English

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 5 Mawrth 2018.

Mawrth 2018

Sadwrn Gwyddoniaeth Gret


Dydd Sadwrn 10 Mawrth, 12-4pm. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth, Abertawe


Oriel Science logoPrynhawn yn llawn o arddangosiadau ysbrydoledig, gweithgareddau ymarferol ac arbrofion mewn partneriaeth â Oriel Science, Prifysgol Abertawe. Bydd Oriel Science yn cymryd cipolwg ar fyd ymchwil y Brifysgol, yn eu creu arddangosfeydd grymus ac yn eu gosod mewn lleoliadau dramatig gyda’r nod o ymgysylltu, addysgu ac ysgogi.
Bydd y prosiect yn cynnal arddangosfeydd pop-up cyntaf o amgylch y ddinas yn seiliedig ar ymchwil gwyddoniaeth a themâu gwyddonol ehangach Prifysgol Abertawe sy’n cynnwys ei pherthnasedd i fywyd bob dydd, gyda’r nod hirdymor o sefydlu man arddangosfa barhaol yn y ddinas erbyn 2020.

Jam Deuluol Raspberry Pi

Dydd Sadwrn 10 Mawrth. Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg, Adeiladau’r Frenhines, Y Parade, Y Rhath, Caerdydd CF24 3AA

Raspberry PiYmunwch â ni am “Family Jam” fel rhan o benwythnos Pen-blwydd Mawr Sefydliad Raspberry Pi, digwyddiadiad a gynlluniwyd i sicrhau fod teuluoedd yn rhan o dechnoleg ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr meddalwedd. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau dysgu a gweithdai, ac yn arddangos cyflwyniadau sy’n cwmpasu Scratch, Python a thechnoleg gwisg gyda gwobrau ar gael ar gyfer yr atebion gorau a mwyaf arloesol a bagiau i bawb!

Nod y digwyddiad yw helpu i annog teuluoedd i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gweithio mewn tîm, ac ar yr un pryd yn dathlu pen-blwydd Sefydliad Raspberry Pi. Gall ffrindiau o bob cwr o Gymru gofrestru i fynychu i rannu yn y ‘dechnoleg’ a datblygu sgiliau newydd.

Anogir y cyfranogwyr i ddefnyddio ystod o ddulliau i greu meddalwedd i gwrdd â nifer o heriau, a byddant yn cael eu barnu ar ba wreiddiol yw’r creadigrwydd, a pha mor effeithiol y mae wedi’i gynllunio gyda chynulleidfa darged mewn golwg. Mwy yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Mawrth 9-18

BSWMae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

  • Trefnwch ddigwyddiad. Efallai bod cynnal eich digwyddiad eich hun yn ymddangos yn anodd, ond rydyn ni yma i’ch helpu trwy’r broses, o ysgrifennu eich addewid, i wneud cais am grantiau i ddarparu pecynnau gweithgaredd. Mae gennym hefyd ganllawiau i’ch helpu i gychwyn a chyngor ar sut i gael hyd i gyflwynydd.
  • Rhedeg Cysawd yr Haul. Crëwyd y ras rithwir gyntaf ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 ond cafodd ei ail-lansio oherwydd y galw poblogaidd. Tra’ch bod chi’n aros am Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 2018 i gychwyn, beth am deithio trwy’r gofod gyda ni? Mae rhedeg y System Solar yn ras ‘rhithwir’ 10k a oedd yn cynnwys teithio ar draws Cysawd yr Haul o’r Haul i Neifion mewn dim ond 10 cilomedr, ynghyd â cherddoriaeth a sylwebaeth gan y darlledwr gwyddoniaeth Dallas Campbell.

Ffair Wyddoniaeth Caerfaddon

Bath Taps into Science10-17 Mawrth

Prifysgol CaerfaddonMae Ffair Wyddoniaeth ‘Bath Taps into Science’ yn canolbwyntio cyffroi ac ennyn brwdfrydedd plant a theuluoedd gyda gwyddoniaeth a pheirianneg. Mae’r wyl wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Gwobr Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain am y digwyddiad gorau yn ystod Wythnos Wyddoniaeth. Mae Ffair Wyddoniaeth Bath Taps, a ddechreuodd yn 2000, yn gyfle gwych i gwrdd ag ymchwilwyr ac aelodau’r gymuned wyddoniaeth a pheirianneg leol. Mae’r athroniaeth yn syml: gall pawb fwynhau, ac ymgysylltu â gwyddoniaeth os caiff ei gyflwyno mewn ffordd hwyliog, deniadol ac ymarferol – mae Bath Taps into Science yn anelu at ysgafnhau gwyddoniaeth.

Gemau’r Ymenydd 2018 – Hwyl Niwrowyddoniaeth

Brain GamesDydd Sul 18 Mawrth, 11 am-4pm (drysau ar agor i’r cyhoedd am 10am). Amgueddfa Caerdydd

O anhwylderau synhwyraidd a phabell yr Ymenydd i ddwylo ysbryd a gweithdai ‘Llawdriniaeth yr Ymenydd’ mae’r diwrnod rhyngweithiol am ddim hwn yn dangos pŵer a dirgelwch ein hanfod mwyaf hanfodol – yr ymennydd dynol!

Gyda mwy na 3,700 yn ymweld a’r digwyddiad y llynedd, mae Gemau’r Ymenydd yn llawn gweithgareddau hwyliog ac addysgol, sy’n cynnwys popeth o Gelloedd Stem i grefftau ac ychwanegiadau newydd fel gêm adeiladu ‘Genynnau Enfawr’.Mae gweithgareddau’n cael eu cyflwyno i blant rhwng 7 a 11 oed, ond mae croeso i bawb ddod draw i fwynhau ein heriau a’ch ffrindiau – efallai y byddwch chi hyd yn oed yn ennill gwobrau wrth ddysgu am ryfeddodau’ch ymennydd! Mwy yma.

Digwyddiad Dathliad Syniadau Mawr

Cystadleuaeth Genedlaethol Cymru ac Arddangosfa o Dalent Entrepreneuraidd i bobl ifanc 16-25 oed 22 Mawrth. Prifysgol Bangor

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i chi:

  • Gwrdd ac ymgysylltu â’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ifanc
  • Edrychwch ar eu stondinau arddangos a gwyliwch y cyflwyniadau yn y rownd derfynol i weld drosoch eich hun y amrywiaeth o dalent entrepreneuraidd sydd gennym yma yng Nghymru
  • Gwrandewch ar siaradwyr ysgogol ac ysbrydoledig ac entrepreneuriaid bywyd go iawn
  • Rhwydwaith gydag unigolion a sefydliadau tebyg o bob cwr o Gymru.

Cadarnhewch eich presenoldeb trwy lenwi’r ffurflen archebu ar-lein erbyn dydd Gwener 2 Mawrth 2018.

Parti’r Sȇr

Dydd Gwener 23 Mawrth, 6.30pm. Maes Awyr Abertawe

Bydd Cymdeithas Seryddol Abertawe yn cynnal Parti’r Sȇr gyda telesgopau i edrych ar awyr y nos, sgwrs ar delesgopau ac arddangosfa.

Gweithdy Cemeg yn y Dosbarth

26 Mawrth, 4pm – 6pm. Ysgol Gynradd Maesycwmer, ffordd Tabor Road, Maesycwmmer, CF82 7PU

ASE logoRSC logoMae’r gweithdy hwn yn addas i athrawon cynradd ac mae’n cynnwys 4 gweithgaredd ymarferol y gall disgyblion ymgymryd â hwy – bob un yn gysylltiedig â rôl Cemegydd yn y byd go iawn. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys profion pH, adnabod powdr gwyn anhysbys tra bod Cemeg y byd go iawn yn ystod y sesiwn yn amrywio o Gemeg Amgylcheddol i Gemeg Fforensig a hyd yn oed gweithgynhyrchu polymerau. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i gwrdd â Llysgenhadon STEM a rhoi cynnig ar y gwaith ymarferol.

I archebu, ewch i https://asechemintheclassroom.eventbrite.co.uk

Ebrill 2018

Diwrnod Byd-eang y Peiriannydd 2018

Dydd Mercher 4 Ebrill

Global Day of the Engineer 2018Mae’r diwrnod yma yn dathlu pob peiriannydd, dynion a merched, ar draws y byd.

Ydych chi’n adnabod peiriannydd neu grŵp yr hoffech ei gydnabod? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gweithgareddau ymarferol gyda myfyrwyr? Oes gennych chi luniau o arloesi peirianyddol, digwyddiadau allgymorth, neu beirianwyr ysbrydoledig y gallwch chi eu rhannu ar Ddiwrnod Byd-eang?

Cliciwch yma i wneud eich addewid a chymryd rhan!

Y Man Engine – Sylw ar Gymru wrth i’r Man Engine atgyfodi unwaith eto. Y cawr peirianyddol yn ymweld â De Cymru yn 2018.

8-12 Ebrill 2018

Man engineMae De Cymru yn un o leoliadau treftadaeth mwyngloddio pwysicaf y DU, gyda haearn, copr a glo wrth galon y Cymoedd am ganrifoedd.

Ac yn 2018, gwahoddir y genedl gyfan i ddathlu a chofio’r hanes diwydiannol hwn gydag ymweliad gan y Man Engine eiconig.

Bydd y cawr o löwr yn ymweld ag wyth o leoliadau treftadaeth ddiwydiannol pwysicaf De Cymru am wythnos o ddathliadau rhwng 8-12 Ebrill 2018.

Bydd y campwaith peirianyddol yn ymweld â Big Pit, Gwaith Haearn Blaenafon, Gwaith Dur Glynebwy, Castell a Pharc Cyfarthfa, Parc Coffa Ynysangharad, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, Canol Dinas Abertawe a Gwaith Copr Hafod Morfa fel rhan o’i daith o gwmpas Cymru, o’r enw: “Man Engine Cymru: dathlu diwydiant”.

Mwy yma.

Mai 2018

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – Gwyddoniaeth a’r Cynulliad 2018

Dydd Mawrth 22 Mai, 12.45-7.30pm. Y Senedd a’r Pierhead, Bae Caerdydd

RSC logoBwriad y pedwaredd ar ddeg digwyddiad blynyddol y Gymdeithas Gemeg Frenhinol: Gwyddoniaeth a’r Cynulliad, yw i feithrin perthynas agos â llunwyr polisi a rhanddeiliaid allweddol, trefnir Gwyddoniaeth a’r Cynulliad ar ran y gymuned wyddoniaeth a pheirianneg Gymreig, ac mewn cydweithrediad â hi.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gyd-noddi gan gynrychiolwyr y prif bleidiau gwleidyddol yn y Cynulliad. Cofrestru (o fis Ebrill) a mwy o wybodaeth yma.

Mehefin 2018

Wythnos Fy Arian I

Mehefin 11-17 2018

Yn 2017 cynhyrchodd Wythnos Fy Arian I ddau rifyn i fyfyrwyr (un cynradd ac un uwchradd), ynghyd ag atodiad arddull ‘mewnosod’ yn llawn gweithgareddau syml, jôcs a straeon i ddisgyblion iau oll ynghyd â nodiadau athrawon cynhwysfawr sy’n cynnig syniadau am sut i ddefnyddio a datblygu’r cynnwys mewn ffordd hyblyg ac addasadwy.

Cofrestrwch nawr i fod y cyntaf i ddarganfod pryd mae adnoddau 2018 ar gael!

Mae adnoddau Wythnos Fy Arian I 2017 yn dal ar gael yma.

I’m a Scientist, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m a Scientist, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda gwyddonwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda gwyddonwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r gwyddonydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwch yma
  • Gwyddonwyr ymgeisiwch yma

I’m an Engineer, Get me out of here

11-22 Mehefin

Mae I’m an Engineer, Get me out of here yn ei ôl 11-22 Mehefin, yn ystod y Flwyddyn Peirianneg. Mae’r weithgaredd STEM ar-lein yma yn cysylltu disgyblion ysgol gyda peirianwyr. Gall disgyblion OFYN unrhyw beth yr hoffent dros y pythefnos, maent yn cymryd rhan mewn SGWRS fyw gyda peirianwyr ac yn PLEIDLEISIO dros yr un hoffent ei weld/gweld yn ennill. Mae’r peiriannydd buddugol yn ennill £500 i wario ar weithgaredd ymgysylltu STEM arall.

  • Athrawon, ymgeisiwchyma
  • Peirianwyr ymgeisiwch yma

Hydref 2018

Wythnos Rheilffyrdd 2018 – Peirianneg: Siapio’r Dyfodol

8-14 Hydref

Rail WeekI gefnogi ymgyrch y llywodraeth, bydd Wythnos Rheilffyrdd 2018 yn cydweithio â gweddill y diwydiant rheilffyrdd i ddod â pheirianneg rheilffyrdd a phrosiectau yn nes atoch chi.

Dilynwch Wythnos Rheilffyrdd ar Facebook, Instagram neu Twitter drwy gydol 2018 i weld sut mae Rheilffyrdd a Pheirianneg yn chwarae rhan bwysig yn economaidd a chymdeithasol yn y DU a sut y gallwch ddod o hyd i yrfa mewn rheilffyrdd. Mae Peirianneg Rheilffyrdd yn yrfa graidd yn y diwydiant rheilffyrdd ymysg llawer o opsiynau gyrfa eraill, a bydd unigloion nad ydynt yn beirianwyr yn gweithio mewn rheilffyrdd yn dod i gysylltiad â pheirianneg mewn rhyw ffordd neu ffurf trwy gydol eu gyrfa. Edrychwch yn fanwl ar Bwy yw Peirianwyr Rheilffyrdd yn ein tudalen Pobl Yn Y Rheilffordd www.railweek.com/people-in-rail/people-in-rail-engineering-and-it/.

Tachwedd 2018

Y Sioe Addysg Genedlaethol

Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas Caerdydd

NAtional Education ShowMae Y Sioe Addysg Genedlaethol, yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn, cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk