English

Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd (PSTT)

PSTT logoMae Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd (PSTT) yn darparu cymorth ariannol i wella addysgu a dysgu gwyddoniaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn y DU.

Gwobr Athro Gwyddoniaeth Cynradd 2017

Mae yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd (PSTT) wedi cusylltu guda Gweld Gwyddoniaeth i ofyn iddynt hyrwyddo’r wobr i athrawon yng Nghymru.

Bob blwyddyn mae tua 25 o athrawon gwyddoniaeth cynradd yn derbyn Gwobr Athro Gwyddoniaeth Cynradd (PSTA) gan fwynhau’r manteision canlynol:

 • Bydd enillwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â’r PSTT Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd fel Cymrawd Coleg.
 • Bydd Cymrawd y Coleg yn cael mynediad i gyllid o fwy na £500,000 y flwyddyn i ddatblygu prosiectau newydd, ymgymryd â datblygiad proffesiynol ac i ledaenu arfer gorau o’i waith a gwaith yr Ymddiriedolaeth.
 • Gwahoddiad Blynyddol i’r Gynhadledd Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd
 • Bydd Cymrawd y Coleg yn cael mynediad at ystod o adnoddau a rhwydwaith cynyddol o Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd rhagorol
 • £1000 i’r athro
 • Detholiad o adnoddau gwyddoniaeth TTS ar gyfer yr athro
 • £500 a Thystysgrif Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd ar gyfer yr ysgol.

Mwy yma… Gellir gweld sut i wneud cais a hefyd ceisiadau athrawon llwyddiannus y ‘flwyddyn flaenorol. Mae manteision y wobr hon i chi a’r ysgol yn sylweddol.

Mae gwefan PSTT yn arddangos rhai o’r datblygiadau cyffrous sydd wedi bod yn digwydd ac mae’n darparu adnoddau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ardderchog ac ystod gynyddol o gynlluniau a deunyddiau gwersi cwricwlwm.

Ymholiad Gwyddoniaeth: Cymru

PSTT teacher at St CyresGweld Gwyddoniaeth sydd yn gweinyddu’r prosiect ‘Ymholiad Gwyddoniaeth Cymru’ sy’n cael ei ariannu gan y PSTT.Cafodd y prosiect cyffrous hwn ei sefydlu yn 2013 i gefnogi Ymholiad Gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y PSTT a’i weinyddu gan Gweld Gwyddoniaeth Cyf

Proses y prosiect

Mae ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo yn cydweithio â’i gilydd ac â lysgenhadon STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) – pobl sydd am rannu eu brwdfrydedd am eu gyrfaoedd i annog disgyblion o bob oed i gymryd diddordeb yn y pynciau STEM.

Mae’r ysgolion a Llysgenhadon yn cydweithio i ddatblygu cyfres o wersi a fydd yn gwella sgiliau a gwybodaeth gwyddonol y disgyblion, ac mae’r disgyblion wedyn yn defnyddio y sgiliau mewn ymchwiliad. Mae’r ymchwiliad hwn yn cael ei wneud yn yr ystafell ddosbarth gyda’r athro a’r Llysgennad STEM yn gweithio gyda’i gilydd.

PSTT at St CyresMae athrawon o’r ysgolion cynradd clwstwr yn mynychu cwrs Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) deuddydd lle maent yn cael gwybod sut i wella medrau gwyddonol disgyblion a datblygu dysgu rhyngweithiol. Maent yn cynllunio cwrs gweithredu gyda’r Llysgennad STEM. Unwaith y bydd hyn wedi’i gwblhau, mae’r athrawon yn cyflwyno gwaith eu disgyblion mewn dathliad terfynol.

Mae athrawon cynradd ac uwchradd yn derbyn pecyn cymorth o weithgareddau addysgu y gellir eu defnyddio i gefnogi athrawon eraill wrth gynnal gwaith tebyg ar ôl diwedd y prosiect.

PSQM logoYn ystod eu cyfranogiad yn y prosiect mae athrawon yn ymwybodol o’r Marc Safon Gwyddoniaeth Cynradd (PSQM). Mae aelod Coleg PSTT yn mynychu’r cwrs DPP i siarad am eu profiad o PSQM, manteision PSQM a sut i wneud cais am gyllid i redeg PSQM.

Canlyniadau’r Prosiect

 • Gwelliant yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn sgiliau gwyddoniaeth.
 • Mwy o amrywiaeth o ddulliau cofnodi mewn gwersi gwyddoniaeth.
 • Mae mwy o ddealltwriaeth gan athrawon yn y ddau gyfnod am y dilyniant mewn sgiliau gwyddoniaeth.
 • Mwy o ymwybyddiaeth o’r rhaglen Llysgenhadon STEM.
 • Gwelliant yn agweddau disgyblion tuag at wyddoniaeth a gwyddonwyr.

Fideos

 • Ysgol Bro Gwaun video stillAthrawon o Ysgol Bro Gwaun – clwstwr o ysgolion Sir Benfro yn siarad am eu profiadau yn ystod y prosiect ‘Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru’ ac yn myfyrio ar y deilliannau dysgu, eu datblygiad personol a’r manteision i’r disgyblion.
  (Vimeo fideo)
 • Ysgol Bro Gwaun video stillAthrawon o Ysgol Gyfun St Cyres – Bro Morgannwg clwstwr ysgolion yn siarad am eu profiadau yn ystod y prosiect ‘Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru’ ac yn myfyrio ar y deilliannau dysgu, eu datblygiad personol a’r manteision i’r disgyblion. (Youtube fideo)
 • Murch Junior School pupils investigate the making of the sunDisgyblion Ysgol Iau Murch yn ymchwilio i wneuthuriad yr haul. (Youtube fideo)
 • how the planets orbit the sunDisgyblion Ysgol Iau Murch ymchwilio i sut mae’r planedau yn troi o gwmpas yr haul. (Youtube fideo)

Adborth gan athrawon yn cymryd rhan yn y prosiect

 • “Mae’r prosiect yn sicr wedi cryfhau cysylltiadau pontio, mae wedi gwneud i ni ystyried sgiliau dysgu mewn gwahanol ffyrdd ac mae’r disgyblion gyda mwy o frwdfrydedd i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi i gyd!! Mae croeso i chwi dreialu unrhyw gynlluniau ar deulu gwych o ysgolion Bro Gwaun yn y dyfodol.” Emma Bowen, Ysgol Bro Gwaun.
 • PSTT Celebration Day“Mae’r adnoddau a ddarperir wedi bod yn amhrisiadwy – y taflenni cynllunio ac esiamplau o arbrofion yn ddefnyddiol iawn. Byddwn i’n bendant yn eu defnyddio yn y dyfodol.” Abigail Davies, Ysgol Gynradd Gatholig Holy Name.
 • “Mae sgiliau llythrennedd y plant yn cael eu datblygu trwy wahanol ddulliau o gofnodi a chyflwyno eu gwaith -. Ysgrifennu comics, cofnodi iMovies, creu iBooks, datblygu sgiliau rhesymu llafar trwy gwestiynau a ofynnir mewn cartwnau cysyniad a datblygu meddwl / mapio meddwl i gyfleu dysgu.” Jeff Lansing, Ysgol Iau Murch.
 • “Rwy’n credu bod gweithio gyda Llysgennad STEM wedi cael effaith enfawr ar agwedd disgyblion at Wyddoniaeth … llawer ohonyn nhw wedi dweud y byddent wrth eu bodd i fod yn beiriannydd ymchwilio a datblygu (fel Stuart) gan ei fod yn swnio’n ddiddorol a chyffrous. Roedd ymweliad Stuart yn ysbrydoledig – mae y disgyblion yn cyfeirio at pethau yr oedd wedi eu dweud yn ystod gwersi Gwyddoniaeth o hyd.” Abigail Davies, Ysgol Gynradd Gatholig Holy Name
 • “Mae’r bwrdd prawf teg bellach yn rhan o’n holl ymchwiliadau ac rwy’n teimlo’n hyderus fod y plant yn cael llawer mwy o ddealltwriaeth. Rwyf wedi rhaeadru syniad y bwrdd prawf teg i’r holl athrawon CA2. Roedd y bwrdd wedi ei gyflwyno iddynt yn ystod cyfarfod staff lle rwyf hefyd yn dangos enghreifftiau o waith fy mhlant.” S Lewis, Ysgol Gynradd Wdig.

Adborth gan ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn y prosiect

 • PSTT project“Roedd Stuart (STEM Llysgennad) yn ddiddorol iawn – doeddwn i ddim yn sylweddoli fod cymaint o swyddi gwahanol y gallai gwyddonydd ei wneud.” Disgybl yn Ysgol Gatholig Holy Name.
 • “Ar ôl ymweliad Stuart rydwi wedi bod yn edrych ar bethau gwahanol ac yn meddwl am yr holl yrfaoedd mae gwyddonwyr yn gallu ei wneud.” Disgybl yn Ysgol Gatholig Holy Name.
 • “Doeddwn i byth yn arfer hoffi gwyddoniaeth o’r blaen, ond yn awr rwyf yn meddwl ei fod yn wych. Rwyf yn deall yn well erbyn hyn. Mae jyst yn gwneud synnwyr.” Charlotte, Bl 6.
 • “Rwyf wedi mwynhau gwneud gwahanol arbrofion a dysgu rhai pethau newydd mewn gwyddoniaeth. Mae’n gwneud i mi feddwl am bethau a rhagweld yr hyn yr wyf yn meddwl sydd yn mynd i ddigwydd.” Sam, Bl 6.
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk