Cylchlythyr Llysgenhadon STEM  Ebrill 2017
Annwyl Lysgennad STEM
Mae misoedd Mawrth ac Ebrill wedi bod yn brysur iawn gyda nifer o Lysgenhadon yn cymeryd rhan mewn digwyddiadau STEM  yn ystod  Wythnos Wyddoniaeth Prydain a digwyddiadau Big Bang. Dyma luniau o'r Gemau Ymenydd  rhyfeddol a ddenodd 3,000 o ymwelwyr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Gellir gweld y meddygon anhygoel   Emma-Lane a Yhnell, gyda'u sioe ar gyfathrebu newro-dderbynyddion. Bu Lisa Kinnavane  hefyd yn gwenud argraff ar ymwelwyr gyda'r effaith  gadair grebachu  anhygoel  - enghraifft  arbernnig o Lysgennad yn ymgysylltu  ac yn arddangos!

Gyda diolch am eich holl gyfraniadau y mis hwn


Sian
Cynnwys
Newyddion Cyfleoedd mewn ysgolion

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth os ydych chi   wedi ymweld a ysgol neu eich bod wedi cymeryd rhan mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.Mae eich adborth yn hynod werthfawr ac rydym yn gwerthgawrogi  bob cymorth

Newyddion STEM  diweddaraf
 

Digwyddiadau Big Bang Gogledd a De Cymru

Cynhaliwyd y digwyddiadau clodfawr yma eleni ar Fawrth 28ain yn Venue Cymru, Llandudno ac ar Ebrill 3ydd yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Bu disgyblion Bl12 yn arddangos prosiectau ymchwil, heriau datrys problemau a osodwyd gan gyflogwyr. Mae disgyblion yn gweithio ar y prosiect am dros 3 mis o dan fentoriaeth partner o ddiwydiant neu academia. Mae hwn yn brofiad o ansawdd uchel i ddisgyblion ac roedd safon y prosiectau eleni yn uchel gyda pob un yn cael Gwobr CREST Aur yn ogystal ag achrediad Big Bang.
Roedd 24 o dimau wedi cyflwyno eu gwaith yn Llandudno a 77 o dimau yn Abertawe. Mae Llysgenhadon STEM yn chwarae rôl arwyddocaol yn y digwyddiad yma fel mentorau tîm ac fel beirniaid ar gyfer gwobrau CREST a Big Bang.
Ymunodd Llysgenhadon Alistair Hughes a Paul Johnson gyda Keith Jones yn y Gogledd I asesu’r Gwobrau CREST Aur tra bu Rhian Ashton a David Hargreaves yn brysur yn nigwyddiad De Cymru. “Roedd safon y prosiectau a’r sgyrsiau gyda’r disgyblion yn drawiadol. Roedd yn brofiad gwerthfawr i’r disgyblion ac roedd yn fraint cwrdd â thimau mor fedrus.”Rhian Ashton
Roedd disgyblion Ysgol Caergybi wedi eu henwebu am dair allan o saith o wobrau yng nghystadleuaeth Big Bang ac fe enillon nhw’r wobr am y “Prosiect gyda’r Potensial Masnachol Mwyaf”, oedd wedi ei noddi gan Lywodraeth Cymru. Ar ben hynny, aeth y disgyblion â’r tlws am yr enillwyr cyffredinol ar y diwrnod sydd yn golygu y byddan nhw’n mynd i rownd derfynol y Big Bang yn yr NEC yn 2018.
Dywedodd y Llysgennad STEM, June Strydhorst, am lwyddiant y myfyrwyr: “Mae’r myfyrwyr wedi gwneud gwaith gwych yn dod i fyny efo datrysiad real, gwerthfawr. Mae prosiectau fel hyn yn gyfleoedd gwych i ddangos beth yw STEM mewn gwirionedd a’r ystod o yrfaoedd sydd ar gael i bobl ifanc.”
Bu’r Llysgennad STEM, Mark Lewney yn cyflwyno ei sioe ‘Rock Guitar in 11 dimensions’ a mynychodd llawer o Lysgenhadon STEM y digwyddiad ar ran eu cyflogwyr.  
Ymhlith y Llysgenhadon STEM oedd yn Fentoriaid roedd:
·         Natasha Kahrbanda Mott Macdonald: Coleg Llandrillo & Ysgol Bassaleg
·         Dr Dave Perkins & Cameron Gray Prifysgol Bangor: Ysgol Uwchradd Eirias ac Ysgol Glan Clwyd
·         Helen Lloyd – Kerfoot Airbus: Coleg Cambria & Ysgol Alun
·         Dylan Herbert Scottish Power: Ysgol Syr Hugh Owen
·         June Strydhorst, Steve Evans  BAE Systems : Ysgol Caergybi
·         Jessica Jones Sony: Ysgol Gyfun Cynffig
·         David Emm ARUP:  Coleg Caerdydd a’r Fro
·         Emilie Bilbie PDR: Ysgol Howells
·         Laura Harvey, Rafid Marzan, Alex Mesny GE Aviation: Ysgolion Uwchradd Llanishen & Eglwys Newydd
·         Paul Lindsay Aerospace Wales: Ysgol Plasmawr
·         Simon Biggs Renishaw: Ysgolion Haberdashers & Monmouth
·         Delwyn Morgan General Dynamics: Ysgol Gyfun Trefynwy
·         Dr Ian Mabbett Prifysgol Abertawe: Ysgol Tregŵyr
Llongyfarchiadau i Ysgol Caerybi, Ysgol Alun, Ysgol Monmouth, Haberdashers, Coleg Caerdydd a’r Fro ac Ysgol Cynffig oedd I gyd yn enillwyr yn eu categoriau.
Unrhyw Lysgennad STEM sydd â diddordeb mewn cefnogi ysgol ar gyfer digwyddiad 2018, holwch yma: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


 

Sesiwn Dosbarth Meistr: Y Tywydd gyda Steve Hoselitz yn Ysgol Y Ffin

Mae Steve wedi bod yn weithgar fel Llysgennad STEM ers mis Ionawr 2014. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi datblygu cyfres o weithdai wedi'u teilwra ar gyfer Ysgolion Cynradd yn ogystal â mynychu sesiynau Ysgolion Uwchradd, Lab mewn Lori a diwrnodau cynefino Chweched Dosbarth.
Roedd Wythnos Wyddoniaeth Ysgol Y Ffin yn cael ei yrru gan riant Liz Neal, cyn Fferyllydd, oedd yn awyddus i wahodd Llysgenhadon STEM i’r ysgol.
Mynychais weithgaredd Sesiynau Tywydd Steve ar Mawrth16. Roedd y sesiwn yn wych, doniol a diddorol. Wedi para 2 awr, roedd yn cynnwys cyflwyniad i'r tymhorau a'r tywydd ac yna gweithgaredd ymarferol ar y cylchred ddŵr. Rhoddodd y disgyblion ychydig o ddŵr cynnes mewn bag clo zip, a’i roi ar rheiddiadur i ddangos anweddiad a chyddwysiad. Yna bu trafodaeth ar gywirdeb rhagfynegi’r tywydd ac yna fideos o dywydd eithafol.
Roedd y disgyblion wrth eu boddau a gofynnwyd llawer o gwestiynau heriol i Steve.
‘Heb y seswin yma bydden i ddim yn gwybod sut i drin y pwnc yma.’ Athrawes yn gwestiynau heriol i Steve.
‘Heb y seswin yma bydden i ddim yn gwybod sut i drin y pwnc yma.’ Athrawes yn Ysgol Y Ffin.
Diolchodd Jamie Hallett, Prifathro hapus iawn, i Ysgol Y Ffin.
Diolchodd Jamie Hallett, Prifathro hapus iawn, i Steve a cyflwynodd rai o’r disgyblion rodd iddo.
Gan ddyfynnu yn y wasg leol Ychwanegodd Jamie "Mae'r wythnos wedi bod yn anhygoel. Mae cymuned yr ysgol gyfan wedi gweithio gyda'i gilydd i ddod ag ystod eang o brofiadau i'r plant gan wella eu dysgu a'u gorwelion. Rydym mor falch o'r ffordd y mae'r plant yn cymryd rhan ac yn arbennig yr holl blant sy'n ymwneud ag arwain a dogfennu'r wythnos ".
Mae gan Steve lawer o geisiadau ar gyfer ail-ymweliadau a byddai’n croesawu unrhyw Lysgennad STEM i ymuno ag ef mewn gweithdy i ennill profiad.
 
Wythnos STEM Euraidd yn Ysgol Gynradd Golden Grove

Gwnaeth Hannah Harries gais am gefnogaeth gan Lysgenhadon STEM yn ystod Wythnos Gwyddoniaeth. Roedd yr ysgol yn lwcus i gael ymweliadau gan Vasilis Katsapis a Syed Ali o RWE Npower a David Ramsey, sydd â BSc mewn Astudiaethau Amgylcheddol.
Bu Vasilis a Syed yn cynnal 3 sesiwn i 90 o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 ar Drydan gan ganolbwyntio ar Gynhyrchu Pŵer a Chyfarpar Diogelu Personol. Aethant ag efelychydd gyda nhw i’r ysgol i arddangos cynhyrchu pŵer trydanol.
 
Bu David yn cynnal 2 weithdy: Tyfiant a Datblygiad (2 sesiwn) a Cynaliadwyedd (2 sesiwn wedi eu addasu ar gyfer Blwyddyn 2). Dangosodd David ei arbenigedd trwy allu anelu pwnc anodd at ddisgyblion ifanc iawn. Roedd yr adborth gan Hannah yn wych ac rydym yn ddiolchgar iddi hi am y lluniau.
 
“Diolch yn fawr iawn am ein rhoi ni mewn cysylltiad gyda pawb. Roeddent i gyd yn hyfryd ac wedi ffitio i mewn i’r ysgol yn dda ac roedd y plant wedi mwynhau’r sesiynau.” Hannah Harries
 
‘Diolch Sian, mae hi mor dda i glywed bod ein hymdrech a’n amser wedi ei werthfawrogi cymaint!
O’m hochr i, gallaf ddweud fy mod wedi mwynhau yn fawr ac rwyf nawr yn edrych ymlaen at y cyfle cyfleus nesaf.’ Vasilis
‘Aeth y diwrnod yn dda. Roedd y staff a’r plant yn grêt.’ David Ramsey
 
 
 
BioCymru Canolfan y Mileniwm

BioCymru yw cynhadledd fawr Cymru yn sectorau Gwyddorau Bywyd a Fferyllol. Yn ystod y digwyddiad eleni roedd peilot o sesiwn rhwydweithio rhwng myfyrwyr a Llysgenhadon STEM.
Daeth 80 o ddisgyblion o Ysgolion Uwchradd Llanishen a Garth Olwg i gwrdd â’r
Llysgenhadon STEM Jon Bloom, Steve Capper, Emma Dalton, Penny Owen and Mihil Patel.
Bu Llysgenhadon STEM yn symud o un grŵp i’r llall ac yn trafod eu gwahanol lwybrau gyrfa o fewn y Gwyddorau Bywyd. Roedd yr adborth gan y disgyblion yn gadarnhaol, ‘Mae cwrdd â’r modelau rôl yma wedi bod yn fuddiol iawn. Mae gweld sut mae cemeg a bioleg yn ffitio gyda’i gilydd a sut mae’n datblygu yn ddefnyddiol. Rydw i eisiau gyrfa mewn gwyddoniaeth ac mi wnes i fwynhau.’ Disgybl o Ysgol Uwchradd Llanishen.           
https://twitter.com/hashtag/BioWales2017?src=hash
Cyfleoedd mewn ysgolion
Abertawe a Gorllewin Cymru

1. Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.

Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

·         Mai 3 a 4 Ysgol Heolddu, Bargoed. CF81 8XL

·         Mai 9, 10 ac 11 Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

·         Mai 24 a 25 Ardal Penybont, lleoliad i’w gadarnhau

·         Mai 26 Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB.

·         Mehefin 7 wythnos yn Sir Benfro – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 12 wythnos ym Mhowys – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 27 wythnos yng Ngwynedd – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i’w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

2.Abertawe. Ymweliadau Clwb Gwyddoniaeth: STEM / Codio. Ysgol Pontarddulais SA1 8PD. Unrhyw Ddydd Iau 12:15-13:00.

Mae Michelle Wood yn ceisio Llysgenhadon ar gyfer gweithgareddau gwyddoniaeth neu weithgareddau datrys problemau. Mae disgyblion hefyd yn dysgu Scratch fel rhan o godio. 20 o ddisgyblion CA2 / CA3 yn mynychu. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Abertawe. Sesiwn Ffiseg Feddygol Disgyblion Lefel A. Ysgol Gyfun Treforys SA6 6NH. Dyddiad i weddu Llysgennad.

Mae David Meredith yn chwilio am Lysgennad STEM ar gyfer cyflwyno sgwrs / sesiwn ar Ffiseg Meddygol a llwybrau gyrfa. Byddai hyd y sesiwn yn un awr. 8 disgybl yn mynychu’r dosbarth ac mae ganddynt ddiddordeb mewn proffesiynau yn y maes hwn. Os gallwch chi gynnig ymweliad cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

4. Abertawe. Ysgol Tŷ Ffynone. Clwb gwyddoniaeth i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 Dydd Llun am 1.20 hyd 2pm.

Mae Karen Wright yn gofyn am Lysgenhadon STEM, yn enwedig gyda chefndir peirianneg ar gyfer sesiwn yn y clwb amser cinio. Mae yn awyddus i ehangu’r clwb i gynnwys prosiectau peirianneg e.e. rhyw fath o glwb Heath Robinson, adeiladu dyfais fecanyddol i ymgymryd â thasg ac ati. Nid oes unrhyw arbenigedd peirianyddol ar gael yn gyffredinol yn yr ysgol hon felly byddai unrhyw help yn cael ei werthfawrogi. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

5. Dros Gymru gyfan: Rwy'n Wyddonydd ac Rwy'n Beiriannydd - rhoi cyfle i ysgolion siarad â gwyddonwyr a pheirianwyr ar-lein. Cystadlaethau ar-lein ar gyfer gwyddonwyr a pheirianwyr, lle mae'r myfyrwyr yn cael beirniadu. Mae'r digwyddiadau yn cael eu rhannu i wahanol barthau, felly mae  gwyddonwyr sy'n gweithio yn yr un maes yn herio eu gilydd. Mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau, cael sgyrsiau byw 30 munud, ac yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd neu beiriannydd i ennill £500 i'w wario ar ymgysylltiad  STEM.

“I'm a Scientist, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imascientist.org.uk
“I'm a Engineer, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imanengineer.org.uk
Darllenwch fwy am ein parthau Mehefin fan hyn

Dyddiad cau i gofrestru : Dydd Mawrth 2 Mai5
 

6.Arolwg aseswyr Gwobrau CREST
Mae'r cynllun Gwobrau CREST yn lansio porth ar-lein newydd i'w gwneud yn haws i athrawon a myfyrwyr i gofrestru a prosesu eu Gwobrau CREST.
O'r hydref hwn, bydd asesiad allanol o'r holl wobrau CREST arian ac aur yn cael ei reoli ar-lein am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn edrych i recriwtio cronfa o aseswyr CREST ar-lein, a fyddai yn asesu prosiectau CREST Arian ac Aur o bell.
Ar hyn o bryd mae'r BSA yn ceisio adborth gan unigolion a allai fod â diddordeb mewn bod yn asesydd, er mwyn helpu i sgôp i fyny rôl a siapio ein hymgyrch recriwtio.
Os oes modd i chi lenwi arolwg byr ar-lein, byddai eich adborth yn hynod o werthfawr
https://www.surveymonkey.co.uk/r/crest-awards-assessor-survey


7. Pontypridd. Ystadegau mewn Bioleg, Geneteg, DNA, PCR. Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd CF38 1RQ.
YSGOL GYMRAEG. Mae Llyr Evans yn chwilio am gefnogaeth i’w ddisgyblion lefel A. Unai gyda gweithgareddau ymarferol ar gyfer DNA neu Eneteg neu gan ystadegydd all egluro peth o’r gwaith ystedegol sydd yn y cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cefnogaeth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 


 
Caerdydd a'r Fro
Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.

Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

·         Mai 3 a 4 Ysgol Heolddu, Bargoed. CF81 8XL

·         Mai 9, 10 ac 11 Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

·         Mai 24 a 25 Ardal Penybont, lleoliad i’w gadarnhau

·         Mai 26 Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB.

·         Mehefin 7 wythnos yn Sir Benfro – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 12 wythnos ym Mhowys – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 27 wythnos yng Ngwynedd – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i’w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Caerffili. Grymoedd, Cadwyni Bwyd, Cynefinoedd, Cylchoedd Bywyd, Cyflyrau Mater. Ysgol Gynradd Cwm Ifor CF83 2PG Unrhyw Ddydd Mawrth – Iau

Mae Andrew Rowlands yn chwilio am sesiynau ar gyfer ei ddisgyblion yn y pynciau hyn:

·         Bl 2: cylchoedd Bywyd

·         Bl 2: Grymoedd

·         Bl 6: Cyflyrau Mater

·         Bl 6: Cadwyni Bwyd / Cynefinoedd

Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn ambassadors@see-science.co.uk

3. Caerffili. Ymweliadau Clwb STEM Ysgol Y Castell. CF83 1WH. Amser cinio dydd Llun
YSGOL GYMRAEG. Mae Lowri Davies yn cynnal clwb STEM amser cinio dydd Llun. Mae Llysgenhadon sydd wedi ymweld wedi creu argraff gwych ar y plant a’r athrawon. Byddai Lowri yn croesawu mwy o ymweliadau ar unryw ddydd Llun. Mae sesiynau yn 30 – 40 munud a gall unryw bwnc gael ei drafod. Byddai arddangosiad ymarferol yn ddelfrydol. Maent yn hapus i ymestyn profiadau’r plant. Cynigiwch trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

4. Penarth. Dod â Gwyddoniaeth a Mathemateg yn fyw. Ysgol Arbennig Headlands, St Augustine’s Rd CF64 1YY. Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon.

Mae Kevin Farrow yn chwilio am Lysgenhadon STEM ar gyfer ei ddisgyblion ag anghenion arbennig. Mae y disgyblion rhwng 14 – 19 oed ac yn gweithio yng Nghyfnod Allweddol 3 – 5. Byddai sesiwn ymarferol gyda gweithdy yn wych yn arddangos cymwysiadau gwyddoniaeth / mathemateg mewn bywyd go iawn. Dylai Llysgenhadon STEM nodi fod gan y disgyblion anghenion emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad. Byddai’r ysgol yn gwerthfawrogi unryw help yn fawr iawn. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

5. Clwb Sadwrn Sorrell ‘Y Braw Bwyd Mawr Prydeinig’  Dydd Sadwrn Mai 27 10.00 – 1.00. Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, 200 Western Ave, Caerdydd CF5 2YB

Mae Natalie Ray yn chwilio am Lysgennad STEM o’r maes Diogelwch Bwyd neu o’r Diwydiant Bwyd i drafod eu gwaith neu i ddod ag arddangosiad rhyngweithiol i’r Clwb. Mae myfyrwyr yn dilyn cwrs ymarferol a rhyngweithiol sydd yn cynnwys ymweliadau i wneuthurwr bwyd a ‘lab wych’. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6.  Sesiynau Gwyddoniaeth neu Dechnoleg yn Ysgol Gynradd St Phillip Evans Llanedeyrn CF23 9NX.

Mae Matthew O'Brian yn sefydlu clwb gwyddoniaeth/technoleg yn yr ysgol. Byddai’n gwerthfawrogi 2 neu 3 ymweliad y tymor gan Lysgenhadon STEM. Mae’r pwyslais ar unryw fath o gefnogaeth ymarferol fel codio neu sesiynua gwyddoniaeth diddorol. Bydd yn gwerthfawrogi unryw gynigion: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
7.  ‘Supress the Mess’. Hyfforddiant a chymorth i Lysgenhadon STEM.

Mae ‘Supress the Mess’ yn gêm fwrdd addysgol a ddatblygwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i arddangos i gyfranogwyr pam a sut mae tiwmorau yn dechrau a datblygu a sut y gall canser gael ei drin. Mae ‘Supress the Mess’ yn anelu at symleiddio canser a dechrau sgyrsiau am y clefyd cyffredin hwn sy’n cael ei weld yn aml fel pwnc tabw.

I hybu datblygu a gwerthuso yr adnodd addysgol, rydym yn chwilio am lysgenhadon STEM i gymryd y gêm, defnyddio y gêm gyda cynulleidfa a ddewiswyd a darparu adborth helaeth i’r tîm. Byddant yn ddiolchgar iawn am yr holl help, ac nid oes angen i chi fod yn arbenigwr mewn bioleg canser. Y nod yw datblygu arf addysgol hunangynhaliol. Os ydych yn teimlo y gallech chi helpu, cysylltwch â fi ac mi fyddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Karen Reed cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Dros Gymru gyfan: Rwy'n Wyddonydd ac Rwy'n Beiriannydd - rhoi cyfle i ysgolion siarad â gwyddonwyr a pheirianwyr ar-lein. Cystadlaethau ar-lein ar gyfer gwyddonwyr a pheirianwyr, lle mae'r myfyrwyr yn cael beirniadu. Mae'r digwyddiadau yn cael eu rhannu i wahanol barthau, felly mae  gwyddonwyr sy'n gweithio yn yr un maes yn herio eu gilydd. Mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau, cael sgyrsiau byw 30 munud, ac yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd neu beiriannydd i ennill £500 i'w wario ar ymgysylltiad  STEM.

“I'm a Scientist, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imascientist.org.uk
“I'm a Engineer, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imanengineer.org.uk
Darllenwch fwy am ein parthau Mehefin fan hyn

Dyddiad cau i gofrestru : Dydd Mawrth 2 Mai5

9. .Arolwg aseswyr Gwobrau CREST
Mae'r cynllun Gwobrau CREST yn lansio porth ar-lein newydd i'w gwneud yn haws i athrawon a myfyrwyr i gofrestru a prosesu eu Gwobrau CREST.
O'r hydref hwn, bydd asesiad allanol o'r holl wobrau CREST arian ac aur yn cael ei reoli ar-lein am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn edrych i recriwtio cronfa o aseswyr CREST ar-lein, a fyddai yn asesu prosiectau CREST Arian ac Aur o bell.
Ar hyn o bryd mae'r BSA yn ceisio adborth gan unigolion a allai fod â diddordeb mewn bod yn asesydd, er mwyn helpu i sgôp i fyny rôl a siapio ein hymgyrch recriwtio.
Os oes modd i chi lenwi arolwg byr ar-lein, byddai eich adborth yn hynod o werthfawr
https://www.surveymonkey.co.uk/r/crest-awards-assessor-survey


10. Pontypridd. Ystadegau mewn Bioleg, Geneteg, DNA, PCR. Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd CF38 1RQ.
YSGOL GYMRAEG. Mae Llyr Evans yn chwilio am gefnogaeth i’w ddisgyblion lefel A. Unai gyda gweithgareddau ymarferol ar gyfer DNA neu Eneteg neu gan ystadegydd all egluro peth o’r gwaith ystedegol sydd yn y cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cefnogaeth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

11.Casnewydd. Tymor yr Haf. Cefnogaeth Gwyddoniaeth Ysgol Gynradd St Woolos, Stow Hill. NP20 4DW.

Mae Abi Watkins yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar y pynciau hyn. Mae disgyblion yn gweithio mewn dosbarthiadau o 30, byddai sesiynau ymarferol rhyngweithiol fod yn ddelfrydol os yn bosibl:

·         Sut mae fy nghorff yn gweithio Bl 3 a 4?

·         Ffiseg Bl 4 a 5

·         Bywyd Dŵr Bl 5 a 6

Dyma’r cais cyntaf gan yr ysgol – cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

12.Gweithdy Gêm. Bob dydd Mercher 1pm – 3pm.

Mae Coleg y Fro Caerdydd ac yn chwilio am Lysgennad STEM i redeg rhai clybiau côd ar ôl y Nadolig, un neu fwy o ymweliadau unrhyw ddydd Mercher yn cael ei groesawu. Cynigiwch yma cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

Gogledd Cymru
1.Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.

Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

·         Mai 3 a 4 Ysgol Heolddu, Bargoed. CF81 8XL

·         Mai 9, 10 ac 11 Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

·         Mai 24 a 25 Ardal Penybont, lleoliad i’w gadarnhau

·         Mai 26 Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB.

·         Mehefin 7 wythnos yn Sir Benfro – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 12 wythnos ym Mhowys – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 27 wythnos yng Ngwynedd – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i’w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Wrecsam. Sesiynau  Peirianneg / Mathemateg / Gwyddoniaeth. Ysgol Black Lane, Long Lane, Pentre Broughton LL11 6BT.
Mae Beccy Fox yn chwilio am sesiynau: cyflwyniad neu weithdy ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5/6. Mae 28 o ddisgyblion mewn 2 ddosbarth. Byddai’r sesiwn yn 30 -45 munud, neu’n hirach os oes angen. Byddai Beccy hefyd yn hoffi i ymdrin â sut mae STEM yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol swyddi. Os gallwch chi helpu cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

3. Dros Gymru gyfan: Rwy'n Wyddonydd ac Rwy'n Beiriannydd - rhoi cyfle i ysgolion siarad â gwyddonwyr a pheirianwyr ar-lein. Cystadlaethau ar-lein ar gyfer gwyddonwyr a pheirianwyr, lle mae'r myfyrwyr yn cael beirniadu. Mae'r digwyddiadau yn cael eu rhannu i wahanol barthau, felly mae  gwyddonwyr sy'n gweithio yn yr un maes yn herio eu gilydd. Mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau, cael sgyrsiau byw 30 munud, ac yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd neu beiriannydd i ennill £500 i'w wario ar ymgysylltiad  STEM.

“I'm a Scientist, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imascientist.org.uk
“I'm a Engineer, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imanengineer.org.uk
Darllenwch fwy am ein parthau Mehefin fan hyn

Dyddiad cau i gofrestru : Dydd Mawrth 2 Mai

4. Arolwg aseswyr Gwobrau CREST
Mae'r cynllun Gwobrau CREST yn lansio porth ar-lein newydd i'w gwneud yn haws i athrawon a myfyrwyr i gofrestru a prosesu eu Gwobrau CREST.
O'r hydref hwn, bydd asesiad allanol o'r holl wobrau CREST arian ac aur yn cael ei reoli ar-lein am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn edrych i recriwtio cronfa o aseswyr CREST ar-lein, a fyddai yn asesu prosiectau CREST Arian ac Aur o bell.
Ar hyn o bryd mae'r BSA yn ceisio adborth gan unigolion a allai fod â diddordeb mewn bod yn asesydd, er mwyn helpu i sgôp i fyny rôl a siapio ein hymgyrch recriwtio.
Os oes modd i chi lenwi arolwg byr ar-lein, byddai eich adborth yn hynod o werthfawr
https://www.surveymonkey.co.uk/r/crest-awards-assessor-survey

 

 

Rhondda Cynon Taf, Pen y Bont at Ogwr a Thorfaen
1.Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.

Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

·         Mai 3 a 4 Ysgol Heolddu, Bargoed. CF81 8XL

·         Mai 9, 10 ac 11 Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

·         Mai 24 a 25 Ardal Penybont, lleoliad i’w gadarnhau

·         Mai 26 Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB.

·         Mehefin 7 wythnos yn Sir Benfro – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 12 wythnos ym Mhowys – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 27 wythnos yng Ngwynedd – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i’w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Sesiynau STEM i wahanol oedranau gyda dyddiadau hyblyg. Ysgol Gellifaelog Merthyr Tydfil CF47 9TJ

Mae Ysgol Gynradd Gellifaelog yn awyddus iawn i ddatblygu dealltwriaeth athrawon ar sut i gyfathrebu a darparu sesiynau STEM diddorol. Byddai’r Pennaeth, Sally Williams, yn hoffi i athrawon gael gweld sut mae Llysgenhadon STEM yn ymgysylltu â disgyblion. Os gallwch chi gynnig sesiwn ar unryw un o’r pynciau hyn mi wna i eich rhoi mewn cysylltiad gyda Sally

Blynyddoedd Cynnar:

·         Grymoedd – gwthio/tynnu/cydbwyso

·         Ymchwilio Sain

Blynyddoedd 1&2:

·         Grymoedd

·         Golau, cysgodion a sain

·         Anifeiliaid

CA2 Tiroedd Pellenig

·         Astudiaeth o blanhigion mewn dau gynefin cyferbyniol:

·         Ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio beth sy’n tyfu ac yn byw yn y ddau gynefin; ee heulwen, argaeledd dŵr, tymheredd

·         Anifeiliaid a sut meant wedi addasu i’r cynefinoedd gwahanol .

Y Ddaear

·         Symudiadau dyddiol a blynyddol y Ddaear a sut mae’n effeithio hyd dydd a blwyddyn.

3.  Digwyddiad Gyrfaoedd Cam Nesaf. 6 Ebrill 3.30 -5.30 pm Ysgol Uwchradd Bishop Hedley CF47 9AN.

Mae’r digwyddiad wedi ei anelu at ddisgyblion blwyddyn 11 sydd yn dewis eu pynciau lefel A. Bydd cyflogwyr a Llysgenhadon STEM yn dangos/trafod cyfleoedd yn eu proffesiwn nhw i rai dros 16 oed. Os am gynnig bod yno, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4.Porth. STEM – Sesiwn Ffrangeg neu Sbaeneg. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Sirol Porth Porth Rhondda Cynon Taf CF39 0BS

Mae pob disgybl yn dysgu Ffrangeg. Mae blwyddyn 7 ac 8 yn dysgu Sbaeneg hefyd. Byddai Angharad Williams yn croesawu sesiwn sydd yn cyfuno STEM ac un o’r ieithoedd hyn. Y ffocws ar gyfer Ffrangeg fyddai disgyblion Blwyddyn 9. Mae gweithdy sampl ar gael. Anfonwch unrhwy gynigion i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

4. Dros Gymru gyfan: Rwy'n Wyddonydd ac Rwy'n Beiriannydd - rhoi cyfle i ysgolion siarad â gwyddonwyr a pheirianwyr ar-lein. Cystadlaethau ar-lein ar gyfer gwyddonwyr a pheirianwyr, lle mae'r myfyrwyr yn cael beirniadu. Mae'r digwyddiadau yn cael eu rhannu i wahanol barthau, felly mae  gwyddonwyr sy'n gweithio yn yr un maes yn herio eu gilydd. Mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau, cael sgyrsiau byw 30 munud, ac yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd neu beiriannydd i ennill £500 i'w wario ar ymgysylltiad  STEM.

“I'm a Scientist, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imascientist.org.uk
“I'm a Engineer, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imanengineer.org.uk
Darllenwch fwy am ein parthau Mehefin fan hyn

Dyddiad cau i gofrestru : Dydd Mawrth 2 Mai

5. Arolwg aseswyr Gwobrau CREST
Mae'r cynllun Gwobrau CREST yn lansio porth ar-lein newydd i'w gwneud yn haws i athrawon a myfyrwyr i gofrestru a prosesu eu Gwobrau CREST.
O'r hydref hwn, bydd asesiad allanol o'r holl wobrau CREST arian ac aur yn cael ei reoli ar-lein am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn edrych i recriwtio cronfa o aseswyr CREST ar-lein, a fyddai yn asesu prosiectau CREST Arian ac Aur o bell.
Ar hyn o bryd mae'r BSA yn ceisio adborth gan unigolion a allai fod â diddordeb mewn bod yn asesydd, er mwyn helpu i sgôp i fyny rôl a siapio ein hymgyrch recriwtio.
Os oes modd i chi lenwi arolwg byr ar-lein, byddai eich adborth yn hynod o werthfawr
https://www.surveymonkey.co.uk/r/crest-awards-assessor-survey


6. Pontypridd. Ystadegau mewn Bioleg, Geneteg, DNA, PCR. Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd CF38 1RQ.
YSGOL GYMRAEG. Mae Llyr Evans yn chwilio am gefnogaeth i’w ddisgyblion lefel A. Unai gyda gweithgareddau ymarferol ar gyfer DNA neu Eneteg neu gan ystadegydd all egluro peth o’r gwaith ystedegol sydd yn y cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth ac i gynnig cefnogaeth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

Sir Benfro
1.Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.

Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

·         Mai 3 a 4 Ysgol Heolddu, Bargoed. CF81 8XL

·         Mai 9, 10 ac 11 Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

·         Mai 24 a 25 Ardal Penybont, lleoliad i’w gadarnhau

·         Mai 26 Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB.

·         Mehefin 7 wythnos yn Sir Benfro – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 12 wythnos ym Mhowys – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 27 wythnos yng Ngwynedd – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i’w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Sesiynau gwyddoniaeth. Unrhyw ddyddiad. Ysgol Gynradd Holy Name Abergwaun. SA65 9DF

Mae Abbie Davies yn awyddus i ddod o hyd i arbenigedd a help gydag unrhyw un o’r pynciau hyn:

Dosbarth Un (3 a 4 mlwydd oed)

·         Tymor 2 – Ein Hunain

·         Tymor 3 – Cludiant

Dosbarth Tri (5 a 6 mlwydd oed)

·         Tymor 2 – sut mae pobl yn effeithio ar yr amgylchedd leol, ee sbwriel, llygredd dŵr, llygredd sŵn

·         Tymor 3 – Sut mae Pethau’n Gweithio – sain a golau

Dosbarth Pedwar – (7 ac 8 oed)

·         Tymor 2 – Y Ddaear Gynaliadwy

·         Tymor 3 – Y Corff Dynol

Dosbarth Pump – (9 a 10 mlwydd oed)

·         Tymor 2 – Grymoedd / Trydan

·         Tymor 3 – Cyd-ddibyniaeth Organebau

Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Abbie drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

 

3. Dros Gymru gyfan: Rwy'n Wyddonydd ac Rwy'n Beiriannydd - rhoi cyfle i ysgolion siarad â gwyddonwyr a pheirianwyr ar-lein. Cystadlaethau ar-lein ar gyfer gwyddonwyr a pheirianwyr, lle mae'r myfyrwyr yn cael beirniadu. Mae'r digwyddiadau yn cael eu rhannu i wahanol barthau, felly mae  gwyddonwyr sy'n gweithio yn yr un maes yn herio eu gilydd. Mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau, cael sgyrsiau byw 30 munud, ac yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd neu beiriannydd i ennill £500 i'w wario ar ymgysylltiad  STEM.

“I'm a Scientist, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imascientist.org.uk
“I'm a Engineer, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imanengineer.org.uk
Darllenwch fwy am ein parthau Mehefin fan hyn

Dyddiad cau i gofrestru : Dydd Mawrth 2 Mai

4.Arolwg aseswyr Gwobrau CREST
Mae'r cynllun Gwobrau CREST yn lansio porth ar-lein newydd i'w gwneud yn haws i athrawon a myfyrwyr i gofrestru a prosesu eu Gwobrau CREST.
O'r hydref hwn, bydd asesiad allanol o'r holl wobrau CREST arian ac aur yn cael ei reoli ar-lein am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn edrych i recriwtio cronfa o aseswyr CREST ar-lein, a fyddai yn asesu prosiectau CREST Arian ac Aur o bell.
Ar hyn o bryd mae'r BSA yn ceisio adborth gan unigolion a allai fod â diddordeb mewn bod yn asesydd, er mwyn helpu i sgôp i fyny rôl a siapio ein hymgyrch recriwtio.
Os oes modd i chi lenwi arolwg byr ar-lein, byddai eich adborth yn hynod o werthfawr
https://www.surveymonkey.co.uk/r/crest-awards-assessor-survey

Powys a Cheredigion
 
1.Lab mewn Lori. Cymru gyfan. Dyddiadau isod.

Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd. Cewch eich hyfforddi cyn i’r sesiynau ddechrau.  Mae croeso i Lysgenhadon STEM gydag unryw gefndir. Disgyblion CA3. Byddwch yn gweithio gyda tîm Lab mewn Lori ynghŷd â Llysgenhadon STEM eraill. Costau teithio ar gael. Am fwy o wybodaeth: www.labinalorry.org.uk

·         Mai 3 a 4 Ysgol Heolddu, Bargoed. CF81 8XL

·         Mai 9, 10 ac 11 Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

·         Mai 24 a 25 Ardal Penybont, lleoliad i’w gadarnhau

·         Mai 26 Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB.

·         Mehefin 7 wythnos yn Sir Benfro – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 12 wythnos ym Mhowys – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Mehefin 27 wythnos yng Ngwynedd – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 4 wythnos yng Nghymoedd y De – lleoliadau i’w cadarnhau

·         Gorffennaf 11 wythnos yn Wrecsam – lleoliadau i’w cadarnhau

I ddangos diddordeb, cysylltwch â Sian yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Sesiwn Egni Adnewyddadwy / Biomas  / Tyrbin Gwynt. Ysgol Gynradd Llangynidr Crughywel NP8 1LU.

Mae Claire Watson yn chwilio am Lysgennad i gyflwyno gweithdy neu siarad ar naill ai Ynni Adnewyddadwy, biomas, ynni amgen. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3.Crughywel. Synhwyrau. Ysgol Gynradd Crughywel. Crughywel NP8 1DY.

Mae Alison Weaver wedi gofyn am Lysgennad STEM i helpu gyda’r pwnc cyfredol ‘Synhwyrau’

Hoffai Lysgennad sydd yn gallu rhoi sgwrs, gweithdy byr neu weithgaredd ymarferol sydd yn berthnasol i Sain, Blasu, Gweld, Arogl neu Gyffwrdd. Disgyblion 7,8,a 9 oed. Tua 20 ymhob dosbarth. Byddwn yn ddiolchgar am gynigion yn  cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

4. Llangors, Aberhonddu. Sesiynau Gwyddoniaeth Cynradd. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB.

Mae Jude Hurne yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM ar gyfer unrhyw un o’r rhain:

·         B3 Symud a tyfu, dannedd a bwyta’n iach.

·         B4 Cynaladwyedd / ailgylchu. (Hefyd unrhyw beth sydd yn ymgysylltu)

·         B5 Golau, sain a thrydan.

·         B6 Iechyd a maeth

Byddem yn gwerthfawrogi gwirfoddolwyr yn yr ysgol fach wledig hon.Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


5. Dros Gymru gyfan: Rwy'n Wyddonydd ac Rwy'n Beiriannydd - rhoi cyfle i ysgolion siarad â gwyddonwyr a pheirianwyr ar-lein. Cystadlaethau ar-lein ar gyfer gwyddonwyr a pheirianwyr, lle mae'r myfyrwyr yn cael beirniadu. Mae'r digwyddiadau yn cael eu rhannu i wahanol barthau, felly mae  gwyddonwyr sy'n gweithio yn yr un maes yn herio eu gilydd. Mae'r myfyrwyr yn gofyn cwestiynau, cael sgyrsiau byw 30 munud, ac yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd neu beiriannydd i ennill £500 i'w wario ar ymgysylltiad  STEM.

“I'm a Scientist, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imascientist.org.uk
“I'm a Engineer, get me out of here” - 12-23 Mehefin
imanengineer.org.uk
Darllenwch fwy am ein parthau Mehefin fan hyn

Dyddiad cau i gofrestru : Dydd Mawrth 2 Mai
 

6. Arolwg aseswyr Gwobrau CREST
Mae'r cynllun Gwobrau CREST yn lansio porth ar-lein newydd i'w gwneud yn haws i athrawon a myfyrwyr i gofrestru a prosesu eu Gwobrau CREST.
O'r hydref hwn, bydd asesiad allanol o'r holl wobrau CREST arian ac aur yn cael ei reoli ar-lein am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn edrych i recriwtio cronfa o aseswyr CREST ar-lein, a fyddai yn asesu prosiectau CREST Arian ac Aur o bell.
Ar hyn o bryd mae'r BSA yn ceisio adborth gan unigolion a allai fod â diddordeb mewn bod yn asesydd, er mwyn helpu i sgôp i fyny rôl a siapio ein hymgyrch recriwtio.
Os oes modd i chi lenwi arolwg byr ar-lein, byddai eich adborth yn hynod o werthfawr
https://www.surveymonkey.co.uk/r/crest-awards-assessor-survey

Mwy o gyfleoedd i ysbrydoli  pobl ifanc
 
Diwrnodau Agored Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd  
Dydd Gwener Mehefin 23 & Dydd Sadwrn Mehefin 24 2017
 
Mae tocynnau am ddim ond rhaid bwcio ar https://cumedicine2017.eventbrite.co.uk.
 
Er wedi ei anelu'n bennaf at ddarpar fyfyrwyr, mae gennym raglen cyfochrog ar gyfer rhieni, gwarcheidwaid, athrawon ac ymgynghorwyr gyrfaoedd a byddem wrth ein bodd pe baech am ymuno â ni hefyd, naill ai yn unigol neu gyda myfyriwr.
 
Mae llefydd yn brin ac rydym yn disgwyl iddynt fynd yn gyflym. I sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg i fod yn bresennol, rydym yn gofyn i fyfyrwyr os gwelwch yn dda fwcio am ddim ond UN o'r ddau ddiwrnod yn unig ac i beidio dod â mwy nag un person gyda nhw. Mae croeso i fyfyrwyr ddod ar eu pen eu hunain ac mae croeso hefyd i athrawon neu rieni fod yn bresennol heb fyfyrwyr
 
 
Wedi ei leoli ar gampws Parc y Mynydd Bychan, mae'r rhaglen i fyfyrwyr yn cynnwys elfennau allweddol o ddod yn feddyg, gyda sgyrsiau ar ein proses ddethol, bywyd fel meddyg, cyllid ar gyfer eu gradd meddygol, Dysgu Seiliedig ar Achos a phanel holi ac ateb yn ogystal â gweithdai sy'n cwmpasu Sgiliau Clinigol,  Canolfan Efelychu, bywyd fel myfyriwr meddygol, Cyfweliadau Lluosog Mini (MMIs) ac ysgrifennu eu datganiad personol. Byddwn hefyd yn rhoi cinio a digon o gyfle iddyn nhw siarad â'n myfyrwyr am sut y mae hi go iawn yn yr ysgol feddygol.
 
Mae gwahoddiad i bob darpar fyfyriwr ddod ag un rhiant, gwarcheidwad neu athro gyda nhw ac mae rhaglen diwrnod cyfan fydd yn delio gyda’r rhan fwyaf o’r pynciau yma ond yn edrych ar sut y gallen nhw, a ni, gynnig cefnogaeth. (Bydd cinio wedi ei ddarparu.) 
 
Cymunedau G2G  

Angen gweithwyr rhan amser, hyblyg a gwirfoddolwyr

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn y gymuned? Oherwydd y galw rydym yn edrych am fwy o unigolion brwdfrydig sydd eisiau gweithio gyda LEGO InnovationMinecraft Education neu helpu i Gefnogi Dysgwyr. Byddwn yn darparu ystod o hyfforddiant I’ch helpu I ddatblygu a gwella eich sgiliau.
Oes gennych chi ddiddordeb? Llenwch y ffurflen arlein neu ebostiwch eich cv i info@g2gcommunities.org. Galwch Moira ar 01745 33 44 82 am fwy o fanylion neu i drafod ein cyfleoedd gwaith gwych.
Cymerwch olwg ar ein tîm o staff lleol sydd wrth eu bodd yn eu gwaith ac mi welwch eu bod yn broffesiynol, yn gyfeillgar ac yn llawn profiad.

 

Y Gymdeithas Seryddol Frenhinol: Teithio am ddim i Lysgenhadon STEM sydd yn gwirfoddoli mewn ysgolion penodol

RAS logoMae'r Gymdeithas Seryddol Frenhinol (RAS) wedi partneru â STEM Learning i greu cynllun newydd o'r enw 'Cynllun Llysgenhadon Amrywiaeth'. Mae hyn yn caniatáu y rhai ohonoch sydd yn Lysgenhadon STEM hefyd i ddod yn 'llysgenhadon amrywiaeth' ar gyfer yr RAS.

Pwrpas y cynllun hwn yw annog ymchwilwyr ffiseg a seryddiaeth i ymgysylltu ag ysgolion, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol, lle mae cyrhaeddiad yn isel a lle mae'r boblogaeth yn tangynrychioli mewn seryddiaeth a geoffiseg.

Os ydych yn Llysgennad STEM ac yn Gymrawd yr RAS gallwch gymryd rhan yn y cynllun hwn.

Os, fel Llysgennad STEM, byddwch yn ymweld ag ysgol sydd yn un o'n 'ysgolion amrywiaeth' byddwch yn dod yn 'llysgennad amrywiaeth' yr RAS a byddwch yn gymwys i wneud cais am eich costau teithio i'r ysgol honno.

Er mwyn hawlio eich costau teithio, rhaid i chi gwblhau adborth fer a ffurflen werthuso am eich gweithgaredd yn yr ysgol amrywiaeth. Nid yw costau teithio yn cael eu cyfyngu i un ymweliad y flwyddyn cyn belled â bod y Cymrawd RAS yn bodloni'r meini prawf ar gyfer llysgennad amrywiaeth a'r cais am gostau teithio yn ffitio o fewn ein polisi ar gyfer teithio caniataol.

Fel 'llysgennad amrywiaeth' bydd y RAS ar gael i chi ar gyfer cymorth, adnoddau a hyfforddiant, os gofynnir, ar gyfer unrhyw ymweliadau ysgol yn y dyfodol.


 

Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg. Mehefin 23

INWEDMae Cymdeithas Peirianneg y Merched wedi lansio pac adnoddau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg on 23 June 2017: eich canllaw i'r dathliad a sut i gymeryd rhan.

Yn 2016 roeddym yn falch iawn bod cymaint o gymdeithasau, cwmnïau a phobl wedi cymeryd rhan. Eleni rydym yn bwriadu adeiladu ar y llwyddiant a dathlu'r diwrnod hyd yn oed yn fwy eang o amgylch y byd. Gyda'ch help a'ch ymroddiad chi rydym yn gobeithio dod ag INWED17 i gynulleidfaoedd enfawr, o fewn y DU ac yn ryngwladol, o ystafelloedd dosbarth i ystafelloedd rheoli – gan ddathlu'r presennol ac ysbrydoli'r cenhedloedd sydd i ddod o beirianwyr benywaidd.

Dyma'r amser i ddechrau cynllunio ar gyfer #INWED17 – 23 Mehefin 2017. Lawrlwythwch adnoddau yma.

Comic Relief: #iwill Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid
Crynodeb
Mae Comic Relief yn gwahodd cynigion sy'n adeiladu perthynas gyda phobl ifanc rhwng 10 a 20 mlwydd oed o gefndiroedd difreintiedig nad ydynt yn cymryd rhan ar hyn o bryd mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid yn eu cymuned eu hunain yn effeithiol ac sy'n ennyn diddordeb y bobl ifanc hynny mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid creadigol ac ystyrlon.
 
Mae Comic Relief wedi sefydlu partneriaeth gyda'r ymgyrch #iwill, trwy  gytuniad cyllid cyfatebol i greu pot £ 2.4 miliwn i dargedu pobl ifanc o gefndiroedd llai cefnog sydd ddim yn cymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid. Mae #iwill yn ymgyrch ledled y DU sydd â’r nod o gael 6 allan o 10 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol erbyn 2020. Mae’r Gronfa Loteri Fawr a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi buddsoddi £20 miliwn yr un i gefnogi pobl ifanc i gael mynediad at gyfleoedd gweithredu cymdeithasol o ansawdd uchel.
Dogfennau perthnasol/dolenni:www.comicrelief.com   https://www.comicrelief.com/grants/initiatives
Cyllid ar gael
Mae cyllid ar gael ar gyfer grantiau o rhwng £20,000 a £50,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd (gydag uchafswm o £150,000 i gyd). Byddem yn disgwyl gweld ystod o feintiau ymgeisydd, felly mae prosiectau yn cael eu hannog yn gryf i wneud cais am gyllid sydd yn gymesur â'u maint a strwythur. Rydym yn disgwyl i wneud 15-30 o grantiau i gyd. O'r cyfanswm sydd ar gael, mae £400,000 ar gael ar gyfer grantiau yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Mewn amgylchiadau eithriadol a lle mae gwerth strategol ehangach glir, efallai y byddwn yn ystyried rhoi grant mwy o hyd at gyfanswm o £250,000. Mae ceisiadau i wneud cais am y swm mwy yma yn cael eu croesawu drwy wahoddiad yn unig ac yn dilyn trafodaeth gyda Comic Relief. Cynhelir trafodaethau dros y ffôn ar 24 a 27 Ebrill 2-5pm a gellir trefnu hynny trwy ebostio grantsinfo@comicrelief.com. Byddem yn gwneud dim mwy na dau o’r grantiau mwy hyn.
Dyddiadau allweddol a phroses
Bydd y broses o wneud cais yn broses un cam a byddwn ar agor ar gyfer cynigion rhwng 10 Ebrill i ganol dydd ar 12 Mai 2017. Yn y ffurflen gynnig byddant yn gofyn am ffilm fer (uchafswm o dri munud) ar y prosiect.


 
Search for more opportunities to inspire young people
Twitter
Facebook
Website
Our mailing address is:
INSERT MAILING ADDRESS HERE

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list