, dannedd a bwyta’n iach.
·       B4 Cynaladwyedd / ailgylchu. (Hefyd unrhyw beth sydd yn ymgysylltu)
·       B5 Golau, sain a thrydan.
·       B6 Iechyd a maeth
Byddem yn gwerthfawrogi gwirfoddolwyr yn yr ysgol fach wledig hon: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Powys. Sesiwn Egni Adnewyddadwy / Biomas  / Tyrbin Gwynt. Ysgol Gynradd Llangynidr Crughywel NP8 1LU.
Mae Claire Watson yn chwilio am Lysgennad i gyflwyno gweithdy neu siarad ar naill ai Ynni Adnewyddadwy, biomas, ynni amgen. Cysylltwch â mi ar: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Cas-gwent. Diwrnod pontio chweched dosbarth. Dydd Llun Gorffennaf 10. Ysgol Cas-gwent NP16 1LR. Mae’r ysgol yn gwahodd Llysgenhadon STEM i gyflwyno sesiynau yn ystod y digwyddiad yma. Mae croeso I bob pwnc STEM: llynedd roedd sgyrsiau gyrfaoedd, arddangosiadau, beioleg, mathemateg a chyfrifiadureg. Bydd y digwyddiad ymlaen 9.15 – 3.15 neu gallwch gynnig fod yno am ran o’r diwrnod. Fy nghyswllt I yw Nicola Dutton. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Crughywel. Synhwyrau. Ysgol Gynradd Crughywel. Crughywel NP8 1DY.
Mae Alison Weaver wedi gofyn am Lysgennad STEM i helpu gyda’r pwnc cyfredol ‘Synhwyrau’
Hoffai Lysgennad sydd yn gallu rhoi sgwrs, gweithdy byr neu weithgaredd ymarferol sydd yn berthnasol i Sain, Blasu, Gweld, Arogl neu Gyffwrdd. Disgyblion 7,8,a 9 oed. Tua 20 ymhob dosbarth. Byddwn yn ddiolchgar am gynigion yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
 1. Trefynwy – Gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Swydd Henffordd. Mehefin 19 – 23. Brampton Abbott Ross on Wye HR9 7DE
Mae gwahoddiad i Lysgenhadon STEM gymeryd rhan yn wythnos wyddoniaeth ysgol gynradd Brampton Abbott. Mae’r ysgol yn awyddus i’r wythnos fod yn ddigwyddiad arbennig ac am gael cymorth Llysgenhadon STEM i’w wneud yn gofiadwy i’r plant.

Gallai Llysgenhadon STEM gynnal gweithdy, siarad mewn gwasanaeth neu mewn grwpiau bach mewn dosbarthiadau. Pynciau delfrydol fyddai newid, tymhorau, hinsawdd, defnyddiau ac ynni.
Oed y disgyblion yw 4 – 11. Ambassadors can select year group of choice.Gall Llysgenhadon STEM ddewis oed y plant maent yn gweithio gyda nhw. Fy nghyswllt yw Juliette Kay. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 
Mae’r Gymdeithas Feioleg Frenhinol yn cynnal cynllun gwobrau cyfathrebu gwyddoniaeth blynyddol ac mae’r gystadleuaeth nawr ar agor am enwebiadau:
Gwobrau Cyfathrebu Gwyddoniaeth Y Gymdeithas Feioleg Frenhinol 2017
 
Ydych chi yn ymchwilydd beiowyddoniaeth sydd yn ymwneud â chyfathrebu gwyddoniaeth? Mae Gwobrau Cyfathrebu Gwyddoniaeth Y Gymdeithas Feioleg Frenhinol yn ôl ar gyfer 2017.
 
Mae’r gystadleuaeth hon ar agor i ymchwilwyr sydd yn gweithio mewn unrhyw sector o feiowyddoniaeth yn y DU gan gynnwys prifysgolion, sefydliadau a diwydiant. Eu nod yw i wobrwyo gwaith estyn allan gan wyddonwyr ifanc ac ymchwilwyr sefydledig er mwyn hysbysu, tanio brwdfrydedd ac ymgysylltu gyda’r cyhoedd.
 
Mae dau gategori o wobrau:
 • Gwobr Ymchwilydd Newydd (£750) – ar agor i ymchwilwyr beiowyddoniaeth sydd ar hyn o bryd yn astudio am radd Meistr/PhD neu yn y flwyddyn gyntaf mewn safle ôl-ddoethuriaeth
 • Gwobr Ymchwilydd Sefydledig (£1,500) – ar agor i ymchwilwyr beiowyddoniaeth sydd y tu hwnt i ran cyntaf eu gyrfa ymchwil, fel y disgrifir yn y categori Ymchwilydd Newydd.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener Mehefin 30 2017.
 
Cysylltwch ag Isabel Brinsden gydag unryw gwetisynnau.
 
Digwyddiad i Lysgenhadon STEM: 

Gweithdy Datblygu rhyngweithiadau ysgol-cyflogwr effeithiol a chynaliadwy
Mae hwn yn weithdy ar y cyd gyda’r IMechE, i ddod at ei gilydd Llysgenhadon STEM sydd yn aelodau o’r IMechE a phartneriaid eraill i gymeryd rhan mewn gweithdy ‘Datblygu rhyngweithiadau ysgol-cyflogwr effeithiol a chynaliadwy’ ar Orffennaf y cyntaf yn Efrog. Er gwybodaeth, mi fyddwn ni’n cysylltu â dros 400 o’r Llysgenhadon STEM IMechE mwyaf gweithgar trwy ebost i’w gwahodd i’r digwyddiad a gallwch weld manylion amdano yma 
Bydd yr IMechE yn defnyddio’r diwrnod fel cyfle i ddangos eu gwaith ac i sicrhau bod Llysgenhadon STEM yn ymwybodol o’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.
Fel rhan o’r diwrnod maent hefyd yn chwilio am Lysgenhadon STEM a chyflogwyr sydd yn fodlon cyflwyno rhai o’r sesiynau. Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw Lysgenhadon STEM/cyflogwyr sydd yn gwneud gwaith gwych yna cysylltwch â Kristian Rumble (K.Rumble@stem.org.uk), sydd yn helpu i gadarnhau cyflwynwyr.
 
Hyfforddiant ychwanegol i Lysgenhadon STEM. Canolfan Genedlaethol Dysgu STEM, Efrog dydd Sadwrn Gorffennaf 1 2017.

Bydd y gweithdy cyffrous a rhyngweithiol yma, dros ddiwrnod cyfan, yn darparu cyfleon i rannu a dysgu am yr amrywiaeth o ffyrdd y mae Llysgenhadon STEM yn gweithio gydag ysgolion i ysbrydoli mwy o ddysgwyr i mewn i yrfaoedd STEM. 
Yn ystod y dydd, bydd cyfle i ddarganfod mwy am bortffolio gwasanaethau Rhwydwaith Genedlaethol Dysgu STEM gan gynnwys sut i gyrchu adnoddau arlein i fwyhau, cefnogi a datblygu partneriaethau ysgol-cyflogwr.
Bydd y gweithdy yn rhoi cyfle i ddathlu eich cysylltiad â rhaglen Llysgennad STEM y DU gan roi cyfle i rannu eich dulliau o ymgysylltu a helpu i lunio gweledigaeth y rhaglen yn y dyfodol.
Nod y diwrnod yw i:

1)    Datgelu ehangder y profiad a'r cyfle i ymgysylltu Llysgenhadon STEM peirianneg gydag ysgolion, a nodi’r potensial am gysylltiadau pellach
2)   Benderfynu ar safbwyntiau ar sut i gyflawni ymgysylltiad cyflogwyr gwell, mwy effeithiol  mewn ysgolion drwy ystyried cryfderau a gwendidau mewn arfer cyfredol 
3)    Dysgu sut i gael mynediad at hyfforddiant ac adnoddau pellach gan STEM Learning – gan gynnwys Hybiau Llysgennad STEM, partneriaethau dysgu gwyddoniaeth a ffynonellau eraill o gymorth.
4)    Mynychwyr i ddatblygu cynlluniau gweithredu unigol o gamau nesaf.
Bydd y gweithdy yn digwydd o 9.00am tan 3.30pm. Mae’n rhad ac am ddim ac mae llety dros nos i’w gael nos Wener Mehefin 30. Gellir hefyd rhoi cymorth gyda costau teithio. Nodwch: dim ond costau tocyn tren 2il ddosbarth ymlaen llaw y gellir eu hawlio.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma: https://www.stem.org.uk/cpd/383736/developing-effective-and-sustained-school-employer-interactions-invitation-only
 
 


 
Twitter
Facebook
Website

Gweld Gwyddoniaeth / See Science

8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD

02920 344727  www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk  ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

You can update your preferences or unsubscribe from this list