Cylchlythry Llysgenhadon STEM Ionawr 2017

Annwyl Llysgenhadon,

Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob Llysgenhadon STEM, diolch i chi unwaith eto eich cymorth gwych yn 2016. Mae'r cylchlythyr yn awr yn cael ei anfon gan MailChimp, peidiwch a’i labelu fel 'post sothach' yn eich mewnflwch!
Carwn atgoffaf Llysgenhadon STEM i sicrhau eich bod yn cofnodi neu yn ein diweddaru ni gyda  eich 'gweithgareddau' Llysgenhadon STEM fel eich bod yn cael  eich cydnabod gyda Tystysgrifau Cyflawniad yn ystod y flwyddyn, byddai'n drueni i chi golli y wobr hon oherwydd nad ydych  yn cofnodi gweithgaredd.

Cymerwch olwg ar y nifer o geisiadau cyffrous sydd ar gael rhwng Ionawr - Mawrth 2017

Sian Ashton 
Cydlynnydd Lllysgenhadon STEM
sian.ashton@gweld-gwyddoniaeth.co.uk 
Llysgenhadon  STEM Cymru

Newyddion STEM diweddaraf

 Gwobrau STEM Learning.

Yn Nhŷ'r Arglwyddi ym mis Tachwedd roeddem yn falch o gael bod yn westeion yn y Gwobrau Ysbyrdoliaeth STEM Learning gyda ein Llysgenhadon STEM: Mark Jones (DVLA) Susan Jones (Tata Steel) a Rhea Smith (GE Aviation). Mae'r gwobrau yn cydnabod ymroddiad a chyflawniad mewn sawl categori. Enwebwyd Susan Quirk o Ysgol Glan y Mor Porth Tywyn i Wobr Arweinyddiaeth STEM  Joan Sjøvoll  ac enillodd y wobr. Llongyfarchiadau mawr i bob un gafodd ei enwebu ac i Susan Quirk. Mae  nifer o Lysgenhadon STEM wedi cefnogi ei disgyblion mewn prosiectau, cystadlaethau a gweithgareddau STEM. 

Llwyddiant Wythnos STEM.mewn Ysgol Gynradd
Cefnogwyd Ysgol Gynradd Oldcastle ym Mhenybont ar Ogwr acYsgol Gynradd yr  Eglwys Newydd Caerdydd gan lawer o Lysgenhadon STEM yn ystod eu hwythnosau STEM ym mis Tachwedd. Ymhlith y sesiynau yn Oldcastle oedd: Alun Armstrong yn modelau pont Peirianneg, Mark Smith Seryddiaeth a Ffiseg, Luke Griffiths (British Airways) Spectrum Technologies ac Aberthaw Power yn trefnu ymweliadau safle. Mynychais innau gyda gweithdy cemeg. Mae athrawon wedi trefnu yr ymweliad yn dda, gyda disgyblion hŷn yn helpu fel cynorthwywyr i bob Llysgennad. Meddai'r Pennaeth, Jeremy Thomson: Mae plant yn caru yr amrywiaeth o sesiynau sydd wedi eu cynnig ac roedd yn galonogol gweld plant yn mwynhau dysgu mewn amgylchedd ysgogol. Ni allaf ddiolch digon bawb a roddodd o'u hamser i wneud hwn yn brofiad mor bleserus i'r plant.

Cynhaliodd Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd Wythnos STEM  gan wahodd 9 o Lysgenhadon STEM i’r ysgol gyda gweithgareddau sy'n amrywio o 'Sut cafodd y  medalau ar gyfer y Gemau Olympaidd eu gwneud” i “Patrymau cwsg”, Pontydd, Awyrofod a Ceir Tanwydd. Dywedodd Sophie Davies 'Byddwn yn gwahodd yr holl Lysgenhadon nôl mewn ar amrantiad, nhw oedd y gwahaniaeth gwirioneddol a wnaeth yr wythnos yn llwyddiant'
 

 

 

Clwb Gwyddoniaeth Cynradd

Bu Ysgol Y Castell yng Nghaerffili yn rhedeg clwb gwyddoniaeth bob wythnos. Croesawodd yr athrawes  Lowri Jones  y  Llysgennad STEM, Dr Rob Orford Prif Wyddonydd yn Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Cyflwynodd Rob y disgyblion i strwythur y galon a swyddogaeth calonnau. Calonnau  defaid oedd yn cael eu defnyddio  a chafodd y  disgyblion gyfle i archwilio calon dyranedig gan ddefnyddio menig tafladwy. Cafodd gweithdy Rob ei drin yn sensitif ac yn llawn gwybodaeth. Dywedodd yr athrawes Lowri Jones fod hyn yn gymorth enfawr yn ei hamcanion i gyffroi y disgyblion ym ryfeddodau gwyddoniaeth. 

Cynhadledd CSC Stadiwm Dinas Caerdydd.

Mynychodd dros 250 o ddisgyblion gynhadledd yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gyda’r  nod o gynyddu nifer sy'n manteisio ar ieithoedd tramor. Bu’r Llysgenhadon STEM Dr Jon Bloom, Barbara Brown, Alex Persin Hamilton, Javier Sierra a Chris Squire yn cyflwyno eu sesiynau ymgysylltu eu hunain. Defnyddio Ffrangeg i gyfrif manau tar ar ddail, Sbaeneg mewn Peirianneg, Ffrangeg ac Almaeneg mewn gyrfaoedd a  Ffrangeg mewn Peirianneg Awyrennau. Roedd adborthyr athrawon a’r disgyblion yn galonogol iawn:
amrywiaeth mawr o weithdai. Mae ein disgyblion yn mwynhau cymryd rhan. 'Roeddwn wrth fy modd' 10/10, 'Awesome' 'Perffaith ar gyfer ein disgyblion
Chris Squire a Jon Bloom oedd yn  cyflwyno y prif areithiau.

Cyfleoedd mewn ysgolion
Gogledd Cymru
  1. Wrecsam. ‘Hyfforddiant Dewch ar Anturiaeth Beirianneg’ Dydd Gwener 13 Ionawr 14:00-16:30 Techniquest Glyndwr
    I gofrestru eich diddordeb mewn mynychu'r digwyddiad hwn, byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Hannah Marubbi, Cynorthwy-ydd Prosiect yn Techniquest Glyndŵr: hannah.marubbi@tqg.org.uk
    Ariennir y prosiect gan y o Gronfa “Ingenious” yr Academi Beirianneg Frenhinol, ac mae yn anelu at gysylltu y cyhoedd gyda pheirianwyr lleol a'u gwaith. Rydym yn chwilio am beirianwyr i gydweithio ag ar y prosiect hwn, a all ein helpu i ddatblygu gweithgareddau ac ymuno â ni mewn digwyddiadau cymunedol ar draws Gogledd Cymru i hyrwyddo eu gwaith ac yn ysbrydoli pobl i feddwl am berthnasedd peirianneg yn eu bywydau bob dydd.
     
Sir Benfro a Cheredigion
Sir Benfro. STEM - Sesiwn Iaith tramor (Ffrangeg neu unrhyw iaith) Dydd Gwener 20 Ionawr neu dydd  Iau 27 Ionawr am. Ysgol Syr Thomas Picton SA68 2NX
Mae Dianne Howman wedi clywed am yr effaith y mae y sesiynau hyn yn eu  oddi wrth ei chydweithwyr ym myd addysg. Mae Dianne yn chwilio am Lysgennad STEM i gyflwyno 2 sesiwn o 1 awr yr un ar y naill dyddiad. Mae y disgyblion ym Mlwyddyn 9,ac mae  Dianne yn awyddus fod y bechgyn yn ymwybodol o'r fantais o sgil iaith dramor. Dyma y cais cyntaf o Sir Benfro ar gyfer STEM – IMT. Bydd  cynigion o gefnogaeth yncael eu derbyn yn  ddiolchgar ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Sir Benfro. sesiynau Gwyddoniaeth. Unrhyw Dyddiadau bosibl. Enw Sanctaidd Abergwaun Cynradd. SA65 9DF
Athrawes Abbie Davies yn awyddus i ddod o arbenigedd am help gydag unrhyw un o'r pynciau hyn:
Dosbarth Un (3 a 4 mlwydd oed hen)
Tymor 2 - Ein Hunain
Tymor 3 - Cludiant
Dosbarth Tri (5 a 6 mlwydd oed)
Tymor 2 - sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd lleol, ee sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn
Tymor 3 - Sut mae Pethau'n Gweithio - sain a golau
Dosbarth Pedwar - (7 ac 8 oed)
Tymor 2 - Y Ddaear Gynaliadwy
Tymor 3 - Y Corff Dynol
Dosbarth Pump - (9 a 10 mlwydd oed)
Tymor 2 - Grymoedd / Trydan
Tymor 3 - Cyd-ddibyniaeth Organebau
Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Abbie drwy ambassadors@see-science.co.uk
Aberystwyth. Ffair Gyrfaoedd Dydd Mawrth 28 Chwefror, 2017 Prifysgol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Aberystwyth SY23 3DE
Bydd mwy na 300 o ddisgyblion CA3 / CA4 o Ganolbarth Cymru a Cheredigion yn mynychu'r digwyddiad hwn. Gofynnir Lysgenhadon STEM i arddangos llawer o lwybrau gyrfa mewn cyflogaeth STEM. Prentisiaethau i gymwysterau graddedig. Tablau a stondinau a ddarperir. Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Rebecca Flanagan drwy ambassadors@see-science.co.
 
De Canolbath a Dwyrain Cymru
Port Talbot. STEM – Dydd gyrfaoedd a ieithoedd. 27 Ionawr,  Ysgol Gyfun Dyffryn , Margam  SA13 2SN
Mae Carolyn Mainwaring yn chwilio am Lysgenhadon sy'n gallu cynnig sesiynau ar y fantais o iaith dramor wedi ei gyfuno â chymhwyster STEM  lefel A neu uwch. Bydd disgyblion ym Ml 9. Cysylltwch gyda  cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 
Pen y bont ar Ogwr. STEM - Sesiwn Sbaeneg. Ionawr 2017. Ysgol Gyfun Pencoed De Cymru CF35 5LZ
Mae Jo Morgan yn chwilio am Lysgennad STEM â sgiliau iaith Sbaeneg ar gyfer 2 sesiwn. i ddisgyblion Blwyddyn 9 a Blwyddyn 10/11. Mae Jo yn dymuno hyrwyddo y fantais o gael iaith dramor mewn gyrfa STEM. Mae'r disgyblion yn awyddus i gymryd Sbaeneg ar lefel TGAU ond nid oes ganddynt wybodaeth am agweddau rhyngwladol o fyd gwaith. Maent yn awyddus i dynnu sylw at sut y mae gyrfa mewn STEM yn gallu arwain at lawer o gyfleoedd sydd â sgil iaith ychwanegol. Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Jo drwy  cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
10. Pen  y bont ar Ogwr. Diwrnod Gwyddoniaeth 
Pen  y bont ar Ogwr. Diwrnod Gwyddoniaeth Cynradd  Diwrnod Trosglwyddo. Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017. Ysgol Gyfun Bryntirion CF31 4QR
Bob blwyddyn, mae'r ysgol yn cynnal diwrnod trosglwyddo i ddisgyblion cynradd Blwyddyn 6, gan eu cyflwyno i wyddoniaeth trwy gyfres o sesiynau. Maent yn croesawu unrhyw bwnc STEM – byddai arddangosfa ymarferol neu ryngweithiol yn well neu sgwrs ddiddorol. Mae 5 Sesiwn  30 munud yn cael eu trefnu. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
Casnewydd. Ffair Gyrfaoedd. Dydd Iau 16 Chwefror 2017. Ysgol Basaleg Casnewydd NP10 8NF
Byddai Patricia Williams yn croesawu presenoldeb Llysgenhadon STEM i gynrychioli gyrfaoedd mewn STEM yn y digwyddiad. Bydd manylion am amseroedd yn cael eu darparu yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd y fformat byrddau  / stondinau yn y neuadd gyda mynediad i drydan ar gais. Mae croeso i chi gyniig cymorth drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Casnewydd. Sesiwn Trydan Bl 5 a 6. Ionawr 2017. Ysgol Gynradd St Julians Casnewydd NP19 7PB
Mae Louise Robinson yn chwilio am sesiwn gyda arddangosiad ymarferol ar drydan. Maent wedi benthyg generadur Van Der Graaff a byddem wrth ein bodd i archwilio gwahanol ffyrdd o ddangos trydan statig  a cherrynt  yn ogystal â chylchedau. Cynnig cefnogaeth, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Llangors Aberhonddu. sesiynau gwyddoniaeth Cynradd. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB
Mae Jude Hurne yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer unrhyw un o'r rhain:
B3 Symud a thyfu, dannedd a bwyta'n iach.
B4 Cynaladwyedd / ailgylchu. (Hefyd unrhyw beth ymgysylltu)
B5 Golau, sain a thrydan.
B6 Iechyd a maeth
Byddai gwerthfawrogi gwirfoddolwyr yn yr ysgol fach wledig. Cysylltwch gyda  cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
Abertawe a De Orllewin Cymru
Abertawe. Tŷ Ffynone. Clwb gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn  7 ac 8 . Dydd Llun rhwng  1.20 a 2pm
Mae Karen Wright yn gofyn am  Lysgenhadon STEM, yn enwedig rhai gyda chefndir peirianneg ar gyfer sesiwn yn y clwb amser cinio. Mae’n gobeithio ehangu'r clwb i gynnwys prosiectau peirianneg e.e. rhyw fath o glwb Heath Robinson, adeiladu dyfais fecanyddol i ymgymryd â thasg ac ati byddai unrhyw sesiwn yn help  gan nad oes  arbenigedd peirianyddol ar gael yn gyffredin yn yr ysgol hon. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 
Abertawe. Tŷ Ffynone. Clwb gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn  7 ac 8 . Dydd Llun rhwng  1.20 a 2pm
Mae Karen Wright yn gofyn am  Lysgenhadon STEM, yn enwedig rhai gyda chefndir peirianneg ar gyfer sesiwn yn y clwb amser cinio. Mae’n gobeithio ehangu'r clwb i gynnwys prosiectau peirianneg e.e. rhyw fath o glwb Heath Robinson, adeiladu dyfais fecanyddol i ymgymryd â thasg ac ati byddai unrhyw sesiwn yn help  gan nad oes  arbenigedd peirianyddol ar gael yn gyffredin yn yr ysgol hon. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

 Abertawe. STEM sesiynau cwricwlwm neu Clwb STEM. Hydref - Gwanwyn. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Bryn Tawe Penlan SA5 7BU
Allwch chi gynorthwyo Rhiannon Williams gyda sesiwn ar gyfer ei disgyblion ar unrhyw un o'r rhain?
Blwyddyn 7
HT4 - STEM HT - ynni adnewyddadwy
HT5 - Hylifau Solidau a Nwyon
HT6 - Cymysgeddau - o bosibl  swyddog yr heddlu fforensig ???
Blwyddyn 8
HT4 - Wythnos Wyddoniaeth - Pwnc i'w drafod
HT5 - Bwyd
HT6 - Defnyddio ynni
blwyddyn 9
HT4 - Iechyd.
Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

13. Confensiwn Gyrfaoedd a Sgiliau Llanelli Sir Gaerfyrddin Parc y Scarlets 14 a 15 o Fawrth 2017 mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr, yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru
Bydd hyd at 4,500 o ddisgyblion Blwyddyn 9, Blwyddyn 10 a Blwyddyn 12 o yn cael eu gwahodd. Eleni byddwn yn gallu cynnig mwy o amser i'r myfyrwyr yn y ganolfan fel y gallant dreulio mwy o amser gyda phob Llysgennad / Cyflogwr. Bydd myfyrwyr sydd yn dysgu yn y cartref ac israddedigion blwyddyn gyntaf yn mynychu hefyd. Bydd lluniaeth a phecyn cinio yn cael ei ddarparu. Byddai eich presenoldeb ar y naill ddydd yn cael ei groesawu Archebwch gyda mi ar
cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Caerdydd a De Ddwyrain Cymru

Clwb Sadwrn Sorrell ' Braw y Bwyd Prydeinig'. Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, 200 Western Ave, Caerdydd CF5 2YB
Oes gennych chi ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth, Iechyd a Bwyd? Os felly bydd y rhaglen hon yn hwyl i chi. Mae  angen  siaradwyr ar ddydd Sadwrn 18 Chwefror 10:00-1:00 Dydd Sadwrn 8 Ebrill 10:00-1:00 a Dydd Sadwrn 27 Mai 10:00-1:00
Erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd pan mae yna achosion iechyd y cyhoedd neu ddychryn mawr? Mae mwy iddi na byddech yn ei feddwl. Bydd y rhaglen hon yn gwneud i chi feddwl am y prosesau sy'n digwydd a phwy sy'n gysylltiedig. Beth yw'r ymateb iechyd y cyhoedd, pa fath o r waith labordy fyddai'n cael ei wneud a pham; beth sy'n digwydd yn y gwneuthurwr bwyd i reoli braw a sut maent yn ei atal? Sut mae'r corff yn ymateb i'r bwyd rydym yn ei fwyta a pha fwydydd y gall helpu a niweidio ein systemau amddiffyn naturiol? yn y corff Bydd y rhaglen yn 'ymarferol' a rhyngweithiol gan gynnwys ymweliadau â gwneuthurwr bwyd a 'fab lab'. Y cyswllt yw  Natalie Ray. Cysylltwch gyda
cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Caerdydd. ‘Supress the Mess’. Hyfforddiant a a chymorth i Lysgenhadon STEM .
Mae ‘Supress the Mess’yn gêm fwrdd addysgol a ddatblygwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i egluro i  gyfranogwyr sut mae tiwmorau yn dechrau a datblygu a sut y gall canser gael ei drin. Mewn geiriau eraill, mae ‘Supress the Mess’yn anelu at symleiddio canser a dechrau sgyrsiau am y clefyd cyffredin hwn sy'n cael ei weld yn aml fel pwnc tabw.
I hybu datblygu a gwerthuso y gem  addysgol, rydym yn chwilio am lysgenhadon STEM i gymryd y gêm, defnyddio y gêm gyda cynulleidfa a ddewiswyd ac yn darparu adborth helaeth i'r tîm ‘Supress the Mess’. Mae'r gêm yn cael ei deilwra ar hyn o bryd i'w defnyddio gyda myfyrwyr Safon Uwch, er ein bod yn awyddus i werthuso ei ddefnyddio gydag amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Byddai'r holl help yn dderbyniolr, ac nid oes angen i chi fod yn arbenigwr mewn bioleg canser. Y nod yw datblygu arf addysgol hunangynhaliol. Os ydych yn teimlo y gallech chi helpu, cysylltwch â fi a byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Karen Reed Anfonwch eich cynigion drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

23. Pontypridd Sesiynau Cyfweliad Ffug i fyfyrwyr Ysgol Gyfun Bryn Celynnog Beddau CF38 2AE Blwyddyn 11. Dydd Mercher 25, Dydd Iau 26, Dydd Gwener 27 Ionawr, 2017, 9.30am - 1.15pm
Os gallwch gynorthwyo ar unrhyw ddiwrnod byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Simon Cogan, Dirprwy Bennaeth a Chydlynydd Gyrfaoedd yn yr ysgol, gan nodi y diwrnod Example Mae enghreifftiau o gwestiynau ac awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau ar gael. Anfonwch eich cynigion drwy
cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Trecelyn. Ysgol Trecelyn NP11 5FR. Ebrill / Mai neu fis Mehefin / Gorffennaf. Blwyddyn 10 sgwrs gan beirianwyr lleol
 Mae Julia Morgan yn ceisio peirianwyr o bob cefndir i gyflwyno sgwrs ar Beirianneg,. Anfonwch eich cynigion drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


 

Tonypandy.Sesiwn Gofod neu Daeareg. Ionawr-Mawrth. Ysgol Iau Penygraig CF40 1LW
Mae Michelle Francis yn chwilio am Lysgennad STEM ar gyfer sesiynau ar y Gofod (unrhyw agwedd) neu Ddaeareg. Mae ei disgyblion yn CA2
  rhwng 7 - 10 oed. Mae arnynt angen 3 neu 4 sesiwn er mwyn i’r holl dosbarth i gymryd rhan. Byddai rhai gweithdai ymarferol yn ddelfrydol . Anfonwch eich cynigion drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

LAB mewn LORI at draws Cymru

Lab mewn Lori ar draws Cymru. Cynnigir costau teithio i Lysgenhadon STEM

Amserlen y Gwanwyn
Un o'r gweithgareddau STEM mwyaf poblogaidd, Lab mewn lori, bydd angen
  Llysgenhadon STEM yn yr ysgolion hyn. Cewch eich hyfforddi cyn i'r sesiynau ddechrau. Mae'r holl arbrofion yn CA3. Am fwy o wybodaeth am y Lab ewch i : http://www.labinalorry.org.uk/
Dewiswch eich ysgol a'r dyddiad.
10 Ionawr a 11 Ionawr Ysgol Emrys ap Iwan Abergele LL22 7HE
18-20 Ionawr Ysgol yr Archesgob McGrath , Oak Tree Way, Pen-y-Bont ar Ogwr CF31 2DN
24 Ionawr a 25 Campws Bae Abertawe, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8EN.
8 Chwefror a 9
  Chwefor Ysgol Uwchradd Castell Alun,Hope LL12 9PY
14 Chwefror a 15 Chwefror Ysgol Gyfun Coedcae, Heol Trostre, Llanelli, SA15 1LJ.
16 Chwefror Ysgol Uwchradd Llanidloes Powys SY 18 6EX
7 Mawrth, 8 a 9b Mawrth Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd SA61 3NX
Digwyddiad Hwb
  14 Mawrth a 15 Mawrth, Prifysgol Bangor Ffordd Deiniol LL57 2TQ
1 Mawrth Digwyddiad Hwb, Coleg Menai, Ynys Môn. LL77 7HY
28 Mawrth, 29 & 30 Mawrth
  Ysgol Uwchradd Caerdydd, Caerdydd CF23 6WG
Gallaf eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford ar
cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gwobrau y Sefydliad Ffiseg

Mae Gwoabau IOP yn cydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth mewn pobl a thimau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol  i ffiseg. Mae'r alwad am enwebiadau ar gyfer 2017 ar agor nawr. Mae y Gwobrau yn awr ar agor tan 31 Ionawr 2017.
Mae
Medal a Gwobr newydd Lise Meitner   am gyfraniadau nodedig i ymgysylltu â'r cyhoedd o fewn ffiseg.
Mae y Fedal a Gwobr Somerville am gyfraniadaui unigolyn eithriadol  ar ddechrau eu gyrfa  sydd ymgysylltu â'r cyhoedd o fewn ffiseg.
Enwebu: http://www.iop.org/about/awards/index.html Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses enwebu neu'r newidiadau i'r rhaglen wobrwyo, cysylltwch âg awards@iop.org
 
 
 
 
Twitter
Facebook
Website
Ein cyfeiriad yw :
Gweld Gwyddoniaeth  8 'Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD
Eisiau newid sut ydych yn derbyn y wybodaeth yma?
You can update your preferences or unsubscribe from this list